Проф. Иван Станков:“За 25 години Тракийският университет достигна своята зрялост“

Проф.дсн Иван Станков е роден на 27 септември 1948 г. в с.Ружица, обл.Ямбол. Завършва Селскостопанска академия, София. От 1973 до 1979 г. е зоотехник в АПК гр.Болярово, Ямболско. След спечелен конкурс започва работа във ВИЗВМ, гр.Стара Загора и от 1979 г. до 1988 г. е асистент, старши асистент и главен асистент. Наред с преподавателската работа, през периода 1987 – 1989 г. е директор на Учебно-опитно стопанство към ВИЗВМ, Стара Загора. През 1988 г. става доцент в Зооинженерния факултет, а през 2001 г.професор към същия факултет в Тракийски университет, Стара Загора. В периода 1990 – 1997 г. е зам.-декан на Аграрен факултет, от 1999 до 2007 г. декан на същия. От 2007 до 2015 е ректор на Тракийски университет. За периода 2010-2012 г. е председател на Национален млечен борд. През 2013 г. е Министър на земеделието и храните в Третото служебно правителство на Република България. От месец октомври 2014 г. до месец февруари 2017 г. е народен представител в 43-тото Народно събрание от 8-ми Добрички многомандатен избирателен район.

В продължение на 37 години провежда учебни занятия със студентите от аграрните специалности в Аграрен факултет. Провеждал е практически занятия и лекционни курсове по следните дисциплини: Овцевъдство и козевъдство, Животновъдство-преживни животни, Животновъдство, Производствен мениджмънт в животновъдството, Производствен мениджмънт в аграрния сектор, Въведение в аграрните науки.

Научната му дейност е свързана със селекцията в овцевъдството и качеството на продуктите от овце и кози. Публикационната му дейност включва над 200 заглавия. Създател е на породата Южнобългарски коридел, за което притежава авторско свидетелство.

През 2017 г. започва работа като Изпълнителен директор на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, където работи и сега. Защитил е две дисертации за „Доктор“ и „Доктор на науките“.

Семеен е с двама синове и четирима внуци.

Професор Станков, с кого беше конкуренцията Ви за ректорската тога? С каква мандатна програма се наложихте през първия и през втория Ви мандат?

Конкуренцията за мандат 2007 – 2011 беше много сериозна. Всички кандидати бяха, както доказали се професионалисти и общественици, така и с висока популярност в страната и чужбина. Кандидатите за ректорската тога бяха проф. дсн Цанко Яблански – зам.ректор на ТрУ, кмет на Стара Загора и посланик на Р.България в Израел; проф.двмн Йордан Николов – декан на ВМФ, член на Комисията по животновъдство и ветеринарна медицина към ВАК; доц.д-р Живко Караколев – декан на МФ и известен в страната анестезиолог, доц.д-р Димитър Динев – зам.-ректор на ТрУ два мандата, един от малкото специалисти в страната по аграрни сгради, известен в Стара Загора с активната си гражданска позиция, по-късно зам. кмет на общината и аз, проф.дсн Иван Станков – декан на АФ и ръководител на няколко екипа за разработване на стратегически за българското животновъдство документи.

Преди да посоча с каква мандатна програма излязох пред Общото събрание на ТрУ, ще кажа това, че бях постигнал известни успехи като директор на УОС при ВИЗВМ, зам.-декан и декан на АФ, които бяха добре известни на колегията. Може би харесваха моя стил на ръководство, който се различаваше от този на други колеги и на който не съм изменил до сега. А това е доброжелателно отношение, уважение към всеки човек и предоставяне възможност на всеки за себедоказване. Моите разбирания и действия са се определяли от това, че в една творческа, академична институция, не страха, а свободата на действие, спокойствието и човешкото отношение са гаранция за творчески успехи, както на отделната личност, така и на институцията. Този стил и метод на ръководство съм го прилагал не само в академичните среди, но и навсякъде, където съм бил на ръководна работа и винаги съм печелил повече от това. Другото, което е приемливо от хората е, че аз не се страхувам да поемам отговорности, разбира се след като съм обмислял нещата предварително, съветвал съм с компетентни по проблема и мислещи хора.

Моята предизборна програма не се различаваше съществено от тези на останалите кандидати и все пак имаше своите нюанси. На първо място поставих усъвършенстване на учебната дейност и повишаване на нейната ефективност. В програмата предлагах, а после като главен неин изпълнител, настоявах да се увеличи приложността в съответните специалности. От моята дългогодишна работа и постоянна връзка с практиката бях достигнал до извода, че знанията и уменията на студентите, а след това и на специалистите са неравнопоставени. И това е най-трудната част от подготовката. Поради финансови причини, недобрата и неосъвременена материална база, практическата подготовка е недостатъчна, а това е причина за липса на самочувствие и увереност на специалистите. Много от завършилите отказват да работят по своята професия и преминават в други сфери, защото не могат да отговарят на високите изисквания в днешното време. В програмата заложих въвеждане на иновации в учебната, научно-изследователска и административна дейност. Важно място беше отделено и настойчиво препоръчано подобряване на комуникацията на преподавателите със студентите и превръщането на обучаваните в активна част от образователния процес. Разширяването на чуждоезиковото обучение на студентите беше важна част от предизборната и станалата след това мандатна програма. Предложени бяха и други важни за учебната работа идеи, насочени към разширяване на рекламата и популяризацията на специалностите и постиженията в образователната и научна дейности.

В научно-изследователската дейност предложих завишаване изискванията за по-високо качество на научните продукти. Постигане на по-голямо национално и международно признание на резултатите от научната дейност. Сериозен акцент беше поставен върху популяризиране на резултатите от изследователската и експерименталната работа на учените. И сега настойчиво предлагам да се наложи критерий при хабилитациите наред с научните, да се представят и научно-популярни статии, защото без това науката и учените остават непознати за потребителите от съответния бранш. За повишаването на публикационната активност препоръчахме да продължи издаването на научните и научно-популярни списания, част от които бяха създадени от моите предшественици.

В програмите за двата мандата настойчиво изисквах растежът и развитието на кадрите да се превърне в първостепенна и основна грижа за ръководствата на Университета и структурните звена.

В раздела Административно стопанска дейност бяха предвидени амбициозни цели, по-важните от които са: постепенно изграждане на материалната база и нейното оборудване с необходимите апаратура и технически средства. Важно място в програмите беше отделено на доизграждането на приоритетните обекти на ТрУ, а именно: Университетска библиотека, Ветеринарни клиники, Учебно-опитно стопанство, някои от корпусите в студентския град, Учебна и почивна база на Старозагорските минерални бани и др. Заложена беше и амбициозна цел да се положат усилия за газификация на Студентското градче.

