60 точки влизат в дневния ред на майското заседание на Общински съвет Стара Загора

60 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет на Стара Загора за редовното майско заседание, което ще се проведе на 27 май 2021 г. от 9:00 часа в зала „П.Р.Славейков“. Това стана ясно по време на проведената днес традиционна пресконференция на председателя на местния парламент Мария Динева.
Тя посочи, че по време на 22-то заседание ще бъдат гласувани на второ четене Наредбата за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, както и Правилникът за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. На първо четене съветниците ще обсъдят Наредбата за изменение и допълнение на наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора.
Старейшините ще разгледат предложение за създаване на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на град Стара Загора. В дневния ред влиза и предложение за удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени на територията на Стара Загора.

По предложение на председателя на местния парламент ще бъдат гласувани попълване и промяна в съставите на постоянните комисии по оперативни програми и международно сътрудничество, по здравеопазване, по земеделие, гори, екология и развитие на селата и по култура, туризъм и вероизповедания.
Общинските съветници ще гласуват приемане на годишните финансови отчети  за 2020 г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала  и разпределение на печалбата. „Общо три дружества са на печалба през 2020 година. Това са: „Диагностично-консултативен център – I“ ЕООД, „Медицински център – I“ ЕООД и „Дентален център – I“ ЕООД“, обясни Мария Динева.
По време на майското заседание на местния парламент ще бъде гласувано избирането на управител на общинското дружество „Мересев“. Двамата кандидати – Атанас Тодоров Атанасов и Маргарита  Димитрова , класирали се на първите две места, ще имат възможност да представят своята програма пред съветниците.
Старейшините ще разгледат доклада за Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014-2020 г. и отчета за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2020 година.

Ще бъде обсъдено именуването на две улици в Стара Загора. Местният парламент ще даде съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020. Целта на проектното предложение е подобряване на условията на достъп до културно наследство на град Стара Загора чрез документиране и дигитализиране на обекти от него за пръв път, промоциране, популяризиране и опазване за бъдещите поколения.

Павлина Дудева