Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ стартира Тракийски университет

На 17 март 2021 г. с подписите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и ректора на Тракийски университет – доц. д-р Добри Ярков се даде официален старт на Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“ – ИНТЕ-ЖИВО. На събитието присъстваха още проф. д-р Костадин Костадинов-научен съветник на министъра и наблюдаващ за изпълнението на програмата, проф. д-р Евгений Сачев – експерт по културно наследство и Аделберт Антонов- от Център за развитие на човешките ресурси, професори и доценти от университета, ангажирани с реализиране на програмата, журналисти . Тя е финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН) в размер на 4.5 млн лв., които ще се подават на траншове за съответната година.

Тракийският университет оглавява и управлява консорциум, съставляван от водещи академични институции в България Аграрен Университет-Пловдив; Технически Университет – София; Русенски Университет “Ангел Кънчев”; Институт по информационни и комуникационни Технологии – БАН; Институт по механика – БАН; Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“(ИБИР–БАН);Селскостопанска Академия – ССА.

Продължителността на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – ИНТЕ-ЖИВО е четири години.

Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда, обясни ректорът доц. д-р Добри Ярков. – С нашето високо ниво на експертиза ще работим в научно-развойната дейност, която предстои да се реализира в Мини Марица Изток в новото направление агроенергеника. Заложили сме нова специалност „Агротроника“. От новата учебна година тя е включена не само в Националната програма „Интелигентно животновъдство“, но и в нашия проект за модернизация на висшето образование. „Агротроника“ ще дава знания за изкуствен интелект, сензори, дронове, дигитални процеси, свързани с животновъдството и т.н.“

Ректорът подчерта, че Националната научна програма „ИНТЕ-ЖИВО“ е знакова. Тя цели създаване на изцяло дигитализирани бизнес модели за управление на животновъдните ферми. България е изостанала доста в тази посока. Сега трябва много бързо да се адаптират постиженията в други държави към нашите условия. Научната програма е невероятна възможност това да се случи и то под ръководството на експертите от Тракийски университет.

Основните дейности и задачи са планирани в 12 работни пакети:

 • Работен пакет 1: Роботизирани системи за доене – Създаване на системи за автоматичното доене на крави и приложение на роботи в различни процеси на животновъдството. Вече е заявен и първият робот от Германия. С подкрепата на министъра на образованието и науката вече са закупени и животните. Една част от тях са за рекултивираните територии на Мини Марица Изток – специализирани породи, които живеят само навън. Закупен е и много висок генетичен потенциал за научно-развойна дейност, свързани с основните задачи, залегнали в 12-те пакета. Другата порода е за месо. Първите животни вече са родили. Животните имат възможност да повишават хумоса на почвата и почвеното плодородие.

 • Работен пакет 2: Роботизирани системи и форми за отглеждане на животни – Автоматично хранене, поене, електропастири, почистване и дезинфекция на помещенията, автоматично претегляне и преброяване на животните и др.

 • Работен Пакет 3: Интелигентни системи за осигуряване на генетичен прогрес – Системи за геномна оценка. Системи за сексиране на семенна течност. Създаване на технология за производство на сексирани ембриони. Това е много сериозна писта, по която работи Тракийски университет във Ветеринарномедицинския и в Аграрния факултети. Чрез реализиране на този пакет, реална е възможността да се предложи на фермерите бърз генетичен прогрес, като се използват съвременните методи за производство на животни с гарантиран пол – за мъжки или женски животни в зависимост от предназначението им.

 • Работен пакет 4: Интелигентни системи за наблюдение и анализ на продуктивността на пасища и ливади – стационарни и мобилни сензорни комплекси за пробовземане и наблюдение на параметрите на почвата и тревостоя, компютърно зрение и дистанционни методи за получаване на информация относно състоянието и качествата на растителната маса.

 • Работен пакет 5: Кибер-физични системи за мониторинг – включващи IoT устройства и сензорни системи за мониторинг на заобикаляща среда, здравето, растежа, поведението, репродукцията, емоциите и стреса на животните, както и GPS маркиране за следене и броене на животните.

 • Работен пакет 6: Кибер-физични системи за интелигентно управление на комплексите за отглеждане на животни – включващи IoT устройства и сензорни системи за контролиране на влажност, температура, вентилация, осветеност, запрашеност, ниво на въглероден двуокис и други параметри.

 • Работен пакет 7: Безпилотни летателни апарати – оборудвани с камери за следене и броене на животните на открито и инфрачервени камери за следене на здравето на животните (следене на температурата).

 • Работен пакет 8: Сервизни роботи и дронове за складиране и/или доставка на готова продукция – за управление взаимодействието с клиентите за събиране и доставка на поръчки, което ще оптимизира процеса, ще повиши капацитета и ще намали срока за доставка.

 • Работен пакет 9: Управление на складови наличности – храни и течности за животните, хладилни складове за месо и мляко. Обработка и разпределение на доставки.

 • Работен пакет 10: ИКТ технологии във финансовата, икономическата и отчетната дейност – оценка на риска, бази данни, комуникации, вътрешна мрежа, интернет.

 • Работен пакет 11: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи.

 • Работен пакет 12: Интелигентно управление на отпадъците като елемент от кръговата икономика – включващо утилизация на биоразградимите отпадъци, намаляване на екологичното замърсяване и повишаване на енергийната ефективност в животновъдните стопанства.

Реализирането на Националната научна програма е свързана с наскоро създадения Институт за устойчив преход и развитие, който е в структурата на Тракийския университет.

Проф. Костадинов подчерта, че Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“ е в отговор на обществените предизвикателства, свързани с растениевъдството и животновъдството, т.е. с продоволствената сигурност . Програмното финансиране е нов инструмент, който е създаден през 2016 г. с оглед да повиши обществената отговорност на науката, а от друга страна да създаде интерес на младите хора да следват в тези отрасли.

Това е не само иновативен и креативен научен модел за интелигентно развитие на животновъдството, а концептуален приоритетен модел за цялостна работа в цяла България, каза проф. Сачев. – В проекта са включени не само съвременни технологии за устойчиво развитие на животновъдството. Това е модел, който по своя социален обхват е модел на бъдещето. Той обединява усилията на държавни и обществени структури, синдикални организации и не на последно място – гражданската подкрепа. Ще бъде разработена и внедрена за първи път у нас нова специалност „Производствена сигурност“. Именно на Тракийски университет приляга да бъде водещ в разработването на тези идеи“ – сподели проф. Сачев.

Росица Ранчева