Обсъдиха изпълнението на Бюджета на Община Стара Загора за 2020 година

Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2020 година се проведе на 20 юли 2021 г. в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора.Главният финансист Цанка Ганева представи пред присъстващите отчета за приходите и разходите в общинската хазна през 2020 г.

Общите приходи по бюджета на Община Стара Загора за 2020 година -159 855 694 лева,  в т. ч. държавни приходи  –  93 656 179 лева и общински приходи  –  66 199 515 лева, изпълнението, спрямо уточнения годишен план е 98.15%. Първоначалният план на приходите за 2020 година  -148 379 818 лева,  от които държавни приходи  –  81 368 132 лева и общински приходи  –  67 011 686 лева. Първоначално утвърдената за изминалата година обща субсидия за държавни дейности е 76 803 779 лева.

Близо 95 % е изпълнен годишният план на  общинските приходи -66 199 515 лева. Собствените приходи /данъчни и неданъчни/- 43 855 364 лева, при годишен разчет от 46 108 207 лева, или 95.11 на сто;

Данъчни приходи са 21 347 144 лева, което представлява 99.08 % от планираните за годината. Неданъчни приходи  са в размер на  22 508 220 лева, изпълнение от 91.63% на сто на планираните разчети. Приходи от продажби на общинско имущество –  2 644 632 лева или      96.63 % .

Общият размер на разходите през 2020 година са 136 714 754 лева, или 83.94 на сто от предвидените за периода, в т. ч.за държавно делегирани дейности -85 493 277 лева – 91.99 на сто, за общински дейности – 48 892 165 лева или   – 73.26 на сто и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 2 329 312 лева – 72.85 на сто.

Най-много средства 66 618 274 лева от бюджета са дадени за функция „Образование“. Разходите за жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда са в размер на 26 004 661. Разходите за Социално осигуряване, подпомагане и грижи, възлизат на 14 740 827 лева. 11 059 505 лева са похарчени за икономически дейности и услуги.

По структура на разходите, най-голям е делът на средствата за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала- 60,65%, следвани от текущата издръжка в размер на 27,14%.

От капиталовите разходи през 2020 година за основен ремонт са разходвани 13 427 687 лева или 86.88 %, за придобиване на дълготрайни материални активи- 7 858 858 лева или 32.89 %, за придобиване на нематериални активи – 94 870 лева или 23.70 %. Закупена е земя за –33 869 лева и капиталови трансфери – 1 710 440 лева.

Средната събираемост на данъка върху недвижимите имоти в Община Стара Загора е 81.90%, а на данъка върху превозните средства – 77.14%.

На представянето присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева, зам.-кметът Иванка Сотирова, общински съветници, експерти от общинската администрация и граждани.

Материалите за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. са качени на сайта на Община Стара Загора.

Павлина Дудева