„Съвет на мъдреците“ в старозагорска гимназия и фондация предлагат безплатна онлайн подготовка за ученици от 7 клас

Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – Стара Загора и Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица организират дистанционна подготовка по математика за националното външно оценяване на ученици от 7-ми клас. Това съобщиха за медията ни Грозданка Канева, председател на Училищното настоятелство и Яна Ковачева от фондация „Миню Балкански“. Подготовката е безплатна за участниците.

Предвидени са 10 кръга на обучението. Във всеки от тях участниците получават:

  • задачи, които вече са били част от проведените досега национални външни оценявания по математика. Задачите са групирани тематично и хронологично.

  • Решения и коментар към тях;

  • Задачи за самостоятелна работа.

Онлайн подготовка се провежда за втора поредна година. Миналата година тази инициатива съдейства за подготовката на 280 седмокласници от цялата страна. Амбицията на организаторите е да подпомогнат качествено подготовката на възможно най-голям брой седмокласници.

Желаещите да участват в подготовката следва да представят декларация за обработка на лични данни или по електронна поща (fmb.shkoli@gmail.com) в канцеларията на УН Съвет на мъдреците към ПГ по компютърни науки и математически анализи ( която временно се намира на адрес: гр. Стара Загора, ул.“Хаджи Димитър Асенов“87, ет.6, офис 1, за контакт Грозданка Канева) .

След представяне на подписана декларация ще получите на посочения от Вас електронен адрес задачите от първия кръг и указания за работата на дистанционното обучение.

Препоръчителен срок за представяне на декларациите е от 25 януари до 30 януари 2021 г.

До

УН Съвет на мъдреците към ПГ по КНМА – Стара Загора

и

Фондация «Миню Балкански»

с. Оряховица, п.к. 6061, обл.Стара Загора

ДЕКЛАРАЦИЯ

на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за набиране, обработка и съхраняване на лични данни

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………..

(име, презиме и фамилия)

Родител на …………………………………………………………………………………………..

(име, презиме и фамилия)

Клас …………. (учебна 2020/2021) Училище ……………………………….

населено място …………………., електронен адрес: ……………………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е

Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторите на лични данни и служителите, обработващи лични данни при УН Съвет на мъдреците към ПГ по КНМА – Стара Загора и Фондация „Миню Балкански“, да обработват личните ми данни – имена, на родител , както и личните данни на детето ми: трите имена, клас за съответна учебна година, училище, населено място.

Цел за ползване на личните данни – Дистанционното обучение – Подготовка за националното външно оценяване 7 клас и получаване на съобщения за предстоящи образователни дейности.

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.

 

Дата:                             ДЕКЛАРАТОР:                   (подпис)