278 решения са приели старозагорските общинските съветници за половин година

На предстоящата сесия на 28 януари 2021 г. отчет за дейността през второто шестмесечие на 2020 година прави председателят на Общинския съвет Мария Динева

278 решения са приели на пет редовни заседания общинските съветници за второто полугодие на 2020 година. Към кмета на община Стара Загора са отправени 18 питания.
Последната сесия за годината се проведе за първи път онлайн. Чрез приложението „Zoom“ бяха направени дебатите по всички точки от дневния ред. Електронното гласуване се осъществи чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и гарантира законността на решенията на съветниците, съобщава в отчета си Мария Динева.
За периода юли – декември 2020 година няма върнати или оспорени решения на Общински съвет Стара Загора от областния управител, в изпълнение на правомощията му на административен контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети.
По протест на прокурор от Окръжна прокуратура против отделни текстове от Правилника за постъпване в общинските детски ясли, приет на 30 юли 2020, е образувано дело в Административен съд – Стара Загора. Съдебното производство е прекратено поради прието от Общинския съвет решение за изменение на оспорените разпоредби при съобразяване със законовите изисквания.
Сформираните четири временни комисии за извършване на пълна проверка на всички общински търговски дружества – по документи и на място, приключиха своята работа и обществеността беше запозната с докладите от проверките.
След проведени конкурси бяха избрани нови управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, „Автобусни и тролейбусни превози“ ЕООД, „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД. Предстои избор на нов управител и на „Мересев“ ЕООД.
Удължен беше срокът за работа на временната комисия за изготвяне на анализ за дейностите по сметосъбиране и определяне размера на такса битови отпадъци до края на месец май 2021 година.
За отчетния период няма общински съветници, командировани в страната и чужбина за участие в семинари, конференции, обучения и т.н.
Всички постоянни комисии провеждаха ежемесечно своите редовни и по няколко извънредни заседания. Разгледани и гласувани бяха всички постъпили проекти за решения, сигнали от граждани и различни институции.

Отчетът представя подробно дейността на всички постоянни комисии, където се извършва същинската работа на местния парламент – обсъждания на наредби, предложения, дискусии по горещи теми, търсене на мненията на специалисти по различни казуси и пр.
През отчетения период продължиха заседанията и на Председателския съвет преди всяка сесия и извънредно по различни теми. Проведоха се и няколко онлайн работни срещи.

Дейността, както на отделните комисии, така и на Общинския съвет е широко достъпна за отразяване от медиите.

Dolap.bg