39 общинските съветници подкрепиха Бюджет 2021 на община Стара Загора

С 39 гласа „За“ общинските съветници одобриха Бюджет 2021 г. на Община Стара Загора . Това стана на 25 февруари 2021 г. по време на редовното заседание на Общинския съвет. По-малко от час продължиха дебатите преди приемането на най-важния финансов документ на Общината за годината. Макрорамката му е 180 628 775 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. Близо 217 млн. лева (216 771 876 лева) е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейски проекти и програми и бюджета на Общината. По време на заседанието председателят на ПК по финанси и бюджет Николай Николов заяви, че „Това е бюджет, който позволява Стара Загора да продължава да се развива и да запази темповете си на развитие“.

Старейшините одобриха размера на еднократната финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете в Стара Загора за 2021 година. За периода 01.01.2021-31.12.2021 г.на родителите/ осиновилите, със завършено средно образование, ще се предоставя финансова подкрепа в размер на 400 лева за първо дете, за второ дете сумата ще бъде- 450 лева, а за трето – 500 лева. На родителите/осиновителите, един от които има завършено висше образование,  се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер на 500 лева за първо дете, за второ сумата е 550 лева, а за трето – 600 лева. 

По време на февруарското заседание на Общински съвет беше приета и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. Одобрено беше преобразуването на Начално училище „Кольо Ганчев“ чрез промяна на вида по чл. 38, ал 1 от ЗПУО – от начално (I – IV клас включително) в Основно училище „Кольо Ганчев“ (I – VII клас включително) от началото на учебната 2021/2022 година, както и преобразуването чрез сливане на Средно училище „Христо Ботев“ и Първо основно училище „Георги Бакалов“ в едно училище – Средно училище „Христо Ботев“ от началото на учебната 2021/2022 година.

Общинските съветници дадоха съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по  Програма LIFE 2020 на Европейския съюз, подпрограма „Действия по климата 2020“ с проект „Интегриран проект за изпълнение на градски планове за действие за преход към нисковъглеродно и климатично устойчиво общество“ с  референтен номер LIFE20 IPC/BG/000014. 

Общо над 70 предложения бяха гласувани на февруарската сесия на Общинския съвет в Стара Загора.

Павлина Дудева