Проф. д-р Мая Гълъбова е сред световния научен елит

Проф. д-р Мая Гълъбова, дмн от Тракийски университет – Стара Загора е един от учените в специалната, престижна класация на Станфордския университет (САЩ, Калифорния). Тя е единствен учен от Стара Загора сред определените 2% на най-добрите учени в света. Класацията е на изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Тя е съставена на базата на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, съавторство, цитати на статии при различни позиции на авторство, Н-индекс. От България има общо 49 души в класацията в научни области като физикохимия, медицинска и биомолекулярна химия, енергия, приложна и ядрена физика, биология и ботаника, машиностроене, биомедицинско инженерство, космонавтика и други.

Българските учени, които попадат в класацията са от Българска академия на науките, Софийски университет, Медицински университет София, Химикотехнологичен и металургичен университет, Университет „Проф. Златаров“ – Бургас, Технически университет в Габрово, Тракийски университет- Стара Загора, Технически университет в София и Минно-геоложки университет.

Станфордският университет е един от първите сред университетите в света. Много пъти е бил на първо място като най-добър и иновативен.

Проф. д-р Мая Гълъбова родена е на 19 май 1958 г. в с. Ружинци, област Видин. През 1977 г. завършва с пълно отличие и златен медал Гимназия с преподаване на чужди езици – Видин и е приета за студент във ВМИ – София. Завършва висшето си образование през 1983 г. и постъпва на работа в Районна болница – Свищов като ординатор и патоанатом. След конкурс през 1984 г. става асистент в катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ към Медицинския факултет при Тракийски университет – Стара Загора. Последователно е назначавана за старши асистент (1989) и главен асистент (1993). През 1989 г. специализира ултраструктурна чернодробна патология при акад. Серов и проф. Лебедев в СССР, а през 1999 г. защитава докторската си дисертация на тема „Роля на синусоидалните клетки на Ito и pit клетките във фибропластичния процес в черния дроб“. От 2002 г. е избрана за доцент към катедрата. От 2004 г. до 2007 г. е зам.-декан по научно изследователската дейност на факултета, а през 2007 г. е избрана за декан на Медицински факултет и ръководител на катедра ОКПСМД. През 2013 г. й е присъдено научното звание професор по специалността „Патологоанатомия и цитопатология“.

Проф. Гълъбова има над 30 години преподавателска дейност в следните дисциплини и специалности – специална медицина, обща патология, клинична патология, соматопатология, онкопатология, социални дейности и др.

Научните й интереси са в областите – патолого-анатомия, онкология, чернодробна патология, изследване на карциномите на щитовидната жлеза и др. Тя е създател и на две съвременни лаборатории – Имунохистологична лаборатория и Лаборатория по молекулярна патология.

Проф. д-р Мая Гълъбова е автор на 6 монографии и 2 учебника и има над 100 статии в български и над 60 статии в чужди списания и специализирани издания. Над 1000 са цитиранията на нейни трудове. Н-индексът й е 20. Работи туморна патология. Има над 40 докторанти, на които е помогнала или сама е извела.

Най-важното е, че всичко е постигнала сама, без специализации в чужбина. Това безспорно е школа за Медицински факултет.

Владее и ползва английски и руски език.

Dolap.bg