В Спасителния център на Зелени Балкани размножителният сезон е в разгара си!

Във волиерите и инкубаторите в Спасителния център на Зелени Балкани Стара Загора в момента има около 123 яйца и 12 излюпени малки от 8 размножаващи се при нас вида – ловни соколи, брадати лешояди, черни лешояди, царски орли, белошипи ветрушки, керкенези, забулени сови, кукумявки.
Някои от размножаващите се при нас двойки, като царските орли, например, са част от проекти, целящи подпомагането на видове в природата. Други, като лешоядите, ловните соколи, белошипите ветрушки, са част от дейности по възстановяване на изчезнали видове.
Но, има и такива, които са натоварени с важната задача да бъдат приемни родители на диви сирачета, постъпили в бебешкия сектор на Центъра. Такива са совите, кукумявките, керкенезите. Те са птици преминали на лечение през амбулаторията на Спасителния център, но с трайни увреждания, които не им позволяват да живеят в дивото. Тези птици, освен че се размножават при нас, са натоварени и със задачата да станат приемни семейства на десетките пернати бебета, които всяка година губят своите диви семейства и попадат при нас.
Сезонът е едва в началото си, а при Центъра започна да става доста напечено, но също така и мнооого интересно!
Със сигурност ще имаме още поводи да се похвалим с нови птичи семейства, снесени яйца и излюпени малки!
Д-р Христина Клисурова

/0886570053/