Проф. д-р Иван Въшин: „Тракийският университет е нашата кауза“

Проф. д-р Иван Въшин, двмн, е роден на 20 януари 1952 г. в село Галиче, област Враца, където завършва гимназия. Следва ветеринарна медицина в София. Там става асистент и от есента на 1978 г. до сега е в Стара Загора. Преминава успешно цялата стълбица от асистент до професор. Завършил е ветеринарна медицина в София в ССА през 1977 г. Асистент е от 1978 г., ст.асистент – 1981 г., гл.асистент – 1985 г., доцент – 1991 г., професор от 2010 г. Има защитени две дисертации в областта на микробиология на хранителните продукти. Автор и съавтор е в 126 научни труда и учебни помагала – учебници и ръководства за практически занятия.

В кариерата стартира като ръководител на катедра, зам.декан на Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ) , два мандата зам.ректор, изпълняващ длъжността “ректор“ (2014-2015 г.) и ректор на Тракийски университет -2015 -2019 г.

Бил е на дългосрочни специализации във Франция и Белгия. Посетил е десетки страни и е създал множество контакти по програмите „Темпус“ и „Еразъм“.

Професор Въшин, Вие поехте ректорската щафета от проф. Иван Станков, най-напред като заместник ректор, после- изпълняващ длъжността „ректор“ и последните четири години като ректор. Какво се случи през тези години?

Като зам.ректор съм работил в продължение на два мандата в екипа на проф. Иван Станков. Натрупаният опит в областта на административната, стопанска и финансова дейности ми даде възможност като ректор да доразвия и реализирам нови идеи и виждания в развитието на Тракийски университет и да повиша неговия рейтинг в национален и международен мащаб, високи акредитации, включително и на структурните звена.

Спечелването на десетки проекти, акредитации на нови специалности, израстването на преподавателите, въвеждане преподаването на английски език на чуждестранни студенти, годишно увеличаване на трудовото възнаграждение, мащабна строителна програма и др. изведоха Университета до нови академични хоризонти.

Постигнатите успехи изцяло дължа на професионализма и отговорното поведение на моя екип в състав: проф. Гюрга Михайлова, зам. ректор по учебната дейност и СДК; проф. Веселина Гаджева, зам. ректор по научната дейност и международна дейност; проф. Наско Василев, зам. ректор по административната, стопанска и финансова дейност; доц. Дарина Заимова, зам.ректор по проектна дейност; доц. Таня Танева, гл. секретар и доц. Стефан Рибарски, помощник ректор. Благодаря Ви, колеги и съмишленици, за нашата кауза – Тракийски университет, за Вашата всеотдайност и коректност, за въведените иновации и себераздаване.

Като екип ние работихме в изключително силна конкуренция: за кандидат-студенти, за финансиране, за научен престиж и цялостен рейтинг.

Академичният съвет утвърди 17 нови и 36 актуализирани нормативни документи в административната, образователната и научноизследователската дейност и 859 решения.

Кои според Вас са важните постижения през мандата Ви?

Кандидат-студентската кампания в ТрУ беше успешна, въпреки силната конкуренция, демографския срив, държавното редуциране на приема в някои специалности. Приемът се оптимизира чрез 4 стъпки: предварителни изпити, съкращаване на всички срокове, въвеждане на тестове по биология и химия за специалност „Медицина“ и прехвърляне на свободни места от една специалност към друга в едно и също професионално направление. В резултат ТрУ успя да запълни над 90% от местата по държавна поръчка.

През последната година броят на чуждестранните студенти достигна близо 500 от 43 държави, в това число и провежданото обучение на английски език за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“.

В нашия Университет се обучават и 90 докторанти.

За повишаване качеството на учебния процес са въведени съвременни методи и форми: мултимедийни презентации, демонстрации, симулации, интерактивни дъски, елементи на електронно обучение и др.

В университета са сключени над 170 договори за провеждането на учебни практики и стажове за студентите. Успешно приключи работата по проект „Студентски практики“, като в него взеха участие 1850 студенти и така сме сред първите 10 университета.

Центърът за кариерно развитите работи с общо 475 активности.

Обучението през целия живот (СДК) ние разглеждахме, както като източник на собствени средства, така и мерило за приложността на образованието в реалната практика. Общо курсистите и специализантите във формите на СДК бяха 21 115.

