Започва прием на документи за финансово подпомагане на двойки за асистирана репродукция в Стара Загора за 2021 година

На 5 юли, от 9.00 часа, в зала 216 на Община Стара Загора започва прием на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала. Входирането в администрацията на нужната документация може да се прави всеки работен ден от 9.00 часа до 12.30 часа, а крайният срок е 3 септември, 12.30 часа.

Двойките с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община  Стара Загора, могат да получат финансово подпомагане на процедури  и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет. Съгласно Правилника – един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

б/ кандидатите да са семейни двойки  или във фактическо съжителство;

в/ кандидатите да нямат парични задължения към Държавата;

г/ кандидатите да нямат парични задължения към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно;

д/ да са с непрекъснати здравно – осигурителни права;

е/ да не са поставени под запрещение;

ж/ да не са криминално проявени лица;

з/ да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите   на   АРТ   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI.

Желаещите да кандидатстват представят лично или от техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/ следните документи:

  • Заявление по образец (Приложение 1);
  • Лични карти /за справка/;
  • Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация  от партньорите при фактическо съжителство (Приложение 2);
  • Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство (Приложение 3);
  • Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески  начала, че не са поставени под запрещение (Приложение 4);
  • Свидетелства за съдимост;
  • Удостоверения от ТД на НАП:(за наличието или липса на задължения към Държавата; за непрекъснати здравноосигурителни права; );
  • Удостоверение от банка за банкова сметка и титуляра, на който ще се преведе сумата;
  • Медицинска документация (Приложение 5).

Всички критерии, както и необходимите формуляри, са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет.

https://starazagora.bg/bg/obyavleniya-na-obshtinski-savet/priem-na-dokumenti-za-finansovo-podpomagane-na-protseduri-i-deynosti-po-asistirana-reproduktsiya-na-sapruzi-i-litsa-zhiveeshti-na-sapruzheski-nachala-s-reproduktivni-problemi-na-teritoriyata-na-obshtina-stara-zagora-za-2021-godina