Проф. Светлин Танчев:“Тракийският университет е перла в короната на Стара Загора“

Професор Танчев, вече 46 години от живота Ви е свързан с Тракийския университет. Пътят Ви тръгва от студентстката скамейка, преминава през всички стъпала на йерархията – асистент, доктор, доцент, доктор на науките, професор, зам.декан и декан на Аграрен факултет, два мандата ректор, авторитетен учен с голям брой публикации. Т.е. може да се каже, че в голяма степен сте живата история на старозагорската алма матер. Маркирайте този път.

Роден съм на 31.05.1953 г. в град Кнежа – област Плевен (тогава област Враца), където през 1971 г. завърших средното си образование в реална гимназия. След отбиване на военната си служба в ШЗО „Христо Ботев“ – Плевен и военното поделение в град Симитли през 1974 г. кандидатствах за студент в Зоотехническия факултет на Селскостопанска академия гр. София. След успешно положените изпити, за моя голяма изненада получих официално съобщение от Академията, че Зоотехническият факултет и Ветеринарномедицинският факултет се преместват от София в Стара Загора, където се създава Висшият институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ). Поради тази причина трябваше да избирам дали да уча висше образование в град Стара Загора – известен като един от най – красивите български градове или на този етап да се откажа от следване.

Макар и колебливо избрах първото без да предполагам, че съдбата така силно ще ме обвърже с това прекрасно място, съчетало в себе си красива природа, богата история, традиции, култура и човешки потенциал. Без да предполагам, че наред с изучаването на зооинженерните науки тук ще изживея прекрасни студентски години, ще срещна любимото момиче, с което по- късно ще създадем семейство и че тук ще се родят децата и внуците ми. Без да знам, че след завършване на висшето си образование през 1979 г. няма да се разделя с аудиториите и лабораториите на ВИЗВМ, а чрез спечелен конкурс ще остана на работа в старозагорската алма матер като академичен преподавател и изследовател в едно от най – интересните направления на приложната биология – генетика, селекция и размножаване на животните. Всъщност стана така, че всички горе изложени неща се случиха и формираха първият пет годишен период от пребиваването ми в Стара Загора. Период, в края на който осъзнах, че градът на правите улици, липите и поетите е и ще остане завинаги моят град.

В катедрата „Генетика и развъждане на животните“ към Зоотехническия факултет на ВИЗВМ, където постъпих като асистент в края на 1979 г. бях силно респектиран от авторитетните професори Иван Венев, Йова Василева, Емилия Иванова и доцентите Георги Николов, Цанко Яблански и Вацлав Дрбохлав. Под тяхна опека започнах да водя упражнения по дисциплината „Генетика“ и беше определена темата ми за разработване на дисертация. В продължение на шест години интензивна академична дейност бях повишен последователно в званията „старши асистент“ и „главен асистент“, а през 1986 г. защитих и първата си дисертация на тема: „Сравнителен хромозомен анализ при различни видове птици“. Беше ми присъдена научната степен „Доктор по генетика“ (тогава – Кандидат на селскостопанските науки). Възоснова на натрупания опит като преподавател, защитения докторат и публикуваните научни статии през 1989 г. бях повишен в научното звание „доцент“. Всъщност това беше годината на политическите промени в България и аз, със самочувствието вече на хабилитирано лице, заедно с други преподаватели, създадохме група за академична гласност и демокрация. Тази група пропагандираше за деполитизация на академичните среди и въвеждане на нови демократични норми за работа във ВИЗВМ. По силата на приет закон от българския парламент известен с името „Закона Панев“ на различни нива в нашия институт бяха проведени нови избори и бяха променени съставите на ректорското ръководство, деканските ръководства, академичния и факултетните съвети. През следващите няколко години бях вече избран за член на Факултетния съвет на Зооинженерния факултет, който по – късно беше преименуван в Аграрно – животновъден и Аграрен факултет. Вероятно участието ми в различни дискусии по важни теми и стремежът ми да изказвам по възможност обективни оценки, насочи вниманието на ръководителите на факултета към моята персона. Така през 1993 г. бях предложен и избран за зам.-декан на Аграрния факултет. Деканският екип ръководен от проф. дсн Аврам Петков започна активна работа във всички направления, но се оказа, че това не беше достатъчно. Икономическата и финансова криза на държавно ниво се засилваше и факултетът се нуждаеше от незабавна структурна, кадрова и образователна реформа, за да продължи напред в развитието си. Тогава си позволих да предложа на декана проектоплан за реформата, но въпреки нашите прекрасни отношения, той отхвърли предложението ми с мотива „ще се справим някак си“. Усложняващата се ситуация ме принуди след втората година от началото на мандата (1995 г.) по собствено желание да напусна поста зам.-декан. За голямо съжаление моята прогноза се оказа вярна и година и половина след напускането ми от ръководния екип, факултетът изпадна в тежка финансова криза. Започнаха брожения и критики, които принудиха декана проф. Аврам Петков да подаде оставка. Стана ми тъжно, защото той беше един от най заслужилите и уважавани декани управлявали Аграрния факултет. Но вероятно натрупаният административен консерватизъм му попречи да оцени реално новата ситуация. При тази обстановка бяха обявени нови избори и аз кандидатствах вече за декан на факултета. За този отговорен пост кандидатстваха и двама авторитетни професори с административен опит като академични ръководители – проф. Николай Тодоров и проф. Георги Кайтазов. Въпреки, че бях доцент, моята платформа получи по – голяма подкрепа. И така през 1997 г. бях избран за декан на Аграрния факултет, без да си давам съвсем точна сметка какво ми предстой като ангажимент на този пост.

