За новата учебна година Трето начално училище „Кольо Ганчев“ става основно

 

На предстоящата на 25 февруари 2021 г. сесия на Общински съвет Стара Загора кметът Живко Тодоров прави предложение за преобразуване на Начално училище „Кольо Ганчев“ от начално (1-4 клас) в основно (1-7 клас, считано от началото на учебната 2021/2022 г.

Училище „Кольо Ганчев“ е образователна институция със 150 -годишни традиции. Открито е през учебната 1871/1872 година, като начално училище. През 1971 година става основно, запазвайки статута си до учебната 2012/2013 г. Поради демографски проблеми, с Решение на Общински съвет и Заповед на министъра на образованието, училище „Кольо Ганчев“ става отново начално.

През последните години, с подобряването на инфраструктурата на квартал „Кольо Ганчев“, се наблюдава повишаване на интереса към училището и се увеличава броят на учениците – от средно 90 в периода 2015 – 2017 г. към настоящия момент се обучават общо 116 деца и ученици.

По данни от Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) към 02.02.2021 г. в Начално училище „Кольо Ганчев“ се обучават 116 деца и ученици в една подготвителна група и 4 паралелки, както следва: 18 деца в подготвителна група /5 и 6 годишни/, 98 ученици в начален етап на основната степен на образование – I – IV клас. В училището има 4 групи за Целодневна организация на учебния ден с 95 ученици. Общата численост на персонала в образователната институция е 16, като от тях педагогическият е 12,5 щатни бройки, а непедагогическият – 3,5 щатни бройки.

По инициатива на родители на четвъртокласници от училището, през месец август 2020 г. се проведе среща с ръководството на Начално училище „Кольо Ганчев“ и заместник-кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности“ в Община Стара Загора. По време на разговора родителите отправиха искане децата им да продължат да се обучават и в прогимназиален етап в училището. Родителите изтъкнаха своите мотиви за искането, а именно: близост на училището до местоживеенето им, поради което няма да се налага учениците да ползват градски транспорт. Това ще доведе до намаляване на дневните разходи и увеличаване времето за образователна подготовка и активен отдих и спорт; Чувството на спокойствие и увереност на ученици и родители в познатата образователна среда и изграденият добър доверителен контакт с педагогическия и непедагогически персонал в училището ще доведе до по-лек преход от начален към прогимназиален етап на основното образование и ще гарантира по-добри образователни резултати.

С писмо с вх. № 10-02-903/08.02.2021 г. директорът на Начално училище „Кольо Ганчев“ информира, че родителите отново настояват децата им да продължат образованието си в V клас в училището.

Сградният фонд на Начално училище „Кольо Ганчев“ позволява провеждането на обучение в едносменен режим за учениците от начален и прогимназиален етап. Към настоящия момент обучението се провежда в 5 класни стаи за децата от подготвителна група и за учениците от I- IV клас. Налични са още 6 стаи, които могат да се използват за бъдещите паралелки.

Директорът на Начално училище „Кольо Ганчев“ има готовност да организира учебния процес за учебната 2021/2022 г., като привлече учители, които да осигурят провеждането на всички учебни предмети, предвидени в учебния план.

Dolap.bg