Нови общински съветници положиха клетва в Стара Загора

Редовно заседание на Общински съвет- Стара Загора се проведе на 29 април 2021 г. Двама нови общински съветници- Анелия Асенова и Мехмед Зейнел  положиха клетва да работят в името на старозагорци. Те влизат на местата съответно на Диан Димитров и Тунджай Йозтюрк.

По време на 21 заседание на местния парламент бяха гласувани 74 точки. На първо четене бяха приети промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. На първо четене беше приета и новосъздадената Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. На втори четения бяха одобрени изменения и допълнения в Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора. С 48 гласа „За“ бяха подкрепени нa второ четене и промени  в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено  дете на територията на община Стара Загора.

Старейшините одобриха програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2021 година  и  Общинската програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2021г. Дадено беше съгласие Община Стара Загора да сключи Меморандум за сътрудничество с Община Пловдив, във връзка с осъществяване на сътрудничество при реализиране на общи проекти и инициативи, развитие на местния индустриален потенциал и възможностите за съвместно привличане на инвеститори. Не беше прието предложението за удължаване на срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на Стара Загора.

По време на априлското заседание беше създадена Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества при Общински съвет Стара Загора, но след проведени дебати не беше одобрен състав на комисията. Общинските съветници  определиха представители на Община Стара Загора в общите събрания на „Индустриална зона Загоре“ АД и УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” АД.

В края на днешното редовно заседание бяха одобрени промени в съставите на ПК по оперативни програми и международно сътрудничество, ПК по спорт и младежки дейности, ПК по здравеопазване, ПК по финанси и бюджет, ПК по земеделие, гори, екология и развитие на селата и ПК за ПКПУКИ.

Павлина Дудева