Какви са спомените Ви от онова далечно вече време прези 23 години?

Първата ми задача беше да комплектовам нов декански екип и мисля, че това беше и първата успешна стъпка от моя страна. На поканата ми се отзоваха колегите доц. д-р Димитър Динев, доц. д-р Георги Петков и доц. д-р Георги Бързев (сега вече всички са професори). Още през първия месец на нашето управление ръководният екип показа способности за ефективни действия. Направеният анализ на финансовото състояние на факултета очерта дефицит в бюджета в размер на приблизително 20 %. Това наложи спешно разработване на строга кризисна програма за излизане от тежката ситуация. За съжаление тя предвиждаше законосъобразни съкращения на голям брой служители и преподаватели, икономия на средства за ел. енергия, материали, услуги и др. В реализирането на програмата се включи активно почти целият личен състав на факултета. Така в края на третата година на мандата не само, че преодоляхме установения в началото финансов дефицит, но осигурихме и 19 % преходен остатък за следващата бюджетна година. За постигнатите резултати цялото деканско ръководство и лично аз като декан, получихме много поздравления и овации от колеги – представители на всички структурни звена на вече създадения Тракийски университет (ТрУ).

Въпреки големите трудности, които изживях и преодолях през този период като декан натрупаният опит, многобройните положителни оценки, изграденото самочувствие на успешен администратор и насърчаването ми от страна на приятели, станаха причина да се кандидатирам и да спечеля изборите за ректор на ТрУ в края на 1999 г. Последваха осем години (два мандата) интензивна работа, за която предполагам ще говорим по нататък в интервюто.

Професор Танчев, нямаше ли конфликт между администратора и учения през тези години?

През целия период на административните ми ангажименти като зам.-декан, декан и ректор не изоставих научната работа. Провеждах експерименти, изследвания, проучвах научната литература, пишех статии и това ми даде възможност през 2006 г. да защитя втора дисертация на тема: „Експериментални проучвания върху някои генетични и фенотипни ефекти на родственото размножаване при многоплодни бозайници“ и придобих научната степен „доктор на науките“. В края на втория ректорски мандат участвах и спечелих конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по научната специалност „генетика“.

Въпреки многобройните ми административни ангажименти през целия период на научната ми дейност успях да подготвя и публикувам самостоятелно или в съавторство 151 бр. статии, книги, учебници, практически ръководства, наръчници, доклади за участия в научни форуми и др. Приблизително 60 % от статиите са публикувани в авторитетни български и чужди списания, индексирани и реферирани в световни бази данни. От началото на изследователската и преподавателската ми работа до сега научните ми интереси са насочени към проблемите на хромозомния анализ, хибридизацията, селекцията, родственото размножаване и съхраняване на генетичните ресурси при различни видове животни. През целия този период съм членувал в различни научни организации: в три състава на специализирани научни съвети по животновъдни науки към ВАК, член на Комисията по генетика на животните към Европейската асоциация по животновъдство – ЕААР (1993 г.), локален координатор на съвместен проект по програма ТЕМПУС към Европейския съюз (1995 г. – 1998 г.), член на редколегията на списание “Bulgarian journal of agricultural science(2003 г. – 2007 г.), Председател на редколегията на списание “Trakia journal of science” (2003 г. – 2007 г.), член на редколегията на списание „Животновъдни науки“ (2019 г. – досега), член на управителния съвет на Селскостопанска Академия (тогава Национален център за аграрни науки, 2002 г. – 2007 г.). Специализирал съм по различни образователни и научни проблеми в аграрния колеж „Харпър Адамс“ Англия, университета в град Брага, Португалия и университета в град Лимерик, Северна Ирландия. Участвал съм с научни доклади в 23 национални и 7 международни конференции и симпозиуми.