На първо гласуване аз спечелих най-много гласове , но недостатъчно за избор. На втория тур се явихме заедно с проф. двмн Йордан Николов и аз получих около 2/3 от гласовете на Общото събрание. За следващия мандат аз бях единствен кандидат. И така, в продължение на 8 години, бях ръководител на Университета с най-авторитетното наименование „Тракийски“.

Преди да заемете този най-висок академичен пост, 8 години сте зам.-декан и декан на Аграрния факултет. С какво ще запомните тези 16 години?

От 1990 до 1997 г. без прекъсване заемах длъжността зам.-декан на факултета, който през тези години претърпя цели три промени на наименованието си, а именно Зооинженерен, Аграрно-животновъден и Аграрен факултет. Имах възможността да бъда зам.декан на двама авторитетни декани- проф.д-р Николай Тодоров и проф.дсн Аврам Петков (светла им памет и на двамата). Това бяха най-тежките години за аграрните специалности. Първата от тези 8 години бях зам.-декан на АСД, а останалите 7 – зам.-декан по Учебната дейност. Това бяха годините на най-големите промени в нашата страна. Най-драстични от тях бяха безидейното преминаване от планово към пазарно стопанство и свободен пазар, което за селското стопанство се оказа катастрофално. Земята беше възстановена на реалните собственици, животните, в т.ч. от елитни племенни стада бяха раздадени и голяма част от тях ликвидирани поради липса на опит и възможност за отглеждане. През този период започна атака срещу специалността „Зооинженерство, която беше определена като тоталитарна и ненужна. С екипа под ръководството на проф.д-р Николай Тодоров започнахме работа по съобразяване на учебните планове и програми с тези на най-развитите страни в света, с високо качество на подготовка на специалисти с висша квалификация по животновъдство. Започнахме работа по създаване на нови специалности, с оглед използването на потенциала на Зооинженерния факултет и обхващането на останалите клонове от селското стопанство.

През следващия мандат, когато декан на вече преименувания Аграрноживотновъден факултет, беше проф.дсн Аврам Петков, атаките срещу специалността „Зооинженерство“ се засилиха и беше направено предложение да бъде закрита. С голямо наше настояване и представени доказателства, че такава специалност има не само в бившите социалистически страни, а и в европейските и развити страни, атаката беше спряна. Специалността „Зооинженерство“ беше спасена, но ударите срещу нея не спряха. Те идваха от всички страни, ликвидация на кооперативните ферми, масово унищожаване на племенни стада и ценни високопродуктивни животни, раздробяване на фермите и свеждането им до задоволяване най-вече на лични потребности, което не изискваше квалифицирани кадри. Много наши колеги с продължителен трудов стаж останаха без работа, а някои от тях се преквалифицираха. Всичко това наложи търсенето на нови решения и създаването на нови специалности. През този етап деканските ръководства положиха максимални усилия най-напред за съобразяване на водещата специалност „Зооинженерство“ с европейските изисквания и създаването на нови специалности. След специалността „Агробизнес“ , която по-късно беше преименувана в „Аграрна икономика“, организирахме обучение по Агроекология, която акредитирахме като „Екология и опазване на околната среда“ (ЕООС). През 1996 г. започнахме обучение по специалността „Агрономство“ и специалностите станаха четири: „Зооинженерство“, „Аграрна икономика“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Агрономство“. Под методическото ръководство и цялостното обезпечаване на учебния процес, като пета специалност функционираше „Българо-германски аграрен колеж“ с директор доц.Иван Върляков.

Наред с преките ми задължения като зам-декан по Учебната дейност, с колегата доц.Георги Петков и техническите сътрудници положихме огромни усилия за разработването на учебните планове и цялата документация за новите специалности и успяхме да получим положителни акредитации. През 1997 г. АФ изпадна в тежка финансова криза и деканът проф.Аврам Петков подаде оставка. Заедно с него си тръгнах и аз. За декан на АФ беше избран доц.д-р Светлин Танчев, който наложи изключителни мерки и спаси факултета от фалит.

В края на 1999 г. започна кампанията за избор на нов декан и от няколко инициативни групи беше издигната моята кандидатура. Дейността ми като директор на УОС и три мандата като зам.-декан беше достатъчно добре позната на колегите от факултета и на Общото събрание безпроблемно бях избран. Направих предложение за избор на зам.-декани и факултетния съвет избра доц.д-р Радослав Славов по АСД, доц.д-р Кина Сивкова по УД и доц.д-р Иван Георгиев по НИД. За секретар на факултета беше избрана гл.ас.Чонка Митева, а по-късно след нейния отказ – гл.ас. Веселин Радев. Това беше един много добър екип, с който работихме два пълни мандата от 8 години.

Нашият първи мандат започна с най-тежката реформа в АФ, а именно преструктуриране на катедрите и съобразявана със законовите изисквания за числен състав. След тежки и емоционални преговори, катедрите от 21 станаха 11. Трудностите с преструктурирането идваха от това, че бяха катедри с десетилетна история и създадени от твърде различни школи в зависимост от това къде са завършили техните основоположници. В АФ бяха наложени немска, руска, италианска, австрийска и френска школи и тази приемственост се предаваше от поколение на поколение. Именно това пораждаше трудностите при окрупняването на катедрите, но с голямо напрежение и много уговорки, през 2000 г. приехме новата структура.

Много усилия положихме за съобразяването на учебните планове и програми с определените единни държавни изисквания. Пак през първите години започна работа по въвеждането на Европейската трансферна кредитна система.

През 2002 г. официално бяха въведени образователните степени „Бакалавър“, „Магистър“ и „Специалист“. Разработиха и се приеха много нови магистърски програми за всички специалности на АФ.

През 2002/2003 г. беше въведена нова пета специалност „Аграрно инженерство“. За първи път в България , именно в АФ, беше въведена и специалността „Регионално планиране и развитие на селските райони“, която по-късно беше акредитирана и преименувана в „Регионална икономика“.

Многобройни бяха дейностите в АФ през нашите два мандата. В края им специалностите във факултета станаха шест. АФ осигуряваше методическо ръководство и изцяло обучението на студентите от БГАК. Броят на студентите надхвърли 1200. Създадена и оборудвана беше научно-изследователската лаборатория „Евролаб 2002“, катедрени лаборатории и компютърни зали. Попълнени бяха колекционните стада с необходимите за учебната работа видове и породи животни. Ежегодно се провеждаха научни конференции с международно участие. На хиподрума се провеждаха ежегодно конни състезания и изложения по време на Празника на АФ – 6 май, Гергьовден. Тържествено беше отбелязана 80 годишнината на аграрното образование в България.

През моите мандати като декан създадохме гордостта на факултета – Музея на АФ. За неговото създаване и обзавеждане основна роля изиграха проф.дсн Илия Димитров и доц.д-р Евгени Райчев.

