Ректорът на Тракийски университет доц.д-р Добри Ярков:“Стартира Институтът за устойчив преход и развитие“

На 17 февруари 2021 г.  Министерски съвет прие Постановление с което открива Институт да устойчив преход и развитие при Тракийски университет Стара Загора. На 24 февруари 2021 г. с пълно единодушие Академичният съвет на Тракийски университет прие Правилник за устройство и дейността на Института. На 2 март 2021 г. е първото заседание на Управителния съвет.

Доцент Ярков, как се стигна до създаване на Института за устойчив преход и развитие?

През последните няколко години трансформацията на икономиката на Старозагорски регион, а и цяла България, и преминаването от високо въглеродна към ниско въглеродна икономика е гореща тема. Тя е свързана и с предстоящата „Зелена сделка“, където преходът трябва да стане социален. Да бъдат запазени работните места на Комплекса „Марица Изток“. Хората да получават достойни доходи, дори по-високи от сегашните.

Появи се идеята да се включи Тракийски университет .

След това стартира поредица от срещи с вицепремиера Томислав Дончев, министъра на образованието Красимир Вълчев, зам.министъра на енергетиката Жечо Станков и т.н. Стана ясно, че единствено в Тракийски университет е възможно по най-скоростен начин да бъде създаден „Институт за устойчив преход и развитие“.

По наша инициатива, обсъдена със синдикатите, Техническия и Минногеоложкия университети, които имат много висока експертиза, експерти от чужбина – Юлиян Попов, Антон Иванов, министри, в продължение на няколко месеца, всеки петък провеждахме срещи, докато идеята се избистри. Стана ясно, че Тракийският университет е най-подходящо място за създаване на този институт по Закона за висшето образование.

Това ще бъде хибриден институт в който освен Тракийски университет, участват и Минно-геоложкият и Техническият, представител на Община Стара Загора, по двама представители на синдикатите и от работодателите – Стопанска камара и Търговско-промишлена палата, двама независими експерти -единият назначен от министъра на образованието, а другият – от министъра на енергетиката.

След подготвителната работа преди месец и половина предложението беше внесено за обсъждане. На 17 февруари 2021 г. Министерски съвет прие Постановление, с което открива Институт за устойчив преход и развитие в Тракийски университет. Там е упоменато, че институтът е хибриден, с точно упоменат управителен съвет – ректорите на трите университети, един представител на Общината, в случая кметът Живко Тодоров, Пламен Димитров – председател на КНСБ, г-н Загоров – главен секретар на КТ „Подкрепа“, Радосвет Радев – председател на Стопанската камара, Румен Радев – представител на индустриалния капитал и изпълнителен директор на Загора холдинг, Антон Иванов – енергиен експерт, предложен от министъра на енергетиката , Юлиян Попов – предложен от министъра на образованието.

На 24 февруари 2021 г. с пълно болшенство, Академичният съвет на Тракийски университет прие Правилник за устройство и дейност на Института за устойчив преход и развитие. Този правилник беше работен в продължение на месеци основно от Министерство на образованието и науката и Тракийски университет.

На 2 март 2021 г. е първото заседание на Управителния съвет. На него ще бъде избран председател и ще се обсъдят приетите документи.

Какви са основните цели и задачи на Института за устойчив преход и развитие?

На института се възлагат огромни надежди. Той ще изпълнява държавни задачи.

Мисията на Института е да подпомогне с научно-развойна и научно-приложна дейност трансформацията на стопанския модел в област Стара Загора, което трябва да стане за следващите 5 години. Трябва да се премине от високовъглеродни производства на енергия към зелена енергия, към нисковъглеродна икономика, с висока принадена стойност .

Икономическите анализи и проекти, минно дело и геоложки проучвания, енергийни системи, нови индустриални технологии, селско стопанство, биотехнологии, дигитализация и електромобилност са основните направления. Освен научно изследователска, залагаме равностойна научно-приложна дейност. Тя ще изгражда модели, които ще бъдат въвеждани в индустриалното производство.

Каква е конкретната експертиза на Тракийски университет?

Най- висока е експертизата ни в областта на селското стопанство – животновъдство и ветеринарна медицина. Ние вкарваме нова идея: Да се запази енергийното сърце на Мини Марица Изток като енергийно сърце на България. Т.е. основната мисия да бъде производство на енергия, само че на чиста енергия, а не да замърсяваме околната среда, и да произвеждаме храна. Земята, от която са изкопани въглищата, преди е хранила голяма част от населението на България. Искаме да се върне производството на растителна и животинска храна. Да използваме биотехнологиите. Да използваме късите вериги на доставка. Да използваме новите технологии за биологично земеделие и животновъдство и най-новите постижения на дигиталните технологии в областта на управлението на процесите в растениевъдството и животновъдството. Тук говорим за кръгова икономика (без отпадъци) и за биоикономика.

