21 март – Международен ден на горите

Скъпи приятели, днешният ден – 21 март е обявен за Международен ден на горите.
Със следващият информационен материал на Природен парк „Странджа“ https://www.strandja.bg/ще ви представим още един поглед към горите, без които наистина не можем!
Зелените великани също умират
Горите заемат над четири пети от територията на Природeн парк „Странджа“. В най-голямата защитена територия в България вековните гори са 30% от горите и това е много повече от средното за страната. Естествените масиви от стари гори – зелените великани на Странджа са най-ценните консервационно значими местообитания. Около 5% от тези стари гори се състоят от мъртва дървесина /дървета, които са загинали от старост/. Дори и паднали на земята зелените великани са величествени, красиви и полезни. През годините, а и до днес отношението към мъртвата дървесина е нееднозначно. То се е люшкало от „трябва да се отстранят” до „не, трябва да си останат на мястото”.
Мъртвите дървета формират местообитания, дават подслон и храна за птици, прилепи и други бозайници и са особено важни за трудно забележимите горските видове, като насекоми, особено бръмбари, гъби и лишеи. Мъртвата дървесина и нейното биоразнообразие играят важна роля за постигане на устойчива горска продуктивност, а също така имат и екологична функция, като например стабилизиране на горите и съхраняване на въглерода. Въпреки своето огромно значение, мъртвата дървесина в момента е в критично ниско количество в повечето от Европейските държави, главно поради неподходящо стопанисване на горите за стопанско ползване, а дори и на тези в защитените територии. Средно в горите на Европа има по-малко от 5% от мъртвата дървесина, която се очаква да бъде налице при естествени условия. Отстраняването на гниещата дървесина от гората е една от големите заплахи за оцеляването на близо една трета от горските обитатели, което директно е свързано с дългия червен списък на застрашените видове.
Мъртвата дървесина не е елемент на разкош в гората, а основен компонент за функционирането й, който изпълнява няколко важни роли в екологията на здравата, естествена гора. Тя поддържа продуктивността на гората, чрез осигуряване на органично вещество, влага, хранителни вещества и места за възобновяване на иглолистните – някои дървесни видове се развиват предимно върху дънери. Осигурява местообитания за видове, които живеят, хранят се или гнездят в дупките на умиращи или мъртви дървета, също така за водните животни/растения, които живеят в образуваните от паднали дървета и клони вирове. Мъртвата дървесина представлява източник на храна за по-специализирани в храната си видове като бръмбари, гъби и бактерии. Тя стабилизира гората, като спомага за укрепването на склоновете и земната повърхност и предотвратява почвената ерозия при силни бури, обилни валежи и други екстремни климатични явления. Тази дървесина съхранява въглерод за дълъг период от време и с това намалява някои от влиянията, предизвикващи промените в климата.
Днес на територията на Парка има обявени със заповед на Министъра на околната среда и водите общо 17 вековни дървета, от които 16 дъба и 1 бук. В процедура за влизане в регистъра на вековните дървета и обявяването им за такива по Закона за биологичното разнообразие са още 9 дъба /цер, благун и странджански дъб/ и 1 габър.
Дирекцията на ПП „Странджа“ подготви и издаде през 2015 г. книга за Старите гори в Природен парк „Странджа“. В нея се посочва, че като стари гори са отбелязани всички насаждения с основни дървостои над 100 години, както и гори с надлесни дървета с възраст над 100 години. С такива характеристики са над 4300 броя насаждения с обща площ на вековните гори над 27 000 ха и на с такива надлесните дървета – върху 6800 ха. Старите гори, преобладаващи от източен бук и смесени с източен горун са с подлес от зеленика, лавровишня и колхидски джел. Те носят най-високата природозащитна и рекреационна стойност на парка. Старите благунови и церови гори заемат 17% от залесената площ на парка, докато европейско значимите гори на източния бук и източния горун заемат заедно 13%, източния бук 6% а източния горун – 7%.
Вековните гори, които са и острови на старостта са от огромно значение за екосистемите. Редица научни изследвания показват, че горите във фаза на старост съхраняват изключително биологично разнообразие. Този факт се дължи на характерните за тези гори микроместообитания свързани с разнообразната структура на дървостоя, големия обем на мъртвите и стари дървета, както и процесите свързани с тяхното развитие. В такива гори, в които намесата на човек е сведена до минимум намират местообитания редки и застрашени видове птици вписани в Червената книга на България.