Важна част от нашата дейност беше изготвянето на символите на АФ, а именно емблемата и знамето. Емблемата с четирите коня символизира силата и единството на четирите до този момент специалности на АФ. Знамето, което е с лимоненожълт цвят символизира зрелостта и сигурността, че подготвените в АФ специалисти ще осигуряват продоволствието и чистотата на нашата природа. Жълтият цвят е също така знак за внимание и предупреждение, че земята трябва да се пази чиста и плодородна (както е посочено в клетвата). Следва и другата важна придобивка за АФ, клетвата на Аграрния специалист, изготвени от проф.дсн Илия Димитров и доц.д-р Веселин Радев. След дълги години уговаряне за написване на Алманах на Аграрния факултет успяхме да подготвим първото издание с историята на Факултета. Водещ автор на Алманаха на АФ беше проф.Аврам Петков.

През нашите два мандата с активното участие на екипа и колектива на АФ изпълнихме успешно мандатните програми и факултета зае достойно място в структурата на Тракийски университет. За високата подкрепа да реализираме успешно нашата програма и да превърнем АФ в авторитетно и значимо структурно звено на ТрУ дължа огромна благодарност на всички колеги от Факултета.

Вие сте третият ректор на Тракийски университет. В какво състояние го поехте от проф. Светлин Танчев през 2007 г. и как го изведохте до 2015 г.?

През месец ноември 2007 г. поех Тракийския университет в добро финансово състояние. Моите предшественици проф.д-р Иван Божков и проф.дсн Светлин Танчев бяха направили максималното за изграждането на Университета като единна структура. Въпреки това различията в административните дейности и най-вече в заплащането на труда бяха значителни. Тези разлики съществуват и в настоящия момент, защото всяко структурно звено влезе в състава на Университета с различни по обем активи и пасиви и това много трудно може да бъде заличено.

Още на първите академични съвети приехме моята предизборна платформа да стане мандатна програма, след което започнахме ударно нейното изпълнение. В началото на мандата предложих на Академичния състав да прослушаме предложения проект за химн от проф.Петър Жеков (свята му памет), който приехме и сега гордо звучи на официални поводи.

В началото на моя първи мандат като ректор на ТрУ започнахме усилена целенасочена работа за изграждане структурата и укрепване позициите на Университета като своеобразна институция, която има своя облик.

След решение на Академичния съвет, подготвихме предложение за разкриване на два нови факултета, за които имахме специалности в рамките на други факултети и колежи в структурата на Тракийски университет. Предложенията бяха за разкриване на Стопански факултет и Факултет по техника и технологии (ФТТ) . Това беше мой предизборен ангажимент. Заедно с председателя на Съвета на настоятелите проф.Иван Божков тръгнахме да търсим решение на проблема. С много усилия и настояване от наша страна след няколкократни срещи вицепремиерът и министър на образованието и науката Даниел Вълчев даде съгласие и оказа съдействие за разкриването на Стопански факултет, но за ФТТ –Ямбол отказа. С голямо наше настояване и съдействие от страна на депутатите от гр.Хасково и с личния ангажимент на премиера Бойко Борисов разкрихме още едно важно за ТрУ структурно звено – филиал Хасково. Това стана на наличната база на закрития преди нашия мандат Медицински колеж.

В края на първия мандат подновихме атаката за преобразуване на Техническия колеж в Ямбол във факултета по Техника и технологии. През този период министър на образованието и науката беше Сергей Игнатов, който се отнесе много резервирано на нашето предложение. За да го убедим с какво разполагаме, поканихме го да посети ТК Ямбол и той наистина се отзова. Министър Игнатов беше изненадан и силно впечатлен от добрата материална база и високото ниво на информационна подготовка. С това в края на първия мандат, основните звена на ТрУ станаха общо девет, а броят на студентите надхвърли 8 хиляди. ФТТ е много важно свързващо звено в хранителната верига от земята до крайния продукт. В България няма друг университет, който да подготвя кадри за производството на хранителни продукти, технологиите на преработка, експертизата, контрола на храните и здравето на хората и животните.

През първите мандати от 2007 до 2015 г. най-важната част от дейността ни беше учебната работа. Непрекъснато търсихме и въвеждахме иновации в учебния процес. Въведени бяха също електронни форми в учебната работа. В много от звената увеличихме относителния дял на семинарните и практическите занятия. Положихме усилия за включване на студентите в лабораториите и клиниките, и участието им в научно-изследователската дейност на катедрите.

Много конкретна работа беше извършена и в научно-изследователския сектор. Повишена беше публикационната активност, като важно условие при годишните рейтингови оценки. Редовно се издаваха университетското и двете списания на АФ и ВМФ. Ежегодно се организираха научни конференции с международно участие, както на ниво Университет, така и чрез провеждането на традиционните конференции на основните звена. Повиши се активността при разработването и участието с научни проекти, не само на университетско, но и на национално и международно ниво.

Много усилия от страна на Университета и най-вече на няколко ръководства на ВМФ бяха положени за Европейската акредитация на специалността „Ветеринарна медицина“ в ТрУ. Аз имах възможността да работя по този проблем с проф.двмн Динко Динев и проф.двмн Михни Люцканов, които с наше съдействие работеха за отстраняването на бележките на Европейската комисия. С голямо настояване от моя страна като ректор на ТрУ и на проф.Иван Божков като председател на Съвета на настоятелите успяхме да увеличим коефициента на финансиране на специалността „Ветеринарна медицина“.

Една от много сериозните и отговорни задачи на ръководството на ТрУ през нашия мандат беше обединяването на Университетската болница с МБАЛ. Мненията на медиците от двете болници бяха разнопосочни и най-вече от страна на общинската болница. С пълно убеждение отстоявахме тезата, че е нецелесъобразно да се поддържат две болници с дублиращи се отделения, които са разделени само от една стена. В резултат на усилията на ръководството на ТрУ, на Медицински факултет, на д-р Талев и проф.Йовчев, това обединение стана реален факт.

Като ректор на ТрУ положих много усилия за опазването на Медицинския факултет. Политиката на някои ректори на медицинските университети беше за неговото ликвидиране. Направен беше опит от тях и МОН за спиране на държавната поръчка и нулева учебна година, а това беше убийство на МФ. Положих много усилия да ги убедя да получим такава, за да опазим факултета и това беше постигнато с много уговорки и лично поети от мен ангажименти.

