Иновативни творчески проекти ще съфинансира Община Стара Загора

Проект за Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти в Община Стара Загора представиха на брифинг в първия ден на м. декември 2020 г. общинските съветници от ГЕРБ Дарин Петков, Диян Димитров и Стефан Анков и началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова. Целта на проекто-документа е регламентиране на условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Стара Загора за подпомагане насърчаването на културата и опазването на културното и историческото наследство, при реализиране на проекти в тази връзка, осъществявани на територията на общината.

Предоставянето на финансовите средства за целите, предмет на този правилник,се извършва на конкурсен принцип с процедура, осигуряваща равнопоставеност на кандидатстващите физически и юридически лица, обективност при подбора и оценката и в съответствие с изискванията на Европейския съюз. За получаване на съфинансирането е необходимо проектите да са в съответствие с изпълняваните културни политики на Община Стара Загора. Критериите за това са оптимизиране на системата за съфинансиране на културните организации и индивидуални артисти,при максимална ефективност на използването на предоставяните средства; обогатяване на културната визия на общината и открояване на мястото й в националното културно пространство; насърчаване на културното многообразие; подкрепа на съществуващите и иницииране на нови празници, съобразени с характерните особености на различните места и общности; насърчаване развитието на конкурентно   способен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, прозрачност и конкурсно начало; стимулиране въвеждането на иновативни практики в създаването и промотирането на културна продукция; създаване на артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на съществуващи такива; осигуряване възможност за широк достъп и активно включване на гражданите в процеса на реализация на различните културни форуми, събития и др., важен индикатор за повишаване на общественото доверие към различните културни субекти; стимулиране развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуствата; въвеждане на съвременни образователни практики в областта на културата и изкуствата, насочени към развитието на аудиторията; опазване, съхраняване и социализация на културното наследство,и засилване на ролята му за запазване на националната ни идентичност и локалните характеристики на общината; създаване условия за развитие на творческите индустрии; стимулира създаването на интегриран туристически продукт на база културното многообразие на района; насърчаване на международните контакти и творчески обмен.

За съфинансиране на културни проекти могат да кандидатстват само физически и юридически лица от Община Стара Загора. Изпълнението на проектите е също само на територията на общината.

Кандидатстването ще става на две сесии – през месеците март и юни. Максималното съфинансиране е до 3000 лв. Оценяването ще се извършва от експертна комисия от 9 души с председател – председателят  на Постоянната комисия по култура и вероизповедания при Общински съвет.

Проектът за Правилник е качен на страницата на Община Стара Загора на 4 ноември т.г. Предложения, съображения и препоръки се приемат до 4 декември т.г.

Предложението за „Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора“ ще бъде гласувано на първо четене по време на предстоящата на 17 декември редовна сесия на Общински съвет-Стара Загора. 

Росица Ранчева