Втори национален конкурс за учители и студенти за разработка на теми по математика

Регламент за организиране и провеждане на Втори национален конкурс за учители и студенти за разработка на теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас

                                                                        Общи положения:

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ и фондация „Миню Балкански“ организира втори национален конкурс за учители и студенти за разработка на тема/теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас.

Цели:

1. Повишаване качеството на образователния процес.

2. Обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на извънкласното образование.

3. Създаване на условия за откриване и реализация на млади учители.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват учители и студенти, които представят разработка и декларация за обработка на личните данни

Изисквания за участие в конкурса

Брой разработки и обем

Всеки участник в конкурса може да представи една разработка – самостоятелно или със съавтори, разположена на най-много 6 страници на тема/и за извънкласно обучение по математика

Структура на разработките

Tема;

Трите имена на автора/ите, училище/висше училище

Резюме, което ясно представя разработката, за кой клас е предназначена, какви резултати се очакват

Използвана литература – автор, година на издаване, заглавие, град на издаване и име на издателя.

Оформление на разработката

Разработката трябва да бъде оформени и във формат doc, и във формат pdf с обем не по-голям от 6 страници.

Чертежите /изображенията трябва да са във формат jpg

Заедно с разработките се представя и Декларация за съгласие за обработване на личните данни – имена, адрес, училище и пощенски и електронен адрес

Срок за представяне

на темите: 30.03.2021 г.(важи датата на подаване ).

Разработките се изпращат на адрес: fmb.shkoli@gmail.com

Оценяване:

1. Представените конкурсни работи ще се оценяват от комисия от 3 члена, определена от организаторите на проявата.

2. Всяка разработка ще бъде оценявана по следните критерии:

Съответствие с темата и на съдържанието (0 точки – не съответства, 1 точка – частично съответства или 2 точки – съответства);

Завършеност (0, 1 или 2 точки);

Сложност – темата е съобразена с възрастовите особености на учениците и изучаваното в съответния клас (0, 1 или 2 точки);

Оригиналност (0, 1 или 2 точки);

Приложимост (0, 1 или 2 точки).

Общ сбор – от 0 до 10 точки.

Класирането се извършва от най-големия сбор към най-малкия.

Награди:

Публикуване на разработките: класираните разработки на първите 6 места ще бъдат публикувани в списание „Образование без граници“.

Участие в работата на Регионалния център по извънкласно образование на фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица.

Обявяване на резултатите:

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30.04.2021 г. на страницата на турнира „Математика без граници“ и фондация „Миню Балкански“.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………………………………….

Пощенски адрес:

Електронен адрес:

Като участник в Националния конкурс за учители и студенти за разработки на теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас, организиран от фондация „Миню Балкански“ и „Математика без граници“ и в съответствие с Изискванията за участие в конкурса

давам съгласие

за обработване на личните ми данни – имена, адрес, училище и награда

във връзка с провеждането на конкурса и обявяването на резултатите от него.

Дата: ……………………….. Подпис:

ИСТОРИЯ

Победители в ПЪРВИЯ конкурс

организиран от фондация „Миню Балкански” и „Математика без граници”

Фондация „Миню Балкански“ и „Математика без граници”организира национален конкурс за учители и студенти за разработка на тема/теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас.

Основните цели на конкурса бяха да се съдейства за повишаване качеството на образователния процес и да създадат условия за откриване и реализация на млади учители.

В посочения от организаторите срок бяха изпратени много и разнообразни разработки.

Класирането бе направено на база на насочеността на разработката по класове.

За разработка за ученици от 4. клас:

Весела Велидолска от гр. Шумен с тема „Рационално смятане чрез използване на разпределително свойство”

Стефанка Петрова от Варна с тема „Моделиране с „вълшебни отсечки“ – за 3. и 4 клас

За разработка за ученици от 5. клас:

Мария Христова от гр. Бургас „Данъците и математиката”

Петя Валентинова Белева-Димитрова с тема „Приложение на обикновените дроби в музиката”

За разработка за ученици от 6. клас:

Петя Валентинова Белева-Димитрова Декартова координатна система

Ирена Христова Муташка от гр. София с тема „Забавна математика”

За разработка за ученици от 7. клас:

Таня Манолова от гр. Хасково с тема „Българската шевица”

Иван Петров от гр. Асеновград с тема „Аз мога да решавам текстови задачи”

За разработка за ученици от 5. – 7. клас::

Радалия Касърова– с. Светлен, с тема „Математиката – нужна и полезна”Минка Мишевска,Мария Дочева,Даниела Генчева, гр. Карлово, с тема „Математиката и спортът – две неразделни неща“

За разработка за ученици от 8. клас:

Иван Генчов Найденов от гр. Копривщица с тема „Светът на комбинаториката”

За разработка за ученици от 9. клас:

Стефчо Наков от гр. Монтана с тема „Приложение на хомотетията”

За разработка за ученици от 10. клас:

Цветанка Василева от гр. Враца с тема „Геометрична вероятност”

Радка Нейчева Генчева от гр. София с тема „Свойства на числовата редица на Фибоначи”

За разработка за ученици от 11. -12. клас:

Бойко Пандев от гр. Бургас „Приложение на векторите при решаване на някои видове алгебрични и геометрични задачи”

Инж. Петя Желева от гр. Бургас с тема „Математическо моделиране с MUPAD”

Разработките на почти всички победители бяха публикувани в списание

Образование без граници”.