Значителна по обем работа беше извършена в строителството и поддръжката на огромната база на Университета, разположена на територията на четири града, основна в Стара Загора, но също така и в градовете Ямбол, Хасково и Сливен. За изпълнението на всички тези дейности през двата ми мандата като ректор, основна роля изигра доц.д-р Добри Ярков като пом.-ректор на ТрУ. Още в самото начало на мандата продължихме започнатата и почти пред завършване работа от ръководството на проф.дсн Светлин Танчев по изграждането на интересния и мащабен „форум“ в Студентския град. Заедно с това започнахме работа по доизграждането на учебната и почивна база на Старозагорските минерални бани – началото на строителните дейности, което беше поставено от първия ректор на ТрУ, проф. Иван Божков. В продължение на две години успяхме да завършим учебната и почивна част на комплекса. Поради недостиг на средства не успяхме да завършим общата и ресторантска част.

След създаването на Стопанския факултет за кратък период от време, беше изградена административната база, на която се настаниха деканата и счетоводството на факултета. Създадена беше една нова учебна аудитория за нуждите на Стопанския факултет със средства на Доктор хонорис кауза на ТрУ инж.Христофор Бунарджиев.

В началото на мандата установихме, че ТрУ разполага с 5,6 дка на брега на Черно море, между Китен и Приморско, които почти бяха усвоени от община Приморско. Издирихме всички доказателства и успяхме да си възстановим собствеността. За две години създадохме една прекрасна и много необходима база на Университета, която нарекохме „Възстановителен и учебен комплекс – Тракийски университет“.

Най-голямо удовлетворение ни достави построяването на Студентско общежитие №8. Нуждата от места за настаняване на нашите студенти беше голяма и с председателя на Съвета на настоятелите проф.Иван Божков решихме да се заемам с нейното изграждане. Обходихме всички възможни институции, от които зависеше финансирането и разрешението за строителството. В лицето на директора на Студентски общежития и столове Иван Йонов и след много последователно настояване през 2011 г., строителството беше завършено. Не малко усилия ни струваше неговото обзавеждане и изграждането на вертикалната планировка. Усилията ни се увенчаха с успех и на 15-ти септември 2011 г. общежитието беше официално открито от министър Мирослав Найденов. Студентско общежитие №8 е едно от най-модерните в България, с което нуждите на студентите са задоволени на 100%.

Отново още в началото на първия мандат започнахме строителство на православен храм на територията на Студентски град. Идеята за строителство на храма ми беше подсказана от проф.дсн Илия Димитров и аз я приех като приоритетна в работата ми като ректор. На 20 януари 2008 г. с благословията на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Галактион, стартирахме процедурата по изграждането на православния храм на името на големия книжовник Патриарх Евтимий. За председател на църковното настоятелство беше определен най-светия човек, който имам честта да познавам – отец Йордан Карагеоргиев. Строителството на храма продължи през всичките години от моите мандати и приключи по време на мандата на проф.двмн Иван Въшин. Причината за това е трудното набиране на средствата за строителство.

Важна придобивка за ТрУ беше пребазиране дейността на музея на „Коня и конния спорт“. Конят е много сериозен символ за ТрУ, затова е на почит и уважение от всички членове на колектива. Той е в емблемите, както на Университета, така и на Аграрен факултет. Основен принос за организирането на дейността на музея има проф. дсн Илия Димитров, който положи много личен труд за възстановяване на уникалните експонати и тематичното им подреждане.

В мандатната програма за втория мандат от 2011- 2015 г. не предвидихме създаване на нови структурни звена, а заложихме на тяхното укрепване. Предвидихме създаването на няколко нови специалности и магистърски програми.

Вниманието на новия екип беше насочено изцяло към усъвършенстване на учебната и научно-изследователска работа, институционалната и програмни акредитации, покриване на високите критерии за рейтинг. Разработени и спечелени бяха няколко важни международни и национални проекти. Изпълнението на програмата продължи по наложената от мен методика, а именно създаването на условия и изискването всеки член на ръководствата и колектива да изпълняват задълженията си и да са съпричастни за успешното развитие на Вашия университет. Няма да се спирам на подробностите, повечето от които описах за първия мандат. Ще отбележа само това, че продължи мащабната строителна дейност. В началото на мандата спечелихме два много мащабни проекта, от които единият за енергоспестяване, а вторият за енергийна ефективност.

Енергоспестяващият проект, който се финансираше от Националният доверителен екофонд включваше подмяна на всички осветителни тела в учебните корпуси на Студентския град. Проектът беше спечелен от нас и изпълнен, като всички осветителни тела в огромната база на студентския град бяха подменени. Монтирахме прегради с алуминиева дограма между отделните корпуси и спряхме постоянното течение в огромната сграда. С това бяха намалени в значителна степен енергоразходите в тази част на Университета.

Проектът за енергийна ефективност беше един от най-мащабните, за около 3,5 млн. лева и предвиждаше освен така необходимата топлозащита, но и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и подпомагане на библиотечната дейност. При изпълнението на проекта беше подменена старата дървена дограма на огромни площи от 12,5 дка. Извършено беше и саниране на всички тези огромни площи на учебните корпуси в Студентския град. Осигурена беше и достъпна среда за хора с увреждания и донякъде бяха решени някои от проблемите на централната библиотека. Цялата организация по изпълнението на двата проекта и всички отговорности поехме аз, като пряк ръководител и пом.-ректора доц.д-р Добри Ярков. Всичко това струваше много неудобства на колегите, но с убеденост мога да кажа, че си струваше усилията. Осигурени бяха много по-добри условия за работа в тази най-голяма по обем част на Университета.

През втория мандат ТрУ получи две нови придобивки. С голямо настояване от наша страна и постоянна атака на спортното министерство, получихме финансиране и изградихме спортна площадка на територията на Студентския град. През този период баскетболният отбор на Университета извоюва първото място и купата на шампионите в елитната група. С най-големи заслуги за успехите в спортната дейност на ТрУ е председателя на Спортния клуб проф.д-р Димо Георгиев.

Важна придобивка за ТрУ е и създадения с помощта на Фондация „Америка за България“ „Център за професионално обучение и компетентност Америка за България „. Създаденият с голямо наше настояване център, който беше изграден и оборудван под методичното ръководство на проф.Юри Митев и съдействието на декана на АФ проф.дсн Радослав Славов, е единствен по рода си в България. Той е изцяло в услуга на българската аграрна практика, която изпитва огромна потребност от знания.

През втория мандат на нашето ръководство бяха извършени и много други дейности, свързани с благоустрояването, ремонтите и поддръжката на базите на ТрУ. Благоустроен и поддържан в много добро състояние е целият район на Студентският град. Създаден и пуснат в действие беше и паркингът към корпусите на ВМФ. След построяването на общежитие №8 беше освободен от студентите блок №4 и предоставен за стопанисване от звената и за настаняване на преподавателите от Университета, както и осигурени достатъчно за нуждите на Университета апартаменти за гости. Изградена беше аулата на Педагогическия факултет , фасадната част на Медицински колеж, топлозащитата на сградите във филиал Хасково и частично на ФТТ Ямбол. В Медицински факултет изцяло под ръководството и контрола на проф.Мая Гълъбова бяха извършени значително по обем ремонтни дейности в Морфоблока и останалите сгради. През всички тези години плътно до мен стоеше пом.ректора доц.д-р Добри Ярков, който организираше не само дейности от пряката му работа, но и за всички останали, за решаването на които изпитвах потребност от съвети и съдействие.

