Нови старозагорски общински съветници положиха клетва

Двама нови общински съветници- Гочо Карагьозов и Илка Петкова  положиха клетва да работят в името на старозагорци по време на днешното редовно заседание на Общински съвет- Стара Загора. Те влизат на местата съответно на Димитър Съртонев и Иван Чолаков.

По време на 22-то заседание на местния парламент бяха гласувани 61 точки. На второ четене бяха приети Наредбата за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ и както и промени на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Одобрени на първо четене бяха и изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, както и промени в Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора.

С 36 гласа „За“, 3-„Против“ и 8- „Въздържал се“ общинските съветници избраха за нов управител на общинското дружество „Мересев“- Маргарита Димитрова. При обсъждането на точката беше дадена възможност двамата кандидати класирани на първите две места- Атанас Атанасов и Маргарита Димитрова да представят вижданията си за развитие на дружеството. Новоизбраният управител си поставя като основна цел разкриване на нови работни места и създаване на собствена търговска марка.

Старейшините приеха годишните финансови отчети  за 2020г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата. Удължен беше срокът на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени на територията на гр. Стара Загора. Подкрепено беше създаването на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на гр. Стара Загора, която ще бъде в време на действие шест месеца. По време на майското заседание беше създадена Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества. Гласувани бяха промени в съставите на постоянната комисия по оперативни програми и международно сътрудничество, ПК по здравеопазване, ПК по земеделие, гори,екология и развитие на селата и ПК по култура, туризъм и вероизповедания.

Общинските съветници одобриха доклада за Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014-2020 г. С пълно мнозинство беше дадено съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020.

Гласувано беше наименуването на три улици в Стара Загора. Те ще носят имената ,,Сава Казмуков“, ,,Сердика“ и „Ран Босилек“.

Павлина Дудева