Създадохме център „Америка за България“, който предоставя на земеделските производители и преработватели специализирани съвети, консултации и информация под формата на консултантски услуги.

Студентският съвет активно се включваше в управлението на университета, чрез участия във всички изборни органи на управление. Участваха в 8 летни и зимни университети. Общо 384 студенти участваха в 29 научни форума в ТрУ и в 10 извън университета и в чужбина. Двама наши студенти от ВМФ получиха стипендии от фондация „Еврика“ и един е носител на националния приз „Студент на годината“.

Нашите студенти участват в 7 форми на студентската художествена дейност – бенд, танцов фолклорен състав, латино и спортни танци, вокална група, театрално студио, арт-ателие и са спечелили 23 призови отличия.

За мандата нашите студенти участваха в 12 вида спорт и спечелиха 14 златни, 19 сребърни и 45 бронзови медали.

ТрУ получи институционална акредитация през 2018 г. с висока оценка 9,20 за срок от 6 години и капацитет 9 435 студенти. Извършени са 20 акредитации на професионални направления или специалности. Разкрити са нови 11 образователни програми.

ТрУ като цяло запази своята пета позиция сред висшите училища в България. Всяка година има положителна промяна в рейтинга на наши професионални направления. В различни международни класации ТрУ е между трета и десета позиции сред българските висши училища и 3 328 според международната Рейтингова класация на над 27 000 висши училища, публикувана в Webometries.

Според Вас, Тракийски университет превърна ли се в център за наука, за иновации и творчество?

По научна продукция университетът е сред първите 6 висши училища с най-висок рейтинг, за което получи допълнително финансиране. В първа група „елит“ се класираха Ветеринарномедицинския и Аграрния факултети, а във втора група „ефективни организации“ се класираха Педагогическият, Техника и технология и Стопанският факултети. Наши преподаватели участваха в национални научни програми – общо 5, като водеща или партнираща организация. Финансово бяха подпомогнати 39 постдокторанти и млади учени. На проведените 3 научни семенари, ректорът на университета и спонсори връчиха парични награди на 322 екипи. Двойно е повишен броят на индексираните публикации – от 157 за 2016 г. на 257 за 2018 г.. Удвоен е и броят на цитатите на научни публикации в Scopus и Web of Science. За изтеклия мандат университетът и неговите структурни звена бяха организатори и домакини на 49 научни форуми. Изпълниха се 20 проекти по Оперативните програми на ЕС. Привлечени бяха и 33 нови партньори. Броят на подадените проектни предложения са над 70. Общо изпълнените проекти за университета са 60.

Присъдени бяха академични длъжности общо на 135 преподаватели, от които 66 „главен асистент“, 42 „доцент“ и 27 „професор“.

През последните 4 години са подписани 16 международни договори. Имахме десетки участията в международни програми, форуми, проекти и др. Общо 723 са командировките в чужбина. Ние сме сред първите три висши училища в страната удостоени с плакет „Знак за качество“ по програма „Еразъм +“. По програмата са подписани 97 нови договори, като общия брой е вече 183. Общият брой на реализираните изходящи мобилности е 757 (участници), а входящите мобилности са 124.

Тясно свързана с научната дейност е библиотеката ни. През 2016-2019 г. фондът на библиотеката се е обогатил с почти 6 000 библиотечни документи. Добавени са 2 268 корици, 1 297 уебадреса и 1 343 документи в пълен текст. Активно се развива и дигиталният център. Редовно се издават 5-те периодични научни списания. Списанията на ТрУ и ВМФ се разпространяват в 92 библиотеки у нас и чужбина и се индексират в Scopus. През този период са издадени 29 учебни помагала и учебници и 7 монографии. В процес на разработка беше Електронна книжарница.

Учебно-опитното стопанство е преструктурирано и голяма част от губещите дейности станаха печеливши – оптимизирани са персоналът, броят на животните и обработваемата земя.

Нарасна дейността и на ветеринарномедицинските клиники. Броят на постъпващите за преглед и лечение пациенти ежегодно нараства с повече от 2,5 пъти в сравнение с 2011 г.

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ от губещо лечебно заведение се превърна в четвъртата по големина болница, с над 27 000 лекувани пациенти годишно. Успя да покрие повече от 9 мил. просрочени задължения и през 2018 г. отчете печалба от 1 мил. и 815 хил. лева.