През двата мандата на ръководения от мен екип развиваше мащабно международно сътрудничество. Установихме контакти в почти всички европейски страни. Тесни контакти и обмен на преподаватели и студенти осъществихме със САЩ и най-вече с щатския университет Айова. Установихме сътрудничество и с много страни извън Европейския съюз – Русия, Украйна, Индия, Китай, Иран и др. Много конкретни дейности и тясно сътрудничество установихме и поддържахме с Македония (сега Северна Македония), Турция и Гърция. По наша инициатива предприехме действия за създаване на асоциация на Тракийските университети с участието на Тракийски университет Одрин, ТрУ Комутини, Гърция и ТрУ Стара Загора. Продължихме и съвместните дейности на създадената „Балканска федерация по животновъдство“, при която аз участвах като член на Управителния съвет.

Много ползотворно сътрудничество поддържахме на национално и регионално ниво. ТрУ беше посетен от двама президенти – Георги Първанов и Росен Плевнелиев. От премиера Бойко Борисов (в гр.Хасково), от вицепремиерите Даниел Вълчев, Цветан Цветанов, Симеон Дянков, министри, евродепутати, депутати от българското Народно събрание.

Постоянни и плодотворни контакти поддържахме с областните ръководства и най-вече с проф.д-р Мария Нейкова. Тя правеше всичко необходимо и възможно да помага на ТрУ и има съществен принос за създаването на много важни за Университета контакти с изпълнителната и законодателна власт.

Непрекъснати контакти и ползотворно сътрудничество сме поддържали с кметовете на гр.Стара Загора, а именно с д-р Евгени Желев, проф. дсн Светлин Танчев и Живко Тодоров. Нямаше събитие или вземане на важно решение за града и общината, без покана за участие на представители от ТрУ, за което сме изключително благодарни.

През годините, когато имах честта да ръководя ТрУ, осъществявахме много добро сътрудничество с бизнеса и непревителствените организации. Много са примерите, които мога да посоча за нашите взаимно полезни взаимоотношения. ТрУ осигуряваше домакинство за провеждане на различни форуми, национални и регионални съвещания, семинари, срещи на неправителствени организации, с държавни ръководители и др. Ще посоча само един от добрите примери на ползотворно сътрудничество с известния инж.Христофор Бунарджиев, който участваше активно в живота на ТрУ.

Важно е да отбележа и да изразя моята голяма благодарност на националните и най-вече на регионалните медии в областните градове Стара Загора, Ямбол и Хасково, където са разположени основните звена на нашия ТрУ. В пресцентъра на Стара Загора периодически сме давали пресконференции и сме информирали обществеността за всичко, което се случва в Университета. Представителите на медиите са присъствали и обективно са отразявали всички събития в ТрУ и неговите основни звена. Отношенията на всички медии към проблемите на ТрУ и лично към мен като ректор бяха изключително добронамерени и позитивни, и това беше важен стимул за нашата работа.

Как се промени, как порасна Университета през Вашите мандати?

Стъпвайки на всичко положително, постигнато от моите предшественици, ръководеният от мен екип и ръководствата на основните звена, успяхме да придвижим нашия ТрУ на значително по-предни позиции. Най-голямото достижение е завоюваното пето място в рейтинговата класификация, непосредствено след четирите водещи Софийски университети. Другото важно постижение е получената оценка при институционалната акредитация от 9,21 при максимална 10. Високите рейтингова и акредитационна оценки са значимо постижение за един млад университет с все още неукрепнали нови звена и специалности.

Обогатената структура на ТрУ включва най-важните области и направления, от които зависи качеството на живота на хората и определя неговата значимост и устойчивост като образователна и научна институция. Подготовката на кадри и създаването на научни продукти обезпечават производството и преработката на хранителни продукти, тяхното качество и безопасност , здравето и живота на хората и животните, образованието и социалните проблеми. Това предпоставя и определя уникалността на нашия Тракийски университет, Стара Загора. Това беше и идейният проект да обхванем цялата хранителна верига от земята, до готовия за потребление продукт и да достигнем до човека с неговите здравни и социални проблеми. До голяма степен това е постигнато, но по-важното е, че това е една много добра база за по-нататъшно надграждане и усъвършенстване.

Трудно ми е да определя доколко порасна ТрУ през тези години, но определено мога да кажа, че той достигна своята зрелост и е в най-силната си 25 годишна възраст. Получи и своята популярност като Университет с интересни и значими професионални направления и специалности. С факултетите, които имат над 80 годишна история, ТрУ носи в себе си опита и мъдростта, а с новите звена младостта и жизнеността, които са в своята най-плодоносна възраст.

Ако трябва да кажа още нещо, с което считам, че ТрУ се промени през тези години това е, че се доближихме до хората, до техните проблеми. Много от тях търсеха, разчитаха и получаваха нашата подкрепа, разбира се доколкото е възможно това. Типично по нашенски, не се разминахме със злонамерена опозиция на всичко, което се предприемаше като инициативи. Това до голяма степен имаше здравословен ефект и ни предпазваше от грешки.

Екипът, с който реализирахте грандиозната промяна?

През мандата 2027- 2011 г. съставът на ректорското ръководство включваше ректор, трима зам.-ректори, един главен секретар и пом.-ректор. зам.-ректор по АСД беше проф.дсн Иван Въшин, по УД проф.дсн Кина Сивкова, по НИД и международно сътрудничество проф.дхн.Веселина Гаджева, Главен секретар доц.д-р Цонка Каснакова и пом.-ректор доц.д-р Добри Ярков. Председател на Съвета на настоятелите беше проф.д-р Иван Божков. Ръководител на сектора „Качество и акредитация“ беше проф.дпн Георги Иванов. Това беше добър екип от подходящите за съответните сектори хора, с които взаимно се допълвахме. С този екип реализирахме по-голямата част от заложените в мандатната програма идеи.

В екипа ми през втория мандат отново първи Зам.-ректор беше проф.двмн Иван Въшин, който пое сектора „Учебна дейност“. Наложи се, когато бях поканен за служебен Министър на земеделието и храните, а през последната година от мандата и като Народен представител, той да поеме функцията на изпълняващ длъжността Ректор. През този период ръководните органи изпълняваха представената от мен и приета мандатна програма, и аз продължих мандата и отговорностите си като Ректор без заплащане.

