Над 90 предложения бяха разгледани по време на юлското заседание на Общинския съвет Стара Загора

 

Над 90 предложения гласуваха на 29 юли 2021 г. общинските съветници в Стара Загора по време на редовното юлско заседание на местния парламент. След проведени дебати с 34 гласа „За“ беше одобрено създаването на Постоянна комисия за спазване на Етичния кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора. „Всяко управление трябва да показва и своята морална страна, която всеки декларира. Трябва да има етичен кодекс и етична комисия, защото това са принципите на доброто управление. Те трябва да третират поведението на общинския съветник при изпълнение на неговите служебни задължения, а не да разглежда личния му живот“, каза по време на обсъждането кметът Живко Тодоров. Прието беше и предложението за създаване на Временна комисия за провеждане на избор на Обществен посредник на община Стара Загора.

Старейшините не одобриха на първо четене приемането на Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Стара Загора, както и проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора. Не беше подкрепено и искането на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ за разсрочване на задължения за местни данъци и такси.

Утвърдена беше промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година. Съветниците приеха отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2020 година.

Дадено беше съгласие за присъединяване към Споразумението за зелен град, между кметовете и политическите лидери от местното самоуправление и градовете в ЕС, споделящи единната визия на европейските градове за чист въздух и вода, за по-голяма достъпност до паркове и зелени площи, също така подкрепа за кръговата икономика и подобряване на градската екосистема. С подписването на Споразумението за зелен град, Стара Загора ще стане част от нарастващото движение за опазване на природната среда и подобряване на качеството на живот на европейците.

Местният парламент единодушно подкрепи Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020. Целта на проектното предложение е стимулиране предприемаческият подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на пространството пред Музей „Литературна Стара Загора“ – улица „Димитър Наумов“, пред източния приземен етаж на сградата на Националния осигурителен институт, срещу западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 400 000 евро.

По време на двадесет и четвъртото заседание общинските съветници дадоха съгласие за  разкриване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2. Подкрепена беше и възможността за осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2021/2022 година в Община Стара Загора от населените места, в които няма училища и детски градини, както и финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2021/2022 г.

Приети бяха отчетът за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода януари – юни 2021, отчетът за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2020 година, както и извършеният анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2021 година.

Общински съвет даде съгласие за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център – I  Стара Загора “ ЕООД. Отпуснати бяха и три еднократни парични помощи.

Павлина Дудева