Близо 40 предложения  бяха разгледани по време на ноемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

По време на ноемврийската редовна сесия на Общински съвет Стара Загора с 44 гласа „За“ беше подкрепено предложението за освобождаването на търговците, собственици на заведения за хранене, от задължения за плащане на наем за общински обекти за времето на ограничителните мерки. Бяха приети на първо четене Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, както и проектът за „Наредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“. Местната администрация оттегли гласуването на второ четене на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора. „По текста имаше множество предложения, последното от които е на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите. Направиха се и доста допълнения, но за да сме прецизни с текстовете, кметът предлага точката да се разгледа на декемврийското заседание“, посочи в мотивите секретарят на общината Делян Иванов.

Съветниците одобриха вътрешни компенсирани промени в бюджета на община Стара Загора. Отчетните данни за касовото изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към края на месец октомври, в частта собствени приходи показват изпълнение от 76.93 на сто спрямо годишните разчети за 2020 година. Драстично изоставане се очертава в приходите от продажба на общинско имущество, спад на приходи, дължащ се основно на намаляването на икономическата и търговската дейност – по-малко постъпили наеми, приходи от продажби и цени на услуги, както и промяна в инвестиционната програма на общината. В резултат на предложените промени, общото намаление на приходната и разходната част на общинския бюджет е 7 414 000 лева.

Подкрепено беше предоставянето на финансова помощ от Община Стара Загора на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“, както и отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД гр.Стара Загора за откриване на триажен – COVID кабинет.

Одобрен беше и годишния план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021 год. на територията на ТП „ДГС Стара Загора“ и ТП „ДГС Чирпан“.

С пълно единодушие беше дадено съгласие за финансирането на проект“ За достоен живот“ на СНЦ „Зонта клуб – Стара Загора“. Проектът е насочен към насърчаване интеграцията на хората с ментални увреждания и хронични психични разстройства в тясна или разширена социална среда за подобряване качеството им на живот. С изпълнението на проекта се цели създаването на общност и условията за живот на хората с проблеми при уважено човешко достойнство в защитена и разбираща среда, както и разработване основни умения за живот във всекидневието и възстановяване минималните социални знания на хората с ментални проблеми и хронични психични разстройства. Общата стойност на проекта е 13 120 лв, а исканата подкрепа е в размер на 6 500 лв. Останалата част от финансовите средства ще бъдат осигурени от дарения от членовете на клуба. Основната цел на проекта е подкрепа на уязвими групи от населението в ситуация на медицинска и икономическа криза през трудните зимни месеци. Продължителността на проекта е 2 години.

Павлина Дудева