Зам.-ректор по НИД и международно сътрудничество беше доц. д-р Ана Толекова, по АСД доц.д-р Иванка Желязкова, гл.секретар доц.д-р Таня Танева, пом.-ректор доц.д-р Добри Ярков и ръководител на сектора „Качество и акредитация“ проф.дпн Георги Иванов. В този си състав екипът оправда доверието ми и Университетът продължи своето успешно развитие.

Изразявам моята голяма благодарност на екипите, с които изпълнявахме програмите за двата ни мандата.

Председател на настоятелите и през втория мандат беше най-голямото име в историята на ТрУ – проф.д-р Иван Божков. Освен първи Ректор, поставил основите на и изградил ТрУ, проф .Божков е виден общественик и всепризнат професионалист по ветеринарна медицина. През всички тези години работихме с него рамо до рамо и търсихме решения на многобройните проблеми на Университета, за което искрено му благодаря.

През моите мандати като ректор имах възможността и удоволствието, че на  АФ  декан беше проф.д-р Радослав Славов, на ВМФ – единия от мандатите бе проф. д-р двмн Динко Динев, вторият – проф. двмн Михни Люцканов, на МФ -проф.д-р Мая Гълъбова, на ПФ – проф.д-р Христо Макаков, през втория мандат – доц. д-р Красимира Мутафчиева , на Стопански факултет – проф.д-р Иван Георгиев, на ФТТ, Ямбол – доц.д-р Красимира Георгиева, на Филиал Хасково – доц.д-р Коста Костов, на Медицински колеж – доц.д-р Христина Милчева, на ДИПКУ – проф.д-р Галя Кожухарова и на БГАК доц.д-р Михаил Панайотов. На всички тях дължа огромна благодарност за усилията, които полагаха за ръководените от тях звена да се развиват успешно и да представят нашият Тракийски университет като важна и значима образователна и научна институция в България. Благодарение на нашите съвместни усилия, през първите няколко рейтингови класации, ТрУ извоюва пето места с две първи и три втори места след четирите софийски университети: СУ „Св.Климент Охридски“, Медицински университет, Технически университет и Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Под Ваше ръководство се разработи национална програма за възстановяване и развитие на животновъдството.

Под мое ръководство като председател и водещ автор, организирах и пряко участвах в разработването на две важни за България Национални стратегии. Първата от тях беше през 2008 г., когато министър на земеделието и храните беше Валери Цветанов. Стратегията беше посветена на млечното животновъдство в България. Благодарение на тази стратегия, животновъдите, ангажирани с отглеждането на говеда, биволи, овце и кози от млечни породи за първи път получиха национални доплащания на глава.

Идеята на втората стратегия беше много по-обхватна и се роди през първите дни от назначаването ми за служебен министър на земеделието и храните. Типично в моя стил за по-широко обсъждане, за няколко дни проведох срещи с директорите на дирекциите и агенциите към МЗХ за запознаване с проблемите. Отделни срещи проведох с представителите на неправителствените организации, в т.ч. от сектор селското и горско стопанство. Предложено беше да се създаде бизнес-научен съвет и да се започне работа по разработване на българска аграрна политика и Национална стратегия, която да представим на редовното правителство и Парламента. Определена беше и работна група с представители на бизнеса и науката, както и схемата за разработката. По-голямата част от представителите на науката бяха от Тракийски университет, Стара Загора, но имаше такива и от Аграрния университет, Пловдив и Селскостопанска академия. От бизнеса се включиха председателите на асоциациите и специалисти от всички направления на практиката. Това бяха 112 от най-добрите, доказани професионалисти от аграрния сектор в България. Работата по разработването на Националната стратегия продължи и през следващите месеци след приключване работата на служебния кабинет. Окончателното оформление и последната редакция беше извършена от мен като Председател на работната група. Това не беше аграрна политика на политическа партия, а сериозна разработка на най-високо експертно ниво. За съжаление редовното правителство на Пламен Орешарски реши, че те имат своя програма и не е работа на един служебен кабинет да предлага подобна разработка, въпреки че зам.председател на работната група беше техния Министър на земеделието проф.дсн Димитър Греков. Следващото, т.нар. правителство Борисов 2 се отнесе по-сериозно към предложената Национална стратегия. Министър Десислава Танева предложи с представители на МЗХ да се извърши необходимата актуализация и с внесените корекции Националната стратегия беше предложена за обсъждане в Парламента. Предварително в зала Изток на Парламента под председателството на Президента Георги Първанов с представители на всички заинтересовани страни аз представих актуализираната стратегия. Направено беше много обстоятелствено обсъждане и се даде висока оценка на разработката. Последва първо разглеждане в Комисията по земеделие и храни, но отново се яви проблем, че не може да се представи такава сериозна разработка от една малка парламентарна група. Предложихме да бъде представена от Министерски съвет, защото всички отчитаха достойнствата на представената Стратегия, както и необходимостта от такава. През това време политическа партия АБВ оттегли подкрепата си към правителството и всичко спря до там. За голямо съжаление, българското земеделие все още няма обхватна Национална аграрна политика и стратегия и се ръководи основно от ОСП на ЕС. Последната не напълно отговаря на нашите природни и климатични условия и вековни традиции в аграрното производство. Въпреки всичко, не малка част от предложенията, заложени в Националната стратегия бяха взети от внимание от МЗХ и реализирани, което е признание за положения от нас труд. Удовлетворен съм от това, че всички от бранша се включиха в разработването и подкрепата на Стратегията и това, че ТрУ със своите участници в разработката направи много добър актив. На базата на нашите предложения, чрез обвързаната подкрепа, българските животновъди и производители на плодове и зеленчуци, получиха субсидии чрез директни плащания с европейски средства.

Какво считате за най-голямо постижение като ректор?

Постигнатото през тези 8 години могат да се групират в няколко групи, а именно:

 • Висок рейтинг и акредитационна оценка, които поставиха ТрУ сред водещите университети в България и на първо място от тези в провинцията

 • Разширена и обогатена структура на ТрУ , осигуряваща с добре подготвени кадри и научни продукти за най-значимите сфери, които определят качеството на живота, а именно: продоволствието, образованието и здравето на хората и животните
 • Отварянето и популяризирането на ТрУ чрез по-осезаемото участие в разработването на нормативните документи и в обществения живот на страната

 • Социалните придобивки – създадената почивна и възстановителна база, удовлетворяване нуждите на студентите, преподавателите и гостите на Университета с жилища от добро качество

 • Обновената инфраструктура и осигурената топлозащита при преобладаващата част от базите в Университета

 • Признанието и уважението на по-голямата част от студентите, преподавателите и служителите на ТрУ, институциите от държавния и неправителствен сектор, и обществеността.

Кои от намеренията си не успяхте да осъществите?

От заложените в предизборната ми програма цели не можахме да изпълним няколко от тях.

