Стара Загора ще кандидатства по програма „Цифрова Европа 2021-2027“

На 28 януари 2021 г. се проведе първото за годината редовно заседание на Общински съвет Стара Загора. На него бяха разгледани и гласувани близо 60 предложения.

Беше дадено съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“. Следва да направи подбор на потенциални партньори за участие в сдружението, съгласно изискванията на програмата и да подаде проектно предложение до Министерство на икономиката от името на партньорите в сдружението.

На второ четене беше приет Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

По време на 18-тото заседание на местния парламент беше избран нов управител на общинското дружество „Мересев“. При обсъждането на точката беше дадена възможност двамата кандидати класирани на първите две места- Мария Бонева и Маргарита Димитрова да представят вижданията си за развитие на дружеството. Веднага след това беше извършено гласуване. 40 от съветниците подкрепиха кандидатурата на Мария Бонева.

Новият управител е на 39 години и има висше икономическо образование от Стопанска академия „Д. Ценов“ гр. Свищов. Новоизбраният управител си поставя като основна цел финансова стабилизация на дружеството, запазване на персонала и оптимизация на производствените процеси, което да доведе до увеличаване на приходите. „Моята бизнес стратегия включва промяна на  маркетинга чрез реклама на произвежданите продукти, подобряване на качеството им, изработване на нови и привличането на клиенти“, категорична е Бонева.

С пълно единодушие общинските съветници подкрепиха предложението на Постоянната комисия по образование Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора да носи името на световно известния учен , алтруист и будител проф. Минко Балкански.

На сесията бяха приети още годишният отчет на общинска администрация за 2020 година, отчетът за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли 2020 – декември 2020 и годишният отчет за работата на обществения посредник на Община Стара Загора за 2020 година. Утвърден беше и редът за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджета на община Стара Загора.
По предложение на председателя на местния парламент Мария Динева беше създадена Работна група за подготовка на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества. В нейния състав бяха избрани общинските съветници Таньо Брайков, Иван Чолаков и Дамян Георгиев.
След кратки дебати старейшините одобриха годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г.
За втори път заседанието на местния парламент беше проведено дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците. Разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението „Zoom“.

Павлина Дудева