От утре онлайн ще учат студентите от Тракийски университет

Заповед на ректора на Тракийски университет Стара Загора доц. д-р Добри Янков разпорежда промяна в учебния процес поради епидемията. Ето съдържанието й:
1. В изпълнение на точка 4 от Заповед № РД-01-651 от 11 ноември на министъра на здравеопазването, считано от 13 до 30 ноември 2020 , включително да се преустанови присъственият учебен процес в Тракийски университет.
2. За посочения период – учебните занятия със студентите да се провеждат неприсъствено, като се използват всички форми на електронна среда.
3. За посочения период възлагам на ръководителите на структурните звена да направят необходимата организация за провеждане на практическите занятия, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда.
Изключение от неприсъствената форма се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен и преддипломен стаж) и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Ветеринарна медицина“ и „Здравни грижи“.
4. Възлагам на ръководителите на структурните звена да сведат настоящата заповед до знанието на всички студенти, докторанти и специализанти, както и до всички служители и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
5. С оглед предпазване от заразяване с коронавирус (COVID-19), задължавам всички членове на академичния състав, служителите от администрацията, студентите, докторантите и специализантите да се запознават своевременно със заповедите и препоръките на СЗО, Министерство на здравеопазването, Държавния здравен инспектор, РЗИ и всички други компетентни органи и организации, както и да спазват всички противоепидемиологични мерки и стандарти.
6. Настоящата заповед влиза в сила от 13 ноември 2020 г.
7. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-ректорите по УД и АСД.

Dolap.bg