Общо събрание на Съвета на ректорите в Република България се проведе в Тракийски университет – Стара Загора

Със среща с министъра на образованието и науката проф. Николай Денков започна Общото събрание на Съвета на ректорите в Република България в Тракийски университет – Стара Загора.

Участниците в него бяха всички ректори на университети в страната, а събранието се проведе при следния дневен ред:

1.     Отчетен доклад за дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ за 2020г.

2.      Приемане на нови членове на Сдружението на Съвета на ректорите на

висшите училища в Република България.

3.     Изменение и допълнение на Устава на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България

4.     Разни:

– Обсъждане на писмо от Асоциацията на частните университети

– Споделяне на опит – концепция за създаване на виртуален Център за

трансфер на технологии

– Обсъждане на кандидатстване за членство в EUA

– Обсъждане на общо участие в борси в чужбина, срещи с български

неделни училища и др.