Представяме Ви предложенията за наградата „Стара Загора“ – 2021 г.

До определения срок на вниманието на кмета на Община Стара Загора са постъпили 17 индивидуални и колективни предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2021 г. С най- високото отличие се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.

Ежегодната награда „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. Връчва се по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се в две направления: наука и образование и култура и изкуство.

В няколко поредни броя Dolap.bg ще представи направените мотивирани предложения без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за присъждане на индивидуална награда „Стара Загора“ за 2021г. в направление „Наука и образование“ на ректора на Тракийски университет Стара Загора доц. д-р Добри Ярков за изключителния му личен принос за просперитета на висшето учебно заведение, разширяване на дейността му и въвеждане на иновации в науката, които са изцяло в полза на обществеността на града и региона.

С встъпването си в длъжност като ректор на висшето учебно заведение, доц. д-р Добри Ярков въведе нов начин на работа и съвременна визия за провеждането на обучението и научните дейности чрез тясното свързване на бизнеса, потребностите на обществото и образованието. Примери за това са:въвеждане на нови специалности, отговарящи изцяло на нуждите на пазара на труда; адекватна и навременна реакция при организацията на онлайн обучение и кандидатстудентски изпити в пандемичната ситуация през 2020 г. и 2021 г.;изпълнение на 100% на държавната поръчка за кандидатстудентски прием; удвояване броя на чуждестранните студенти. Доц. д-р Добри Ярков инициира създаването на първата в България Университетска ветеринарна болница с клиники, отговаряща на всички съвременни изисквания за хуманно отношение към животните, с денонощна специализирана помощ и високотехнологична апаратура. Целта за създаването на тази структура и нейната основна функция е повишаване на качеството на обучение на студентите по ветеринарна медицина и осигуряване на постоянна грижа за продуктивни и екзотични животни, коне, и домашни любимци. Организацията и начинът на работа на университетската ветеринарна болница са заимствани от опита на водещи в областта европейски структури.

До броени дни ще отвори врати и единственият на Балканите Симулационен център за ветеринарни лекари, където студентите ще могат да се обучават в изключително модерни условия. По идея на доц. Ярков стартира иновативен проект за изграждане на Лаборатория за виртуална реалност, която ще обогати обучението на студентите, докторантите и младите

учени от Тракийски университет в различните образователни и научни области и направления. Центърът за виртуална реалност се предвижда да бъде притегателен център за широката общественост, който да обслужва образователните, информационно-технологични и туристически потребности на града и общината.

Ректорът на Тракийски университет оглавява консорциум, съставен от водещи академични институции в България към Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“ -ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН). Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с оптимизирани човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

По инициатива на доц. Добри Ярков в структурата на Тракийския университет, с решение на Министерски съвет и с подкрепата на други научни институции, синдикални организации, водещи експерти, местна и държавна администрация, е създаден Институт за устойчив преход и развитие. Дейностите на Института включват провеждане на изследвания в областта на новите индустриални технологии, биотехнологиите, енергийните системи и сигурността на доставките, дигитализацията и “умните” мрежи в градска среда, минното дело, селското и горско стопанство, електромобилността. През близо двете години от началото на мандата на доц. Добри Ярков като ректор, Тракийският университет печели призовите места в рейтинговата система на висшите училища в България за 2019 г. и 2020 г. в направленията „Ветеринарна медицина“ и Животновъдство“.Наред с всички инициативи в науката и образованието, под ръководството на ректора са стартирани множество проекти, свързани с обновяването и модернизирането на материалната база на университета. Успешно са осъществени национални и международни сътрудничества с различни институции чрез сключване на договорни отношения. Освен това в Съвета на настоятелите на Тракийския университет са привлечени водещи имена от бизнеса, национално и международно признати експерти и учени. След одит и оптимизация на бюджета на висшето учебно заведение, през 2020 г. година месечните възнаграждения на всички преподаватели и служители на университета бяха повишени с 20%. Това беше една от целите, заложени в мандатната програма и от своя страна повлия положително на самочувствието, отговорността и стимула за работа на хората, работещи за институцията.

