Подпомогнаха с лаптопи и таблети ученици от социални домове в Община Стара Загора

Община Стара Загора взе участие в целева програма за подпомагане образователен процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.  По проекта бяха закупени технически средства с лицензиран софтуер за осигуряване на непрекъснат образователен процес на 91 деца и младежи. Учениците бяха снабдени с преносими компютри с операционни системи, таблети и мултифункционални устройства.

С изпълнението на Проекта са осигурени условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и младежите, подпомага се тяхната самостоятелност и социално включване. Повишат се шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация по професия. Финансовата подкрепа е осъществена от Фонд „Социална закрила“ към Министъра на труда и социалната политика. През изминалия месец е извършен мониторинг на проекта.

Автор: Павлина Дудева