Първите положителни резултати отчетоха от ННП „Интелигентно животновъдство“

 Близо 80 учени от 10 висши институции, начело с  оглавяващия консорциума Тракийски университет – Стара Загора, взеха участие в партньорска среща на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“,  която се проведе във Варна.

Домакинът на мероприятието доц. д-р Добри Ярков приветства участниците: „Ние имаме невероятният шанс да преобразим целия аграрен сектор. Научната програма е с много широка експертиза – от роботизация и дигитализация, през складови и хранителни вериги, по целия път на храната, до оползотворяване на отпадъците, до преминаване към кръгова и нисковъглеродна биоикономика. Това, което ние правим днес, трябва да трансферираме в бизнеса и да забързаме , забавилият се с 25 години, процес на дигитализация. Започвайки от електронно маркиране на животните, минавайки през роботизирани системи за доене и хранене, почистване, управление на възпроизводството, включително и ембриотрансфер, сексиране на семенна течност, контрол на складова наличност, обучение на млади таланти. Ние трябва да поставим основите, този проект ще бъде база, над която ние ще надграждаме нови проекти. Тракийският университет поема ангажимента да подкрепя всяка ваша идея и инициатива. Искам всички ние да дадем един добър пример на политиците, на бизнесмените, на науката, че работим екипно в един отбор, в името на бъдещето!“

Проф. Костадин Костадинов – наблюдаващ експерт от МОН поздрави учените от ННП „ИНТЕ-ЖИВО“, като заяви високи очаквани резултати: „Целта на новия инструмент за финансиране отразява нуждите на обществото, а обществото поставя задачите пред науката и като наука ние трябва да сме готови да ги решим тези задачи. Основната цел на този инструмент е дефрагментира научното пространство, да съберем учени от различни области, университети и институти и да направим един по-голям ресурс, който е способен да реши по-значими задачи за националното ни стопанство. Предизвикателството пред цялото ни общество за дигитализация и въвеждане на изкуствен интелект във всички сфери на нашия живот стои пред вас. Надявам се да постигнем висок ефект и високо въздействие с тези научни резултати.“

Проф. Димитър Карастоянов от ИИКТ – БАН, който е в Изпълнителния съвет на научната програма, призова присъстващите да се възползват от възможността, която дава присъствената среща, за да обменят опит и контакти и пожела успех на всички.

Ръководителите на 12-те работни пакета представиха постигнатите до момента резултати и бъдещи планове по дейността си. В подкрепа на част от думите на проф. Костадин Костадинов: „Университетите и институтите сме фабрика за нови знания.“, стана ясно, че резултатите от научните постижения на програмата „Интелигентно животновъдство“ ще бъдат приложими в практиката и в услуга на потребителя. Учените от всички работни пакети извършват анализи на световни тенденции в различни сфери, както и експериментални изследвания и създаване на прототипи, разработват софтуерни решения на различни оптимизационни задачи. В различните области на проекта са включени млади учени, постдокторанти и докторанти, които способстват за изграждане на капацитет, който да продължи разработките и да е подготвен за бъдещите иновации.

Припомняме, че през март месец стартира Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН). Тракийският университет оглавява консорциума, съставляван от водещи академични институции в България: Аграрен Университет-Пловдив; Технически Университет – София; Русенски Университет “Ангел Кънчев”; Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН; Институт по Механика – БАН; Институт по Биология и Имунология на Размножаването „Акад. Кирил Братанов“(ИБИР–БАН); Селскостопанска Академия – ССА. Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

Следващата мащабна среща на учените от ННП „Интелигентно животновъдство“ ще се състои след 6 месеца, когато се очаква голяма част от иновативната апаратура и технологии, като роботи, дронове, софтуерни разработки и други, да е в експлоатация за експериментални и фундаментални изследвания.

РАБОТНИ ПАКЕТИ:

o   Работен пакет 1: Роботизирани системи за доене – Създаване на системи за автоматичното доене на крави и приложение на роботи в различни процеси на животновъдството.

o   Работен пакет 2: Роботизирани системи и форми за отглеждане на животни – Автоматично хранене, поене, почистване и дезинфекция на помещенията, автоматично претегляне и преброяване на животните и др.

o   Работен Пакет 3: Интелигентни системи за осигуряване на генетичен прогрес – Системи за геномна оценка. Системи за сексиране на семенна течност. Създаване на технология за производство на сексирани ембриони.

o   Работен пакет 4: Интелигентни системи за наблюдение и анализ на продуктивността на пасища и ливади –  стационарни и мобилни сензорни комплекси за пробовземане и наблюдение на параметрите на почвата и тревостоя, компютърно зрение и дистанционни методи за получаване на информация относно състоянието и качествата на растителната маса.

o   Работен пакет 5: Кибер-физични системи за мониторинг – включващи IoT устройства  и сензорни системи за мониторинг на заобикаляща среда, здравето, растежа, поведението, репродукцията, емоциите и стреса на животните, както и GPS маркиране за следене и броене на животните.

o   Работен пакет 6: Кибер-физични системи за интелигентно управление на комплексите за отглеждане на животни – включващи IoT устройства и сензорни системи за контролиране на влажност, температура, вентилация, осветеност, запрашеност, ниво на въглероден двуокис и други параметри.

o   Работен пакет 7: Безпилотни летателни апарати – оборудвани с камери за следене и броене на животните на открито и инфрачервени камери за следене на здравето на животните (следене на температурата).

o   Работен пакет 8: Сервизни роботи и дронове за складиране и/или доставка на готова продукция – за управление взаимодействието с клиентите за събиране и доставка на поръчки, което ще оптимизира процеса, ще повиши капацитета и ще намали срока за доставка.

o   Работен пакет 9: Управление на складови наличности – храни и течности за животните, хладилни складове за месо и мляко. Обработка и разпределение на доставки.

o   Работен пакет 10: ИКТ технологии във финансовата, икономическата и отчетната дейност – оценка на риска, бази данни, комуникации, вътрешна мрежа, интернет.

o   Работен пакет 11: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи.

o   Работен пакет 12: Интелигентно управление на отпадъците като елемент от кръговата икономика – включващо утилизация на биоразградимите отпадъци, намаляване на екологичното замърсяване и повишаване на енергийната ефективност в животновъдните стопанства.

Надя ЛИЛОВА