Преходът, който предстои, трябва да стане със социално ориентирана политика, т.е. хората да запазят своите работни места, да получават по-високи доходи. Производствата, които ще бъдат стартирани в този район трябва да бъдат високо технологични и с висока принадена стойност.

Освен извършените досега организационни дейности, има ли реален практически напредък?

Тракийски университет е водещ в Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Очакваме през месец март да получим транш от 4.5 млн лв. за реализиране на 12 работни пакета от порядъка на автоматизирани и роботизирани системи на процесите в животновъдството. Това е доене, хранене, почистване, дигитални системи за управление на отпадъците, обучение и ред други неща, които изцяло са обърнати към новите дигитални технологии за управление на процесите в селското стопанство. Имаме готови научни проекти, по които работим. Имаме готовност още тази пролет да започнем с приложение на нашата научно-развойна дейност.

Тук не става въпрос само за базова научна дейност, а за научно-приложни модели, които по- нататък ще бъдат мултиплицирани в цялата страна, пилотни проекти и модели, които ще бъдат създадени от този институт. Успешните бизнес модели на базата на нашите научни постижения, трябва бъдат устойчиви и да имаме възможност да ги приложим и в други райони в страната. Кюстендил и Перник са другите два района, които подлежат на тази трансформация.

Доцент Ярков, при разработване на проектите ползвате ли опита на други страни в това отношение?

Още преди реално да стартира Институтът, направихме първата среща с английския посланик НПр. Роб Диксън и с колеги от Англия. Те споделиха опита на област Хъмбър, където е била втората по големина в Европа топло-електрическа централа. Стана невероятно успешна среща с експерти от Англия и България, на която те споделиха своя опит в трансформацията, която спира работата на въглещните мини и преминава на работа към друг източник на гориво. В края на месец март т.г. предстои нова такава среща с германски колеги от Саксония. Търсим там, където е имало такива производства и споделяме опита на нашите колеги от водещи страни.

Как обществеността приема създаването на новия институт и последиците от дейността му?

Направихме поредица от срещи. В Мини Марица Изток бяхме много топло посрещнати от екипа на генералния директор Антон Антонов. Вземахме почвени проби – растителност, вода…Започнахме нашата научно-изследователска дейност още преди този институт да започне да работи. Усещаме подкрепа. Хората гледат с надежда към нас. Защото една от основните мисии на Университета е социално икономическа. Т.е. да гарантира, че преходът ще бъде не само бизнес, но преди всичко социално ориентиран.

Може би Тракийски университет, като мултидисциплинарен, на определено ниво ще се включи в преквалификацията на хората. Но този процес ще стане много плавен. Нашата основна мисия е да създадем модели с висока принадена стойност, така че да се запазят работните места и доходите на хората, които сега работят в мините.

Какъв е прогнозният срок за изпълнение на целите и задачите на Института за успешен преход и развитие?

Колегите от Англия споделиха, че там преходът е продължил 30 години. Бях в Германия и министърът и областният управител ми съобщиха, че процесът е продължил 20-25 години. Като се има предвид, че сега технологиите са много напреднали, надявам се по-бързо да осъществим този преход. На практика стартираме след месец с някои от проектите.

Кой осъществява финансовото осигуряване?

Тъй като Институтат ще изпълнява държавни задачи, ще бъде финансиран от Министерство на образованието и науката и няма да се ползват средства на Тракийски университет, предоставени за обучение. Т.е. ще бъде на самостоятелен бюджет, осигурен от държавния бюджет. Но занапред ще акумолира и собствени приходи.

Как оценявате лидерството на Тракийски университет в реализиране на този мащабен проект-Институт за устойчив преход и развитие?

Това се случва само веднъж в историята на Тракийски университет – да получи такива сериозни задачи. Университетът ни да може да помогне с експертизите си на регионалната и националната икономика . Това е шанс да се докажем, че това което сме правили през последните години е много сериозна предпоставка за самочувствие, че имаме готовността да го реализираме. Благодарни сме, че на всички управленски нива ни се довериха! Това е голяма чест за университета, но и голяма отговорност.

В този институт ще има възможност да работи абсолютно целият академичен състав – всички 650 колеги от факултетите Медицински и Ветеринарномедицински, Аграрен, Педагогически и Стопански, Факултетът по техника и технологии. Целият научен потенциал на Тракийски университет ще бъде включен в работата на Института в различни направления и проекти.

Росица Ранчева