Закупени бяха 536 компютърни конфигурации и преносими компютри, 200 мултифункционални устройства и 124 мултимедии. Продължава доразработването на Информационната система. За периода бяха обявени 201 обществени поръчки.

Вие се славите като добър администратор. Как ще коментирате този факт?

Ръководството на университета работеше в синхрон със синдикатите, а Съветът за социално партньорство беше ефективен орган. През 2017 г. бе подписан нов колективен трудов договор. Приетите Правила за работната заплата са актуализирани 8 пъти.

В 8 звена на ТрУ е извършена атестация на академичния състав. Над 95% от оценките са много добри, а останалите 5% – добри.

С оглед спазването на общия регламент за защита на личните данни бяха разработени: Обща политика по направления в ТрУ, управление на човешките ресурси, система за прием на кандидат-студенти и гражданските договори.

Каква строителна програма се осъществи през Вашия мандат?

За периода 2015– 2019 г. в структурните звена на университета бяха извършени строително- монтажни работи (СМР ) и строително ремонтни работи в размер на 4 495 578 лв. Ремонтирани бяха покривите на 20 учебни корпуси, 39 учебни зали и лаборатории и подменени ВИК и ел. инсталации, саниране на сгради. Изградена е съвременна операционна зала във ВМФ, както и Анатомичен музей и полуоткрити боксове за коне.

През този период са изпълнени два проекта за саниране на сгради по Инвестиционна програма за климата „Зелен проект“ на стойност 950 420 лв. и още един финансиран от Националния доверителен Екофонд на стойност 850 000 лв.

Гордея се с изцяло подновената спортна зала на територията на Студентски град „Арена Академика“ на стойност 500 000 лв. с 200 седящи места и 5 вида спорт.

Преобразената Заседателна зала на университета е оборудвана с нови мебели, микрофони и мултимедийно устройство.

Автопаркът на ТрУ бе обновен с нови и добре оборудвани 2 автобуса и един микробус. Те се ползват предимно за пътувания в страната за провеждане на практически занятия със студентите, за научни форуми и др.

Как според Вас, Тракийски университет се вписва в живота на Стара Загора и региона?

Престижът и високия рейтинг на ТрУ в значителна степен се дължи на деловите връзки с държавни и местни институции, обществени организации и сдружения, с културни институции и медии на местно и национално нива. Продължени бяха традиционно близките контакти с министерства и най-вече МОН и МЗХ, администрацията на община Стара Загора, областната администрация, чуждестранни посолства.

Прозрачността в дейността на академичните ръководства се осигурява от своевременното публикуване на отчетите им и на всички решения на Академичния и Факултетните съвети на страницата на университета.

Реализирани бяха 62 визити на чуждестранни и български дипломати. Организирани са 29 национални, международни и университетски форуми.

Почетното звание „Доктор хонорис кауза“ беше присъдено на 3-ма професори.

Държавната субсидия беше рационално разпределяна при безусловна грижа за всички структурни звена, а разходите бяха насочвани по основни приоритети.

Постепенно и устойчиво нарастваха доходите с 34%, като отделно във всяка календарна година преподавателите и служителите получаваха за приноси към дейността на университета така наречената „13 заплата“.

Последните одити от МОН, Сметна палата и сертифициращите институции завършват с изключително добри заключения за нашия университет.

Професор Въшин, през 2020 г се навършват 25 години на Тракийски университет. Какви са Вашите пожелания?

Уважаеми колеги, уважаеми читателю,

Моето интервю като ректор насочих основно към изработването на една реална „снимка“ на постигнатото в периода 2015-2019 г. Години на приемственост и възход. Това, което не сме свършили го потърсете между редовете.

Дълбок поклон и благодарности към Вас колеги от нашия екип, студенти, асистенти, доценти, професори, експерти, специалисти и служители за старанието и подкрепата за успехите и развитието на Тракийския университет.

Тракийският университет е модел на обединение на висши училища и този модел може да се следва от други университети.

Имаме опит и капацитет и можем да сме полезни на национално и международно ниво.

Още веднъж благодаря на всички за усърдието, разбирането, сътрудничеството и отдадеността на общата кауза – Тракийски университет.

Честит празник!

Интервюто с четвъртия ректор на Старозагорската алма матер проф. Иван Въшин е поместено в книгата „Ректорите на Тракийския университет разказват“ с автор Росица Ранчева. Издадена е от ректорското ръководство. Посветена е на 25-годишнината на Тракийския университет с благодарност и респект.