Близо 50 предложения бяха разгледани по време на декемврийско заседание на Общински съвет Стара Загора

По време на днешното редовно заседание на Общински съвет Стара Загора бяха разгледани и гласувани близо 50 предложения. На второ четене бяха приети промени в Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, както и измененията и допълненията на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Съветниците одобриха на първо четене новия Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора. След кратки дебати с 45 гласа „За“ беше приета общинската стратегия за развитие на младежта за периода 2021 – 2027 г.

По време на 17-тото заседание на местния парламент беше избран нов управител на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“. При обсъждането на точката беше дадена възможност кандидатите, класирани на първите две места- Георги Станчев и Марин Маринов, да представят вижданията си за развитие на дружеството. Веднага след това беше извършено гласуване като 33 от съветниците подкрепиха кандидата Георги Станчев.

С пълно единодушие беше дадена възможност на община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Целта на проекта е създаване на нов Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места. В проектното предложение е заложено и създаване на два нови дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Предвижда се и изграждането на две нови преходни жилища за деца от 15 до 18-годишна възраст , както и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 4 места. Старейшините подкрепиха възможността Община Стара Загора да кандидатства с два проекта към Министерство на труда и социалната политика. Първото е за ремонт на къща-музей „Градски бит XIX век“ и реставрация, реконструкция и възвръщане на естетическата стойност на стенописите. Стойността на ремонта е на стойност близо 128 хил.лева. Второто проектно предложение е за ремонт на дворното пространство на детска ясла „Боровец“, което е на стойност 240 хил.лева.

По време на последното за тази година заседание на местния парламент беше гласувано създаването на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Той ще се намира на ул. „Димитър Караджов“ № 2 с капацитет 15 места за деца и младежи на възраст до 18/20 години. След това одобрение беше гласувано закриване на ДДЛРГ „Мария Терезия“, ДДЛРГ „Теофано Попова“ и ДДЛРГ „Българка“, намиращи се в областния град.

Подкрепено беше финансиране на проект на СНЦ „Граждански клуб Либерална Икономика Прогрес и Активност“ в „Подкрепа за уязвими хора в кв. Зора“. Стойността, която ще бъде отпусната е в размер на 5 500 лева. Одобрено беше отпускането на средства за осъществяване на проект „Подкрепа за хора в трудна житейска ситуация“ на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“. Проектът е насочен основно към осигуряване на психо-социална подкрепа и хуманитарна помощ за уязвими хора от града и селата, и хора, изпаднали в сериозни затруднения в резултат на кризата, причинена от COVID-19. Проектът има за цел да даде социална подкрепа за тези хора за преодоляване на най-тежкия период от кризата. Дофинансирането от страна на местната администрация е в размер на 6 500 лева. По време на декемврийското заседание беше приет годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2019година.

Декемврийското заседание на местния парламент беше проведено дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението „Zoom“.

Павлина Дудева