Старозагорската опера с втори одобрен проект по програма „Европейски корпус за солидарност“

Държавна опера-СтараЗагора започна реализирането на проекта „Младежка
солидарност чрез балетното изкуство“, финансиран по програма „Европейски
корпус за солидарност“ към Европейския съюз, която насърчава
международната младежка мобилност и развитието на европейско
сътрудничество и солидарност.
Чрез него четири млади балерини от Италия, Испания и Полша са назначени
в балетната трупа на Старозагорската опера и получават възможност за
работа на дългосрочен трудов договор като артист-балетисти. Освен
участия в репетиции и представления, младите балерини ще бъдат
ангажирани и с осъществяването на различни младежки събития със социална
и културна насоченост, които популяризират културното многообразие на
Европейския съюз и съдействат за социалното включване на местни младежи
от уязвима среда.
Това е вторият проект по програма „Европейски корпус за солидарност“,
който Операта ще реализира. Той надгражда идеята на първия и дава
възможност за едногодишна заетост на младежи от ЕС, които са попадали в
т. нар NEET (неучещи, неработещи, необучаващи се) група, но имат умения
в танците и балетното изкуство и желаят да развият своя потенциал, като
работят на пълен трудов договор и получават реална възможност за
професионално развитие.
Проектът е добре замислен с оглед на факта, че много млади хора, заети в
сферата на изкуствата загубиха своята работа в следствие на COVID
пандемията, а тези които са завършили наскоро своето танцово образование
не получават възможност за заетост, тъй като голям брой балетни компании
в Европа спряха своята дейност и шансовете за професионална реализация
са изключително лимитирани.
Проектът „Младежка солидарност чрез балетното изкуство “ е с
продължителност 18 месеца и е на стойност 14 527 Евро.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.