Една от водещите цели при работата със студентите беше въвеждане на прилаганата в много страни тюторна система, с преподавател- съветник. Тази цел не успя да проработи в ТрУ. Причините за това са както от нормативните ограничения за работа с по-голям брой студенти и неотчитане на съветническата работа за учебна заетост, така и от чисто субективен характер. Предпочитаните от студентите преподаватели не можеха да поемат всички желаещи, а за много преподаватели това беше допълнителен ангажимент. Моята идея беше за по-добър контакт на преподавателите със студентите, за познаване на техните възможности и насочването им към науката или конкретна насока в бъдещата им практическа дейност.

Друга важна идея, заложена в моята предизборна програма беше газификацията на студентския град. В предварителни разговори ми беше обещано, че ще се пусне един лъч от газопреносната мрежа към ТрУ. В последствие се оказа, че това е невъзможно. Все пак до нанякъде намерихме решение чрез проекта за енергийна ефективност, благодарение на който подменихме старата и негодна дървена дограма с алуминиева и извършихме саниране на всички корпуси в тази част на ТрУ.

Въпреки голямото ни желание не успяхме да завършим строителството на учебния комплекс на Старозагорски минерални бани. След завършването на построяването на хотелската част от комплекса с капиталови средства на Университета, които бяха в задоволителен размер разчитахме да продължим строителството на останалите части по същия начин. За съжаление финансовия министър Симеон Дянков намали капиталовите разходи до минимум, което ни постави в невъзможност да разчитаме на такива. Потърсихме решение чрез осигуряване на средства от Саудитският принц Алуалит Бин Талял Бин Абдулазис Ал Сауд, който беше удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза на ТрУ срещу уверението, че ще осигури средства за довършване строителството на този обект. Такива средства не бяха осигурени поради това, че отказахме да приемем допълнителните условия свързани с проповядваната от него религията,които не бяха приемливи за нас.

От допълнително поетите ангажименти извън предизборната програма не успяхме да реализираме докрай интересната идея да лицензираме Централната научно-изследователска идея като независима, осигуряваща контрол на цялата хранителна верига от земята до вилицата. Силно се надявам, че тази цел ще бъде реализирана от настоящия ректор на ТрУ доц.Добри Ярков, който като Пом.-ректор положи много усилия за нейното изграждане.

През този макар и кратък период от време, името на Тракийски университет се чуваше всеки ден. Разчитах на колегите и включих много от тях в разработването на нормативни документи, програми, съвети, комисии и др. Много от имената на наши преподаватели придобиха популярност и по-късно бяха включени в изпълнителната власт, държавни и неправителствени структури.

През този период за първи път след промените заговорихме за тежките проблеми на животновъдството и за забравеното овощарство и зеленчукопроизводство, както и за ролята на образованието, и науката за решаването им. Винаги съм посочвал за пример ТрУ като уникален и значим.

През 2013 г. президентът Росен Плевнелиев Ви покани за министър на Министерството на земеделието и храните. Как ТрУ присъства в работата Ви като министър?

През третата година на моя втори мандат като Ректор след оставката на първото правителство на Г-н Бойко Борисов, изненадващо за мен получих покана от Президента Росен Плевнелиев да поема МЗХ в служебния кабинет на Марин Райков до избора на редовно правителство. След кратко колебание приех поканата и от 13 март до 29 май 2013 г. оглавявах МЗХ като служебен Министър без да прекъсвам мандата си като Ректор. Това беше много отговорен период за българското земеделие, защото тогава се договаряше новият Програмен период. Най-важната цел при договарянето на българското земеделие беше осигуряването на по-голям процент от средствата през програмния период за обвързана подкрепа. С тези средства се обезпечаваше субсидирането на определените като ,, слаби производства, каквито са животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството чрез директни плащания. Нашата мисия успя и постигнахме от схемата за директни плащания да се заделят 12+3% за протеинови култури, общо 15%.

През този макар и кратък период от време, името на Тракийски университет се чуваше всеки ден. Разчитах на колегите и включих много от тях в разработването на нормативни документи, програми, съвети, комисии и др. Много от имената на наши преподаватели придобиха популярност и по-късно бяха включени в изпълнителната власт, държавни и неправителствени структури.

През този период за първи път след промените заговорихме за тежките проблеми на животновъдството и за забравеното овощарство и зеленчукопроизводство, както и за ролята на образованието, и науката за решаването им. Винаги съм посочвал за пример ТрУ като уникален и значим, отговарящ на всички изисквания за университет.

Вие бяхте депутат в 43 –то Народно събрание. Успяхте ли да поставите на дневен ред някои от проблемите на висшето образование, в т.ч. на ТрУ?

През този период бяха обсъждани и приети важни закони за развитието на висшето образование и наука, както и такива, касаещи дейността на някои от специалностите на ТрУ. Такива бяха Закона за висшето образование, Стратегията за развитие на науката в Р.България, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за здравето и др.

Участвал съм активно при обсъждането на тези и не само на тези закони в Комисията по образование и наука, и в Комисията по земеделие и храни. Внасял съм предложения за изменения и допълнения. При обсъждането в пленарна зала винаги съм изразявал становище. Много от предложенията, които съм правил са приети. От най-високата трибуна съм посочвал добрите примери в ТрУ. За съжаление важните предложения, които са били свързани с по-значителни промени не са приемани и то от хора, които не познават достатъчно проблемите на висшето образование. Например, всички са критично настроени към ниското качество на входа при приема, за незаетите места по държавна поръчка и т.н. Предлагал съм това, което и по други поводи съм казвал и отстоявал, държавната поръчка да се намали наполовина, базовия норматив да се увеличи двойно и със същите средства да се осигури необходимата конкурентост и по-добър подбор на кандидат студентите. Прилагал съм корекции на коефициентите на някои от специалностите, които са със силно занижени коефициенти. Настойчиво съм поставял въпроси за промени на някои острели методи за преподаване, като четене на лекции в празни аудитории, за въвеждане на съвременни електронни форми на преподаване и изпитване, но не съм намирал разбиране. Като постижение като народен представител мога да посоча признаването на Университетски ветеринарномедицински клиники, за което имаше голяма съпротива и ми струваше много усилия. Важно за животновъдите беше приемането на предложението, което направих като вносител, пасищата да се предоставят на животновъдите, които отглеждат животни. Произнасял съм се и по много други въпроси, но за съжаление решенията винаги да били политически така, както са решили управляващите партии.

От 2017 г. сте Изпълнителен директор на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и на Националната асоциация за развъждане на млечни овце в България. Как тази Ваша позиция кореспондира с Тракийски университет?

