Конкурс за уредник в Музей „Литературна Стара Загора“

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
На основание Заповед №10-00-774/13.04.2021г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от Кодекса на труда
О Б Я В Я В А:
Конкурс за заемане на длъжността „Уредник” в музей „Литературна Стара Загора“
Код по НКПД 2621-6004
Място на работа: музей „Литературна Стара Загора“
Характер на работа: комплектува, обработва и дигитализира движимите културни ценности в музейните фондове на музей „Литературна Стара Загора“; приема посетители, провежда беседи, изготвя справки; участва в подготовката на изложби и в провеждането на литературни вечери, чествания, представяния на книги и други културни прояви в музея; участва в разработването и реализирането на инициативата „Литературни маршрути“- съществена част от туристическата програма на града
І. Изисквания за длъжността:
1. Минимални изисквания:
1.1. Образование – висше;
1.2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
1.3. Област на висше образование „Хуманитарни науки“;
1.4. Професионални направления – „Филология“, „История и археология“ „Философия“ според Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС №125/2002 г.;
1.5.Професионален опит – не се изисква;
2. Допълнителни изисквания
2.1.Познаване на нормативната уредба в областта на музейното дело и опазване на културните ценности;
2.2. Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип, инициативност, адаптивност, комуникативност;
2.3. Компютърна грамотност
2.4. Владеене на английски език
3.Като предимства се считат:
Образователно-квалификационна степен „магистър“
Професионален опит по специалността
II. Необходими документи за участие в конкурса
4. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:
4.1. Заявление до Кмета на Община Стара Загора /свободен текст/;
4. 2. Автобиография /CV/;
4.3. Документ за придобито образование, специалност, които се изискват за длъжността /копие и оригинал за сверка/;
4.4. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /ако притежава такъв/;
4.5. Копие от документ за самоличност;
4.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и при прекъсване на трудовия стаж повече от 6 календарни месеца ;
4.7. Свидетелство за съдимост;
4.8. Документ за владеене на английски език;
4.9. Документ за компютърна грамотност
5. Документите за участие конкурса от т.4.1 до т.4.9. включително се подават в гр. Стара Загора , бул.”Цар Симеон Велики” 107, Община Стара Загора, ет.7, ст.707, тел. 042/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.
6. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в ст.707, ет.7 на Община Стара Загора.
7. Одобрените кандидати, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани писмено за датата, часа и мястото на провеждането на събеседването на тема: „Музей „Литературна Стара Загора“ – постоянна експозиция, периоди, автори, знакови творби; нормативни документи, регламентиращи опазването на културното наследство“.
Уляна Кьосева