Уважаеми, професоре, каква е реализацията Ви в момента?

Продължавам в същия дух и със същия ентусиазъм. Издирвам и се запознавам с новости в областта на генетиката, пиша и публикувам статии, пиша рецензии и участвам в научни журита за хабилитиране на учени и оценка на дисертации и др. Намирам и малко време да свиря на клавишни инструменти, да се занимавам с дворната градина и с отглеждането на любимите ми декоративни птици – гълъбите. Ако все пак трябва да степенувам нещата, най – приятните моменти, които изживяваме заедно с моята съпруга са тези с нашите пораснали деца (син и дъщеря) и техните семейства. Изживявам върховни моменти на радост и удовлетворение с любимите ми внуци – трима рицари и една принцеса. Всичко това ми дава основание да кажа „аз съм един щастлив човек“.

Но Вие бяхте и един пълен мандат кмет на Община Стара Загора?

Що се отнася до кметския мандат едва ли е нужно тук да говорим за него. Това беше едно отклонение от основната ми академична работа и предизвикателство, което реализирах по настояване на тогавашния кмет на град София, а по – късно продължило и от премиера на България – Бойко Борисов. Доста са нещата, които направихме с моя екип за Стара Загора. Подробната информация е представена в официалния отчет за мандат 2007 г. – 2011 г. на Община Стара Загора. Все пак най – важните моменти са свързани с разработването и спечелването на първите европейски проекти, както и довършването на строителството и ремонтите на емблематични обекти като Историческия музей, Старозагорската опера, Детска градина номер 8, изцяло обновената Автогара, построяването на нови улици и пътища и др. Този отговорен ангажимент ми даде възможност още веднъж да се убедя, че Стара Загора е не само град с шест хилядолетна история и култура, но и град с голям човешки потенциал. Дано да го запазим и развиваме в бъдеще.

След първия ректор на Тракийски университет – проф. Иван Божков, Вие два поредни мандата ръководите висшето учебно заведение от 1999 г. до 2007 г. С кого беше конкуренцията Ви за ректорската тога? С каква платформа Вие се наложихте през първия и втория мандат?

Кандидатстването ми за ректор не беше спонтанно решение, а по скоро добре обмислен акт. Както вече отбелязах успехите, натрупания опит, самочувствието което придобих като декан и мисълта, че мога да бъда полезен бяха в основата на решението ми да насоча вниманието си към ректорския пост. Малко по – късно стана ясно, че и други колеги, от други звена проявяват интерес към ректорската тога, което беше напълно нормално в условията на вече зародилата се академична демокрация. От Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ) кандидатстваха трима човека – проф. Борислав Тодоров (зам.-ректор в екипа на проф. Иван Божков), доц. Иван Въшин и доц. Димо Гиргинов, от Медицински факултет (МФ) доц. Мария Грозева и аз – доц. Светлин Танчев от Аграрен факултет (АФ). Някои от кандидатите проведоха своята предизборна кампания чрез срещи с академичните колективи на отделните структурни звена, но аз реших, че това не е нужно.И така след представянето на платформите и провеждане на първото гласуване трима от кандидатите – доц. Мария Грозева, доц. Димо Гергинов и доц. Иван Въшин отпаднаха. За балотажа останахме двамата с проф. Борислав Тодоров, който на първия тур имаше 14 гласа повече от мен. На втория тур стана прегрупиране на гласовете и аз победих проф. Б. Тодоров с 17 гласа повече. По отношение на представените платформи мога да отбележа, че всички кандидати се бяхме постарали да представим колкото се може по – добре своите виждания и перспективи за управлението на университета, но вероятно аз бях по убедителен и спечелих доверието на повече гласоподаватели. При втория мандат заедно с мен за ректор на ТрУ кандидатства и доц. д-р Николай Лазаров от МФ (сега вече професор в Медицински университет София). Гласуването показа, че съм спечелил убедително с резултат от 78 % на 22% за другия кандидат. Това осигури възможността аз и моят екип да продължим работата си като управленско тяло и през следващия мандат.

