Над 70 предложения гласува Общински съвет Стара Загора на мартенското заседание

На редовното заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25 март 2021г. бяха разгледани и гласувани над 70 предложения. На второ четене бяха приети промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. Старейшините одобриха предложението на кмета Живко Тодоров за освобождаване от такса за битови отпадъци собственици на недвижими имоти, които не са използвани за съответното им предназначение и извършване на стопанска дейност през месеците януари и февруари 2021г, поради забрана за работа, наложена с нормативен и/или административен акт. Дадено беше съгласие ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация, от 1 март за срок от 10 месеца, да заплащат 30 на сто от пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

По време на 20-тото заседание бяха приети бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 – 2024 година, както и програмата за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г. Общинските съветници подкрепиха точката за избиране на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2021г. на общински търговски дружества, както и отчетът за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2020 г.
Старейшините дадоха съгласие за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 1 април 2021 година. Одобрена беше „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стара Загора.
С 47 гласа „За“ беше подкрепено предложението за закупуване на самостоятелен обект, използван за пенсионерски клуб в квартал „Три чучура“-север на стойност от 100 хил.лева. Съветниците дадоха съгласие за отпускане на временен безлихвен заем в размер на 70 000 лева от бюджета на Община Стара Загора на общинското дружество „Мересев“. Срокът за връщане на дълга е до края на 2021 година. Открита беше процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на същото дружество.

Павлина Дудева