Сливат Средно училище „Христо Ботев“ и Първо основно училище „Георги Бакалов“ Стара Загора

На предстоящото на 25 февруари 2021 г. заседание на Общински съвет Стара Загора, кметът Живко Тодоров предлага от началото на учебната 2021/2022 година да бъдат преобразувани чрез сливане Първо основно училище „Георги Бакалов“ и Средно училище „Христо Ботев“ в едно училище – Средно училище „Христо Ботев“.

С Решение № 1740 от 26 юли 2018 г. на Общински съвет Стара Загора Първо основно училище „Георги Бакалов“, град Стара Загора е преместено и настанено в имот публична общинска собственост – сградата на Средно училище „Христо Ботев“, находяща се на адрес: ул. „Майор Таньо Кавалджиев“ № 168, гр. Стара Загора. От учебната 2018/2019 г. до момента обучението на учениците от двете училища се провежда в една сграда.

В годините се наблюдава намаление в броя на учениците, обучаващи се в I ОУ „Георги Бакалов“. През 2015 г. те са 221, през 2016 г. – 194, през 2017 г. – 161, през 2018 г. – 150, през 2019 г. – 142, през 2020 г – 158, а към месец февруари 2021 г. те са 145. През същия период броят на учениците в Средно училище „Христо Ботев“ се запазва относително постоянен, като варира от 214 до 247, а към месец февруари 2021 г. е 240. По данни от Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) към 03.02.2021 г. в Първо основно училище „Георги Бакалов“ се обучават 145 деца и ученици в една подготвителна група и 7 паралелки, както следва: 18 деца в подготвителна група /5 и 6 годишни/, 66 ученици в начален етап на основната степен на образование – I – IV клас и 61 ученици в прогимназиален етап на основната степен на образование – V – VII клас. В училището има 3 групи за Целодневна организация на учебния ден с 67 ученици. Общата численост на персонала в образователната институция е 22, като от тях педагогическият е 16, непедагогическият –6. В образователната институция има записани 11 ученици в самостоятелна форма на обучение и 41 деца, които се обучават в изнесени паралелки в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП), находящ се на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 76. По данни от същата информационна система към 07.12.2020 г. в Средно училище „Христо Ботев“ се обучават 240 ученици в една подготвителна група и 11 паралелки, както следва: 20 деца в подготвителна група /5 и 6 годишни/, 68 ученици в начален етап на основното образование – I – IV клас, 61 ученици в прогимназиален етап на основното образование – V – VII клас и 91 ученици в гимназиален етап – VIII – XI клас. В училището има 4 групи за Целодневна организация на учебния ден с 68 ученици. Общата численост на персонала в образователната институция е 30, като от тях педагогическият е 25, непедагогическият – 5.

Учениците в СУ „Христо Ботев“ в VIII и IX клас се обучават в професионални паралелки по професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на деца“. Учениците в X и XI клас се обучават в профил „Хуманитарни науки“. Преобразуването чрез сливане на двете училища в Средно училище „Христо Ботев“ ще обособи образователна институция с една полудневна подготвителна група (5 г. и 6г.) деца, 8 паралелки в начален етап на основната степен на образование, 6 паралелки в прогимназиален етап на основната степен на образование, пет паралелки в първи и втори гимназиален етап на средната степен на образование и запазване на паралелките, в които са записани ученици, които се обучават в ЦСОП. И в двете образователни институции обучението е на едносменен режим.

Средно училище „Христо Ботев“ и Първо основно училище „Георги Бакалов“ са средищни училища. По данни от НЕИСПУО към СУ „Христо Ботев“ пътуват 148 деца и ученици, а към Първо основно училище „Георги Бакалов“ – 43. Преобразуването на училищата не би възпрепятствало организирането на транспорта на учениците.

В училищната сграда, споделяна от двете училища, I ОУ „Георги Бакалов“ ползва 8 класни стаи, един ресурсен кабинет, един медицински кабинет и 5 стаи за педагогическия и непедагогически персонал.

Средно училище „Христо Ботев“ ползва 12 класни стаи, два компютърни кабинета, мултимедийна стая, музикален кабинет, ресурсен кабинет, кабинет на психолог, столова, медицински кабинет и 5 стаи за педагогическия и непедагогически персонал.

Сградата на училището е с изградена достъпна архитектурна среда за деца и ученици със специални образователни потребности. Обезпечено е материалнотехническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на училището.

През настоящата календарна година Община Стара Загора кандидатства с инвестиционно намерение в „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“, ФОНД ФЛАГ с проектно предложение: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“.

Целесъобразно е двете училища да бъдат преобразувани чрез сливане, в едно училище – СУ „Христо Ботев“. Това ще доведе до по-добри резултати за поддържане на бъдещата инфраструктура и материална база и ще мотивира педагогическите колегии за следване на единни критерии в повишаване интереса към образователния процес. Предлаганото преобразуване чрез сливане ще обедини финансовите разходи по целесъобразност и ще мотивира участниците в образователния процес за по-добър прием.

Сградата на СУ „Христо Ботев“ се намира в централна градска част. Заобиколена е от новостроящи се жилищни сгради и е целесъобразно децата от района да бъдат обучавани в това училище.

Преобразуването на двете училища не би предизвикало съкращаване на педагогически и непедагогически персонал. Направените прогнозни разпределения за учебната 2021/2022 г. позволяват работни нормативи за всички педагогически специалисти, назначени по трудови правоотношения в двете училища. Същото е възможно и за непедагогическия персонал.

Dolap.bg