Как заварихте университета след първите му 4 години? Бяха ли утихнали страстите? Беше ли изградена здрава основа за надграждане и развитие на старозагорската алма матер?

Според мене, създаването на Тракийски университет е едно от най – значимите събития в новата история на Стара Загора. Идеолозите, които поставиха началото на дискусията около тази тема и участваха активно за нейното реализиране – проф. Митко Гогошев, проф. Цанко Яблански и доц. Стефан Заманов заслужават огромно уважение. Казвам го защото в началото на дискусията имаше хора, които остро се противопоставяха на подобно решение за обединяването на всички институти и колежи на територията на Стара Загора под общото наименование – Тракийски университет. Въпреки това идеята беше възприета с голям ентусиазъм от административни ръководители, политици и старозагорската общественост и след предприетите официални искания и действия на 21.07.1995 г. с решение на Народното събрание беше създаден Тракийския университет чрез обединяване на двата института ВИЗВМ и ВМИ. Важно е да отбележим, че с практическата работа по реализиране на идеята, структурирането и разработване на правилници за функционирането му се зае първият ректор проф. Иван Божков и неговият екип. Проф. Божков е изключително ерудиран и авторитетен човек, с голям опит като администратор, който изигра важна роля през първите години от създаването на университета. Активната работа на ръководения от него ректорски екип доведе до включването на други нови звена в структурата на Тракийски университет – Института за повишаване квалификацията на учители (ИПКУ) и 4 полувисши училища преобразувани в колежи – 3 медицински в Стара Загора, Хасково и Сливен и един технически в Ямбол. С това беше изградена стабилна структура за развитие на университета и противниците на неговото създаване замлъкнаха окончателно. През по голямата част от този първи мандат на ръководството на университета аз бях декан на АФ и с особено внимание следях и се учех от ръководните действия на проф. Иван Божков. Със сигурност мога да отбележа, че научих много от него, за което съм признателен и благодарен.

Какво се промени по време на първия Ви мандат? Кой беше в ректорското ръководство, с което реализирахте промените?

Като най – младият ректор в системата на Съвета на ректорите към Министерство на образованието и науката (МОН) започнах първия си ректорски мандат с голям ентусиазъм. В началото най – важната задача беше да формирам по възможност добър екип и отново със самочувствие мога да кажа, че успях. В този смисъл съставът на ректорското ръководство придоби следния вид: Ректор доц. д-р Светлин Танчев (АФ), зам.-ректор по учебната дейност – доц. д-р Динко Динев (ВМФ), зам.-ректор по административна и финансова дейност – доц. д-р Димитър Динев (АФ), зам.-ректор по научно – изследователска дейност – доц. д-р Павел Димов (МФ), заменен поради преминаването му на основен трудов договор в УМБАЛ от доц. д-р Веселина Гаджева (МФ), главен секретар доц. д-р Александър Павлов (ВМФ) и пом. ректор доц. д-р Добри Ярков (ВМФ). За сравнително кратко време успяхме да се сработим и да постигнем добри резултати във всички университетски направления и дейности. Това беше причината този състав на ректорското ръководство да се запази и през двата мандата на нашите административни ангажименти. Спазвайки стриктно нормативните изисквания наложихме строг академичен стил на работа, който по – късно даде своите добри резултати. В началото на първия мандат университетската структура включваше три факултета (АФ, ВМФ и МФ), един институт (ИПКУ) и четири колежа (три медицински в Стара Загора, Сливен и Хасково, един технически в Ямбол). Благодарение на активната работа на ръководството през 2000-та година в структурата на ТрУ беше включено ново звено – Българо-германски аграрен колеж (БГАК), а в края на мандата създадохме още две структурни звена – Педагогически факултет (ПФ) и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) узаконени с ПМС 135/03.07.2002 г.. Така ИПКУ отпадна от структурата на ТрУ. От началото до края на първия мандат през отделните години броят на студентите редовно и задочно обучение се увеличаваше бавно, но постоянно в границите от 4009 до 4204 броя. Този брой включва и 556 чуждестранни студенти от 25 страни. Студентите се обучаваха в 20 специалности, от които две новооткрити през този мандат – социални дейности и специална педагогика. Преподавателският състав включваше общо 491 лица, от които 165 хабилитирани и 326 нехабилитирани преподаватели. Анализирайки развитието на нещата през първия мандат на нашето управление трябва да отбележа, че това беше период на интензивна работа – акредитирахме специалности и разработвахме нови такива, активирахме научната дейност, разработвахме важни вътрешноуниверситетски нормативни документи – правилници и др. Всичко това създаде много добри условия за работа през втория мандат и беше в основата на желанието ни като екип след спечелването на изборите да продължим нашата активна дейност.