Доц. д-р Добри Ярков е роден на 2-ри юни 1960 г. в гр. Стара Загора. Завършва средното си образование в Първа гимназия „Христо Ботев“, гр. Стара Загора. През периода 1978-1983 следва специалност „Ветеринарна медицина“ във Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, който поставя основите на днешния Тракийски университет. След четири години практика като ветеринарен лекар, през 1987 г. полага успешно изпит за асистент по генетика и развъждане във Ветеринарномедицински факултет. През 2000 г. придобива научна степен „Доктор“ по Генетика, а от 2007 г. до момента е доцент в катедра „Общо животновъдство”, Секция „Генетика, развъждане и частно животновъдство” към Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет. Има няколко специализации в чужбина -в Англия, Германия, САЩ. Научните му интереси са свързани с естествен и индуциран мутагенез, фармакогенетика, цитогенетика, интродукция на нови породи животни. Автор е на множество публикации, включително в авторитетни международни научни списания. Разработил е учебници и учебни помагала в областта на генетиката и селекцията на животните. Владее английски и руски език. Той е дългогодишен консултант и лектор в подкрепа на българските животновъди. През 2018 г. доц. Добри Ярков работи и като ключов експерт по селско стопанство и рецензира доклади на Световната банка по разработване на „Национална стратегия за адаптация към климатичните промени и план за действие“.Член е на Съюза на учените в България и на редица браншови организации. Доц. д-р Добри Ярков натрупва административния си опит като началник административно-стопанска дейност на Тракийски университет (2004-2007) и като помощник ректор на Тракийски университет (2008-2015). За да бъде максимално полезен на Тракийски университет, през 2013 г. доц. ДобриЯрков придобива допълнителна квалификация по Финансов мениджмънт” в УНСС . На 27.11.2019 г. е избран за ректор на Тракийски университет, гр. Стара Загора.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

1.Yarkov, D.J., L.K. Sotirov. Effects of the Pyrethroid Insecticide Fastac 10 EC/Alphacypermethrin/ on Lysozyme Activity in Birds of Different Genotypes, 1995, 426-429, 33th International Congress on Forensic (TIAFT) and 1st on Environmental Toxicology (Gretox’95), August 27-31, Thessaloniki, Greece.

