Ректорът на Тракийски университет участва в националната онлайн дискусия по стълба „Зелена България“ 

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков участва в националната онлайн дискусия по стълба „Зелена България“ в Национален план за възстановяване и устойчивост. Ето какво каза той:

Университетите са тези структури, които трябва да помогнат с кадрова осигуреност за бъдещето. Този проект е уникален шанс наистина да се преобрази българското земеделие, най-вече в областта на дигитализацията, където тотално изоставаме. Ние от Тракийски университет можем да помогнем. Университет е мултидисциплинарен, има експертизи почти във всички професионални направления и най-вече в производството на храна. Второто направление, в което университетите могат да бъдат изключително полезни е в научно-развойната и иновативна дейност. С нашите идеи и научни открития можем да дадем невероятен тласък на българското земеделие, като не само да ги предложим на пазара, но и да ги реализираме. Защо да не можем в България да произвеждаме и софтуери, и хардуери, и машините за автоматизация, модернизация и роботизация на целия сектор. Искам да предложа да се разработят и подкрепят проекти за подготовка на кадри, които да изпълнят конкретните цели на проекта.

По отношение на производството на храна напълно подкрепям министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Тук говорим вече за прецизни земеделски практики, при които трябва да се произвеждат продукти с много високо качество и с гарантиран произход. Втората посока е скъсяване на веригите – от фермата до трапезата. Това все повече хора го очакват и го желаят – да консумират качествена храна с гарантиран произход. Затова тук посоката трябва малко да се промени – да се подкрепят не само интензивните ферми, където технологичното ниво е много високо, но и малките и средни ферми, които произвеждат биологични натурални продукти по екстензивен начин. Все още неоползотворен ресурс са пасищата и ливадите, тоест производството на храна от животински произход от фуражи от растителен произход, която хората не консумират, а това е тревата от пасищата и ливадите. В тази връзка ние сме разработили проекти, които действат – това са Greenanimo, производството на месо от телета и от агнета. Ние сме стартирали една програма за интелигентно животновъдство за автоматизация, роботизация и дигитализация на процесите в животновъдството, най-вече в производството на мляко и месо, с използването интелигентни ушни марки, електронни ушни марки, с включването на геномна оценка при разплодните животни и ред други иновативни идеи, които в следващите години ще бъдат използвани по тази програма.

Аз напълно подкрепям това, което се предлага в програмата и мисля, че това е един уникален шанс. И в тази връзка ние инициирахме създаването на Институт за устойчив преход и развитие. Той е вече факт, чакаме решение на Министерски съвет.  В Института са привлечени централна и местна власт, синдикални организации, НПО-организации, други университети, за да можем да изградим един интегриран проект за диверсификация на икономиката на целия Старозагорски район и на национално ниво. Ние вече сме стартирали пилотни проекти да проверим как животните ще окажат влияние върху рекултивираните терени на Мини Марица – изток. Взели сме почвени и водни проби, проби от растителност. Там се възвръща биоразнобразието – там се е завърнали дивият заек, фазаните, има сърни, чакали, лисици, така че има наистина добра светлина този район да стане районът, в който се произвежда качествена храна“ – заяви ректорът доц. д-р Добри Ярков.

https://www.youtube.com/watch?v=nOioYoNMq40

Подготви Надя Лилова