Новите моменти през втория мандат в сравнение с първия са : създаване на още две структурни звена – Център за кариерно развитие и Център на дистанционно обучение, увеличаване на специалностите от 20 на 25, увеличаване на броя на студентите от 4204 на 4300, увеличаване на реализираните квалификационни курсове от 11540 на 13981, увеличаване на преподавателите от 491 на 557 (от които 199 хабилитирани и 358 нехабилитирани) и др. Може би една от най – съществените и обобщаващи оценки за постигнатото от нашето управление е получената висока акредитационна оценка -„много добра“ след проведена процедура за институционална акредитация за период от 6 години (свидетелство 28/21.11.2006 г. на НАОА). Публикуваният тогава списък на НАОА за оценките на българските университети показа, че ТрУ е получил една от най – високите оценка, изпреварвайки редица други престижни висши училища. В края на втория мандат приблизително 90% от студентите в ТрУ се обучаваха в общо 25 акредитирани специалности на образователните и квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“.

По отношение на въпроса Ви за знакови личности и събития мога да кажа, че те са много. Все пак бих посочил някои от тях: За особени заслуги към ТрУ бяха присъдени осем почетни звания доктор „Хонорис кауза“ на авторитетни български и чуждестранни учени (Нидерландия, Белгия, Португалия, Германия, Гърция, Франция и САЩ), организиране на тържествени чествания по повод 5 и 10 годишнината от създаването на ТрУ и 30 годишнината от висшето образование в Стара Загора.

Каква строителна програма реализирахте?

Строителната ни програма беше доста амбициозна, но всичко зависеше от това колко ще бъдем убедителни всяка година пред МОН при договаряне на бюджетната субсидия, както в общ обем така и конкретно в частта й за строителни дейности. Подготвените от нас подробни обосновки за всеки един от предвидените за строителство и ремонти обекти изиграха важна положителна роля. За целия период на двата мандата осигурихме много добро финансиране в размер общо на 8 879 234 лева. От тази сума 7 849 074 лева бяха предвидени за капитално строителство и 1 030 160 лева за основни ремонти. Средствата за основни ремонти бяха разпределяни според нуждите на всяко от структурните звена, докато тези за капитално строителство бяха насочени предимно към ВМФ, МФ, АФ, някои общоуниверситетски строителни обекти, но въпреки това не бяха игнорирани и другите структурни единици. Така например беше довършено строителството и прехвърлянето на катедрите и клиниките на ВМФ на територията на Студентско градче, повечето от които до началото на нашия първи мандат бяха базирани в двора на Ветеринарния техникум при неособено добри условия. В края на втория мандат започна и прехвърлянето на катедрите на ВМФ по заразни болести в построената модерна база на блок 7 . С това приключи цялостното пребазиране на всички ветеринарномедицински катедри на територията на Студентско градче. През периода на нашето управление в учебно – лабораторните корпуси на МФ бяха построени и обзаведени четири модерни лекционни зали, бяха оборудвани с качествена техника много лаборатории за практическо обучение на студентите медици. През този период бяха извършени редица ремонтни дейности. За нуждите на АФ беше реконструирана специална сграда за практически занятия на студенти на територията на АПК, беше построена нова учебно – експериментална база на територията на Студентско градче и др. Освен това бяха извършени основни ремонти на лекционните зали на АФ и БГАК. Със съдействието на ректорското ръководство Медицински колеж – Стара Загора беше преместен от сградата на морфоблока на МФ в новоремонтирана самостоятелна база находяща се в северното крило на ПФ. В Педагогическия факултет, Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите и Медицински колеж – Стара Загора, беше извършено газифициране на отоплителната централа. Ремонти на различни стойности бяха извършени и в базите на МК – Хасково, МК – Сливен и ТК – Ямбол. Важни ремонти на животновъдни сгради бяха извършени в учебно – опитното стопанство (УОС) на ТрУ. По отношение на общо университетски обекти можем да посочим изцяло новото строителство на т.н. „Академичен форум“ – площадното пространство пред ректората (Студентско градче), принадлежащите към него паркинги, озеленени площи и др. Към тази група обекти се отнасят още новопостроения централен вход на ректората и учебните корпуси в Студентското градче, помещението на „Музея на коня и конния спорт“, основните ремонти на голям брой коридори, тоалетни и сервизни помещения в сградите на почти всички структурни звена.