Непосредствено след приключването на 43-то НС получих покана (вече като пенсионер) да заема функцията на Изпълнителен директор на Национална овцевъдна асоциация, която по-късно прерасна в Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). Заедно с това бях избран за Изпълнителен директор на Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ). Тези дейности са точно по моята професионална квалификация и научна специалност. От м.март 2017 г и сега съвместявам тези две длъжности. НОКА е браншова организация, която има основна цел защита интересите на българските овцевъди и козевъди и тяхното представителство на национално и европейско ниво. НАРМОБ е строго професионална организация, която осъществява развъдната дейност на три породи овце с висока млечност– Синтетична популация българска млечна, Асаф и Аваси. Наред с преките задължения в двете асоциации предприехме някои иновационни дейности, много необходими за организацията на производството и селекцията на дребните животни при съвременните условия и практиката на развитите страни в Европа, и света. По-важните иновативни решения са следните: Създаването на Център за професионална подготовка, за който получихме лиценз за 10 специалности от НАПОО.

 • Създаване на Център за изпитване на кочовете по потомство и оценка на развъдната им стойност в гр.Павликени

 • Изграждане на информационна система в млечното овцевъдство

 • Кандидатствахме и спечелихме лиценз за обучение на фермерите по части от професии, а това са най-актуалните за времето 3 програми – Хуманно отношение към животните при отглеждане; Хуманно отношение при транспорт; Обучение на пробовземачи за мляко

 • Внесени са три нови проекти от НОКА на теми: Генетичен маркер в овцевъдството и оценка на развъдната стойност на кочове; Мобилен професор в овцевъдството; Електронна платформа в овцевъдството

Във всички създадени центрове, образователни програми и проекти участват преподаватели от три факултета на Тракийски университет: Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански. Тези взаимоотношения на НОКА и НАРМОБ от една страна и ТрУ от друга са ясна диференцирани и определени с договор за сътрудничество.

За изпълнението на тези амбициозни цели на НОКА И НАРМОБ изцяло разчитаме на преподавателите от ТрУ. Наред с другите дейности, бях избран от УС на НОКА за Директор на Центъра за професионално обучение (ЦПО) и координатор на връзките на НОКА с ТрУ.

От 2020 г. сте избран за Председател на Университетското настоятелство. Как считате, че може да продължи надграждането на Университета през следващите години?

През месец януари 2020 г. с решение на Академичния съвет на ТрУ по предложение на Ректора, доц.д-р Добри Ярков беше избран новият Съвет на настоятелите с Председател проф.дсн Иван Станков.

В Съвета на настоятелите са включени известни личности, много силни представители на бизнеса и информационните технологии. Като член на настоятелството са включени основателят на „Българо груп“ Доктор хонорис кауза на ТрУ Г-н Христо Бунарджиев; Съсобственикът на много известната фирма „Дерони“ Г-н Димитър Ангелинов; Изпълнителният директор на „Албена холдинг“ Г-н Красимир Станев; Собственикът на фирма „Копекс“ и още няколко фирми, в т.ч. и от агробизнеса Г-н Чавдар Славов; младият и наложил се в областта на информационните технологии старозагорец Красимир Терзиев, ръководител на Международни продажби във „Виваком“; студента от ВМФ Стратия Чилев. Висока чест за ТрУ е привличането като член на Съвета на настоятелите, получилият световна известност физик от Казанлък Теодоси Теодосиев.

На 21 февруари 2020 г. Съвета на настоятелите проведе своето първо заседание и всички членове на Съвета изразиха своята готовност за активно участие при обсъждането и решаването на проблеми, свързани с учебната, с приоритет на приложната част и експерименталната дейност на ТрУ. Всички членове на настоятелството с много добри бази в агробизнеса изразиха готовност да осигурят възможности на студентите за провеждане на стажове в ръководените от тях фирми. Г-н Красимир Терзиев се ангажира много сериозно с подготовката за въвеждане на специалността „Информационни технологии“. IT – технологиите са мечтана и желана специалност за ТрУ и за община Стара Загора и започва работа за нейното въвеждане през настоящата учебна година.

В новите идеи на ръководството на ТрУ, с подкрепата на Съвета на настоятелите ще се търсят решения на следните проблеми:

 • По отношение на доизграждане на структурата на ТрУ ще се работи за успешното и устойчиво развитие и усъвършенстване на основните звена. При някои от тях има натрупани много проблеми, които застрашават по-нататъшното им развитие

 • В учебната дейност ще се търси по-добър баланс между фундаменталната и приложна подготовка. Особено внимание при всички специалности ще се обръща на информационните и комуникационни технологии, и чуждоезиковото обучение, и най-вече по английски език. Ще се наложи при някои от по-приложните специалности да се използват нови форми, като дистанционно и модулно обучение. Този начин на обучение е наложителен при аграрните, икономически и някои инженерни специалности, за които има много кандидати за придобиване на квалификация, но са ангажирани в непрекъснат производствен процес.

 • По отношение на научните изследвания Съвета на настоятелите също ще подпомага ръководството за обезпечаване с необходимата апаратура и материали на ангажираните във фундаменталните науки членове на настоятелството, които притежават добра материална база ще осигуряват възможности за провеждане на експерименти при реални условия

 • По отношение на строителството и благоустройството на ТрУ, предизборната програма на Ректора доц.д-р Добри Ярков е изключително амбициозна. Нейното изпълнение вече е в ход. Съветът на настоятелите ще оказва необходимото съдействие за изпълнението на програмата

Какво е за Вас Тракийски университет?

Тракийският университет за мен е най-важната, най-ценната част от животът ми. Най-интересната част в моята университетска дейност е работата ми със студентите. Когато застана пред тях и всички обърнат поглед, и нададат слух с очакване да чуят нещо интересно, аз забравям всичко останало и тогава се чувствам най-пълноценен. Изключително интересна беше и моята административна дейност с всички тези изпитания при прехода от една към друга обществено политическа и икономическа система. Изживявах разочарованията и радостите от малките и по-големи победи. Като Декан и Ректор живеех с проблемите на институциите и на хората, с които работих. Намерих любовта и уважението на по-голямата част от хората, с които съм работил, но и завистта, и омразата на някои от тях. Академичната свобода, която ни беше предоставена, ми даде възможност да реализирам голяма част от идеите си. Намерих подкрепата на много от хората, с които съм работил и съм благодарен на съдбата, и на всички, които са ме подкрепяли.

Какви са пожеланията Ви за Старозагорската алмаматер по случай 25 годишнина?

Искам да пожелая на всички студенти, преподаватели и служители здраве, късмет, благополучие и много истинска човешка любов.

На Тракийския университет и всички основни, и обслужващи звена пожелавам успешно развитие и много успехи, реализирани идеи във всички начинания!

Интервюто с третия ректор на Старозагорската алма матер проф. Иван Станков е поместено в книгата „Ректорите на Тракийския университет разказват“ с автор Росица Ранчева. Издадена е от ректорското ръководство. Посветена е на 25-годишнината на Тракийския университет с благодарност и респект.