Тракийски университет – Стара Загора работи по престижен международен проект „GREENANIMO”

В Тракийски университет – Стара Загора започна работа по международен проект „GREENANIMO” включен в новата Национална програма „Европейски научни мрежи“, финансирана от МОН. Целта на програмата е да подпомогне висши училища и научни организации в страната, чиито проектни предложения по мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ са оценени високо, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

Проектът „Greenanimo“, с координатор Тракийски университет и партньори INRAЕ, Франция и SRUC, Шотландия e вторият най-високо оценен проект от 13 подадени проектни предложения. Разработен е в отговор на нуждите за преодоляване на разликите в Европа по отношение на научните изследвания и иновациите в областта на месодайното животновъдство чрез стимулиране на единодействие с Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и чрез конкретни мерки за „отключване“ на високи постижения в региони с по-слаби резултати (какъвто е и България) по отношение на научните изследвания, развойната дейност и иновациите (НИРДИ). В тази връзка, чрез „GREENANIMO“ се стремим да създадем стабилен изследователски консорциум между Франция, Обединеното кралство и България като координиращ участник, за да помогнем на българските изследователи и заинтересовани страни да засилят своя научноизследователски и иновационен капацитет в сферата на устойчиво земеделие и производство на здравословни и качествени храни. INRAЕ и SRUC са признати водещи институции в изследванията свързани с производството на храни. Те имат богат опит в мултидисциплинарното и международно сътрудничество и са активни членове на мрежи от академични среди, индустрия, групи от обществен интерес и създатели на политики. Последното е важно условие, което ще допринесе за трансфер на „ноу-хау“ и осъществяване на преход от „класически“ учебни програми към структурирано обучение на млади изследователи, което да отключи възможности за кариера извън академичните среди и облагодетелства съответните работодатели и ползватели на кадри.

Нашият проект ще насърчи устойчиво сътрудничество в няколко научни области с цел прилагане на иновативни стратегии за отглеждане на месодайни породи говеда и овце и производство на качествено месо, основано на знания и иновации. Образователните и обучителни дейности по проекта ще бъдат стъпка към създаване на ново поколение млади изследователи, които биха имали по-добри перспективи за заетост извън академичните изследвания. Проектът се занимава с ключови научни области, нужди на национално ниво и приоритети в четири конкретни направления: Ефективност на фуражите и хранене; Системи за отглеждане; Хуманно отношение към животните; Качество на месото. Изпълнението на проекта ще подобри знанията и технологиите по всяко отделно направление в дългосрочен план в полза на здравето на потребителите и за повишаване на икономическата ефективност и конкурентоспособност на фермерите и бизнеса в България. Още в краткосрочна перспектива ще подобри институционалните изследователски показатели на Тракийски университет, ще му помогне да играе по-активна роля в европейските изследователски инициативи и в българските стратегии за регионално развитие, за наука и образование и за интелигентна специализация.