Нови 6 национални програми одобри Министерски съвет

Министерският съвет одобри още 6 национални програми за развитие на образованието. През тази година е заложена нова програма за професионалното образование и обучение с бюджет от 2,6 млн. лева. Чрез нея ще се финансират закупуването на оборудване на специализирани учебни кабинети, ремонти и обзавеждане, ще бъдат закупени учебни видео-филми и софтуер.

Предвиждат се и средства за транспорт за провеждане на училищни практики в реална работна среда. Предвидени са обучения за учители, разработване на 10 електронни помагала по специални предмети, както и изготвяне на учебни програми и национални изпитни програми за професионално образование и обучение.

НП „Обучение за ИТ кариера“ е надградена с нов модул и ще се изпълнява с наименование „Обучение за ИТ умения и кариера“. Заложено е разработване и осъвременяване на учебно съдържание за учебен предмет или модул в сферата на ИТ, цифровите и високите технологии. Ще се организират и обучения на ученици – учебни практики, участие в проекти на фирми, стажове и летни академии.

НП „Роден език и култура зад граница“ с бюджет от 2,1 млн. лв. подкрепя проекти, свързани с подпомагане на обучението по БЕЛ, по история и по география на България за деца от предучилищна възраст и за ученици от I до XII клас, както и на обучението на учители от българските неделни училища в чужбина. Предвижда се създаване на електронна база данни с тестови задачи по български език. Получилите сертификат за владеене на езика ще имат възможност да продължат образованието си в училища в България. Ще се подкрепят проекти за партньорства между неделни училища и училища в страната, както и обмен на училищни практики. По тази програма ще бъдат създадени условия за стопанисване на къщата на Христо Ботев в село Задунаевка, Украйна, и за популяризиране на делото и връзката на Ботев с бесарабските българи. Планирано е къщата да бъде превърната в образователен център за децата от неделните училища в Украйна.

По НП „Без свободен час“ отново ще се изплащат възнаграждения на учители в училища и детски градини, които заместват свои колеги в отпуск. Има и отделен модул за педагогически специалисти, които провеждат обучение от разстояние от домовете си. 37 лв. с включени осигуровки ще се изплащат за компенсиране на разходи за консумативи при обучение от разстояние в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес. По програмата за един учебен/астрономически час на училището, ЦСОП или на детската градина се възстановяват до 10.50 лв., което включва и дължими осигуровки за учител, когато замества в училище и детска градина в населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес. 12.50 лв. лекторски се изплащат, когато учител замества в друго населено място.

По НП „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“ ще се финансира създаването на съвременни кабинети за работа на децата и учениците в различни направления науки, технологии, изкуства, спорт, като целта е постигане на ефективен образователен процес в центровете за подкрепа за личностно развитие. Ще се финансира закупуване на съвременно и модерно обзавеждане на помещения за занимания по интереси и за материали.

Нова програма е свързана с патриотичното възпитание за изследване на историческото минало на Българската армия, която е ориентирана към патриотичното възпитание и гражданското образование на учениците. Дейностите ще се изпълняват съвместно с Министерството на отбраната.

Dolap.bg