42.Sotirov, L.K., D.J. Yarkov. Levels of Alternative Pathway of Complement Activation in White Plimouth Rock and Cornish Ckickens Treated Subchronically and Chronically with Fastak 10 EK Insecticide, 1995, 430-433, 33th International Congress on Forensic (TIAFT) and 1st on Environmental Toxicology (Gretox’95), August 27-31, Thessaloniki, Greece.3.Yarkov, D., I. Tsachev, I. Iotova, L. Sotirov. Influence of the pyrethroid insecticide Alphacypermethrin (Fastac 10 EC) on the phagocyte activity in birds of different genotypes, Mac. Vet. Rev., 1996,25, 1-2, 83-87.4.Ярков, Д., 2002, “Проучване влиянието на инсектицида Вазтак 10 ЕК върху някои показатели на естествения имунитет, кръвната картина, продуктивността и репродуктивността и неговото ембриотоксично и тератогенно действие при кокошки с различенАкр-генотип”, Кандидатска дисертация, 2001.5.Yarkov, D.Z. Influence of the pyrethroid insecticide Fastac 10 EK on laying capacity and egg weight in hens of different genotypes, First Joint Meeting of Departments of Animal Science of the Balkan Countries, 6-8 June 2001, Tekirdag, Turkiye6.Танчев, Св., В. Семерджиев, Е. Желязков, Д. Ярков, Т. Стоянчев. Фагоцитна активност на пилета Червен родайланд, получени от яйца, облъчени с гама-лъчи в зависимост от алкалнофосфатазния им генотип. Животновъдни науки, No 5, 2004, 79-827.Yotova, I.T., L.K. Sotirov, T.K. Stoyanchev, N.A. Bozakova, D.J. Yarkov, K.T. Stoyanchev, M.G. Oblakova, M.T. Lalev, 2004. Study on the level of natural humoral immunity in turkey-broilers bred on two floor types, Bulgarian Journal of VeterinaryMedicine, 7,No1, с.51-568.Stoyanchev, T.K., N. Bozakova, D.Yarkov, K. Stoyanchev, I. Yotova, M. Oblakova, M. Lalev, 2004. Study on the productivity of turkey-broilers, bred on different floor types, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 7, No4, с.229-2339.Georgieva, S., TS. Yablanski, P. Georgiev, D. Yarkov, M.Oblakova, 2005. Reciprocal translocations and reproductive capacity in rabbits following external gamma irradiation, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 8, No4, с.227-23210.Georgieva, S., P. Georgiev, E. Jeliazkov, T. Yablansky, S. Tanchev, D. Yarkov, M. Oblakova, 2005. Dose-effect correlation after external gamma irradiation of spermatogonia in rabbits, Revue de Cytologie et Biologie vegetales-Le Botaniste, 28(s.i.): p.101-10511.Семерджиев, В., Св. Танчев, Н. Сандев, Н. Николова, Д. Ярков, 2005, Полови особености на фагоцитната активност при пилета Бял родайланд, получени от облъчени с гама-лъчи яйца, Животновъдни науки, год. XLII, бр. 2, 56-5812.Семерджиев, В., П. Петков, Ц. Маслев, Д. Канъков, Д. Ярков, Б. Драганов, 2006. Породни особености на хематологичните показатели при крави, Сборник доклади: Международна научна конференция Науката в условията на глобализацията през XXI век, 1-2 юни, Стара Загора, том 2, 210-21513.Yarkov D., 2006. Residuеs of Alphacypermethrin after chronicle intoxsication in poultry, Trakia Journal of Science, N3, Vol. 4, 34-3614.Stoyanchev, K., T.K.Stoyanchev, M. Lalev, D. Yarkov, T.T.Stoyanchev, 2006. Evaluation of behavior in turkey-broylers, suffering and recovered from muscle dystrophy, reared under conditions of either animal welfare or stress, Trakia Journal of Science, N3,Vol .4, 50-5615.Mutafchieva R.,Yarkov D., 2006, Pharmacokinetics of pefloxacin in birds, Trakia Journal of Science, N3,Vol. 4, 28-3416.Yarkov, D.J., 2006. Longterm exposure of live poultry to Alpha-cypermethrin and its residue levels in poultry meat, Trakia Journal of Science, N3,Vol 4, 34-3717.Семерджиев, В.,Л. Сотиров, П. Зунев, Ц. Маслев, Е. Желязков, Д. Ярков, 2006. Активност на лизоцимапри кози и пръчове от различни породи, Journal of Mountain agriculture on the Balkans, No 5, vol. 9, 703-71018.Stoyanchev, K., L. Sotirov, T. Stoyanchev, M. Lalev, D. Yarkov, I. Yotova, 2007. Study on the level of natural humoral immunity in turkey-broilers with muscular dystrophy, reared under conditions of either animal welfare or stress, Rev. Med. Vet., 159, 6, 314-3 519.Чобанова, С., Д. Ярков, В. Семерджиев, Е. Желязков, С. Георгиева, 2007. Проучване влиянието на растителната добавка XTRACT върху носливостта на различни породи кокошки, Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Съюз на учените Ст. Загора, 7-8 юни 2007, т. ІІ, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 85-8920.Genchev, E., Yarkova, Y., Yarkov, D., Price determinants and interactions specifics in beef production in Bulgaria, Agricultural Economics Review 18(2), 2017, pp. 97-113 (SJR = 0,205

Предложението е направено от ректорското ръководство на Тракийски университет в състав: Доц. дн. Нели Грозева,зам.-ректор по учебна дейност;Проф. д-р Мирослав Карабалиев, дб,зам.-ректор по научна и международна дейност; Проф. д-р Румен Бинев, двм,зам.-ректор по административна, стопанска и информационна дейност; Доц. д-р Емил Славов, дм,зам.-ректор по проектна дейност; Доц. д-р Генчо Вълчев, зам.-ректор по качество,акредитация и следдипломна квалификация; Доц. д-р Ани Златева,главен секретар; Доц. д-р Кънчо Пейчев,помощник ректор.

За Редколегията на Dolap.BG е висока чест и удоволствие да подкрепи предложението на ректорското ръководство на Тракийски университет за присъждане на индивидуална награда „Стара Загора“ в раздел „Наука и образование“ на доц. д-р Добри Ярков.