Представяме Ви предложенията за наградата „Стара Загора“ – 2021 г.

До определения срок на вниманието на кмета на Община Стара Загора са постъпили 17 индивидуални и колективни предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2021 г. С най- високото отличие се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.

Ежегодната награда „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. Връчва се по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се в две направления: наука и образование и култура и изкуство.

В няколко поредни броя Dolap.bg ще представи направените мотивирани предложения без редакторска намеса.

                                                                          ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА „СТАРА ЗАГОРА” В НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №11 „ЗАГОРЕ“ И ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА НА РОЗАЛИНА ПЕТРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ И АНГЕЛА ПОПОВА -УЧИТЕЛ , ОТ СЪЩАТА ДЕТСКА ГРАДИНА.

ДГ № 11 „Загоре“ има 60 годишен юбилей . Носител е на орден „Кирил и Методи‘-трета степен от 1989г.-за принос в отглеждането, възпитанието и здравеопазването на подрастващото поколение и на други награди и грамоти.

Педагогическият състав, под ръководството на директора Антония Тончева, претворява живота на детската институция, в която работи с богати дейности, инициативи и проекти. Колективът е мотивиран за добри и полезни каузи.

Детската градина промени своя облик, утвърди се като като желана среда, дом, в който всяко дете има възможност да се развива съобразно своите интереси и способности, място, където да се отстоява хуманно отношение и уважение към детската личност.

ДГ № 11 „Загоре“ има създаден добър микроклимат и привлекателна работна среда.

Всички дейности са насочени към равностойно включване на децата в образователния и възпитателния процес. Обръща се специално внимание на празниците, народните обичаи и традициите свързани с тях.

Подобри се имиджа на детската градина като успяваща с: ясно формулирана мисия, известна на обществеността; ясни цели на взаимодействие между учители и родители, разширяване работата и мобилизиране силите на местната общност, планиране процеса на промяна в положителна посока.

През учебната 2020/2021 се откри нова пета група и филиал на държавна детска кухня.

Подобриха се връзките между образователните и обществени институции в кв. „Кольо Ганчев“, а именно: Детска ясла № 13 „Росица“; III НУ ,,Кольо Ганчев”, Народно читалище ,,Кольо Ганчев”-1940. Това допринесе за подобряване на живота на младите родители и децата в квартала на Стара Загора.

ПРИОРИТЕТИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Включване и задържане на децата от кв. „АПК“ и кв. „Кольо Ганчев“в предучилищното възпитание и подготовка за училище. Подобрения на материалната и дидактическа среда.

С възможностите, които дава правилното управление на делегирания бюджет и съвместните усилия на директора и педагогическия състав е направено следното:

                                                                   ПОДОБРЕНИЯ

обновяване на всички занимални в детската градина с нови мебели.

обновяване на пясъчници, детски къщи за игра, на площадките на всяка група, нови пейки и специални детски маси за игра и рисуване.

групите разполагат с най-съвременни технически средства – мултимедия, компютър, отговарящи на настоящите изисквания за добра и актуална учебна среда.

всяка занималня е обзаведена със съвременни детски кътове, много табла, образователни и забавни игри.

физкултурният салон е оборудван с необходимото за физическото и здравословно укрепване на децата.

интерактивни дъски и обзавеждане за провеждането на различни презентации, електронни уроци, обучения и квалификационни форми.

Озеленяването на двора на детската градина, допълнителното оформяне на детските площадки облагородиха цялостния вид на детската градина.

Създадени са условия за повишаване на квалификацията. Директорът и учителите и от ДГ „Загоре” повишават своята подготовка с цел подобряване на ефективността на възпитание, обучение и развитие.

В ОП „Развитие на човешките ресурси” „Квалификация на педагогическите специалисти” участват: директор, старши и младши учители.

Резултат от цялостната дейност е пълноценното развитие на детската личност.

С цел по- добра училищна готовност на децата ДГ № 11 „Загоре“ участва в следните програми : Оперативна програма-„Обучение и заетотост“–Компонен 2; Оперативна програма–„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – ноември 2019-февруари 2022; Национална програма-„ИТК в системата на предучилищното и училищно образование -2019-2020г.“; Национална програма-„Квалификация“-2019-2020г.; Национална програма-„Заедно в грижата за всеки ученик“-модул 2 -2019-2020г.; Национална програма-„Успяваме заедно“-2020-2021г.;

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата „Училищен плод” и „Училищно мляко”. Сътрудничество между екипите на подготвителните групи и началните учители с цел адаптацията на децата в първи клас

Съвместни дейности и инициативи с III НУ ,,Кольо Ганчев”. Присъствие на директорите и учителите на всички важни празници за двете образователни институции; Съвместни дейности и инициативи с Народно читалище ,,Кольо Ганчев”.

Присъствие на директорите, учителите и читалищните дейци и творци на всички важни празници за двете институции.

НОМИНАЦИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА „СТАРА ЗАГОРА” В НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“ НА РОЗАЛИНА ПЕТРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ И НА АНГЕЛА ПОПОВ – УЧИТЕЛ

                           РОЗАЛИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ

Целият професионален път и житейска философия на Розалина Петрова преминават под знака на предучилищната педагогика. Родена е в гр. Хасково на 31.01.1960 г. Педагогическото си образование придобива в Полувисш институт за детски учителки /ПИДУ/ „Анастасия Тошева“ – гр. Стара Загора и в ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, със степен „Магистър“. Притежава пета и четвърта професионална квалификационна степен. От 1991г. живее и работи в град Стара Загора. От 01.10.2009 г. до днес работи в ДГ №11 „Загоре“.

Познаваме г-жа Петрова като отговорен, креативен и всеотдаен педагог, колега и учител. Богатият й житейски и човешки опит допринасят и балансирана екипна работа с колектива на детската градина и родителите на децата. Живяла и работила във времето преди 1989г. и след това, време, което тя нарича „две епохи“, изповядва, че „човешките ценности са изконни и колкото да се лутаме – винаги стигаме до тях“ и вярва, че „знанията за света трябва да обогатяват децата така, че не само да го познават, трябва да го променят към добро, да го пазят и предават на другите след тях“.

                                                      АНГЕЛА ПОПОВА – УЧИТЕЛ

Ангела Попова е най- младият наш колега, учител в първа „А“ група на ДГ №11 „Загоре“, гр. Стара Загора.

Родена е на 28.11.1997г. Педагогическото си образование завършва в специалностите „Социална педагогика“ , бакалавърска степен и „Предучилищна и начална училищна педагогика“ , магистърска степен в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Млад учител, който вече допринася за личностното развитие на децата, носи призванието на професията и чистите сили и вдъхновение на младостта, амбицията за творческа реализация и успехи на детската градина като институция. Показва способности и желание за индивидуална работа с децата, съвместни дейности с родителите, иновативни решения в групата и в колективната работа на ДГ № 11 „Загоре“.

Мотивите на Педагогическия съвет на ДГ №11 „Загоре” да номинира Розалина Петрова и Ангела Попова за присъждане на индивидуална Награда ,,Стара Загора“ в направление ,,Наука и образование“ за 2021 година са тяхната професионална квалификация, отговорност, инициативност, отлични умения за работа в екип, организационни умения.

Антония Тончева-директор на ДГ11“Загоре“