През целия период – 1999 г. – 2007 г. за закупуване на компютри, апаратура, машини и съоръжения и други видове стопански инвентар са изразходвани приблизително 3 млн. лева (2 943 575 лева). Това доведе до чувствително подобряване на учебния процес и научноизследователската работа в университета. Говорейки за строителната ни програма е важно да отбележим, че със завършването и включването в действие на големите строителни обекти, за които вече стана дума материалната база на ТрУ се увеличи значително и по този показател той зае едно от първите места сред българските университети. Като доказателство за това можем да посочим учебната застроена и учебната разгъната площ на един обучаван студент в нашия университет, които са съответно 8.57 кв. м. и 33.75 кв.м. Освен това почти 80 % от преподавателите разполагат със самостоятелни кабинети, което създава определен комфорт и оптимални условия за работа.

Успяхте ли да реализирате активна международна дейност?

Международната дейност на ТрУ през периода 2000 г. – 2007 г. беше изключително интензивна и ползотворна. С членството си в Световната и Европейската асоциации на университетите нашият университет изгради висок международен авторитет и се превърна в желан партньор за сътрудничество в образователната и научно изследователската сфера. През този период на университетско ниво работихме по договори за сътрудничество с 14 университета и институции от 9 държави – Германия, Франция, Великобритания, Израел, Русия, Португалия, Япония, Турция и САЩ. Отделно от това всяко структурно звено имаше изпълнителни договори със структурни звена на други чужди университети например АФ и БГАК работеха по 7 договора с университети от Турция, Словения, Румъния, Италия, Германия и САЩ; ВМФ с 8 договора с университети от Франция, Русия, Германия, Турция, Холандия, Швейцария и САЩ; МФ с 3 договора с университети от Италия, Гърция и Турция; ПФ и ДИПКУ – с 6 договора с университети от Франция, Македония, Русия, Турция и Украйна. Медицинските колежи работеха по европейски сестрински модул по линия на Европейския съюз в сътрудничество с редица колежи от европейски държави. По линия на програмите SOCRATES/ERASMUS (2002 – 2006), LL program/Erasmus (2007 – 2013), Leonardo Da Vinci и различни други двустранни споразумения през периода на двата мандата бяха изпратени на обучение и специализации 49 наши студенти и 21 преподаватели от различни звена на ТрУ. През периода 2000 г. – 2007 г. продължи активната ни работа по изпълнение на задачи и изисквания, свързани с кандидатстването на ВМФ за получаване на европейска акредитация, което е изключително важно за ветеринарномедицинската специалност и за ТрУ като цяло.

Как изглеждаше научната дейност през двата Ви ректорски мандата?

Научноизследователската работа е другата много важна и голяма по обем част от цялостната университетска дейност. Широката палитра от области на научни изследвания в ТрУ през двата мандата на управление: здравеопазване на хората и животните; животновъдство и растениевъдство; аграрна икономика и екология; техника и съвременни технологии; образование и квалификация на педагогически кадри бяха в голямо съответствие с приоритетите на европейската наука. В контекста на това още в началото на нашата работа в комисията по научноизследователска дейност (НИД) бяха актуализирани или разработени нови правила и наредби за организацията на научноизследователската работа в университета. Самата организация и контрола на НИД на университетско ниво се осъществяваше от комисията по НИД, а на структурно ниво от комисиите по НИД към всяко звено, които изпълняваха координационно консултативна роля. Творческата активност на научно – преподавателския състав на ТрУ през горе посочения период показва балансираността между преподавателския процес и изследователската дейност. Издаденият голям брой публикации, монографии, учебници както и участие в научни форуми и мобилност на преподавателските кадри, промениха в положителна посока научната дейност в университета. През двата мандата на нашето управление са издадени общо 4358 публикации, от които статии в пълен текст в наши списания 2838, а останалите в чужбина. През втората половина на периода повече от два пъти е нараснал броя на публикуваните научни статии в международна научна периодика и в списания с импакт фактор. През този период се отчита и високо участие в научни форуми – 2351, от които 714 международни. Впечатляващ е големият брой издадени монографии и книги – 308 и учебници – 228. През последните две години на втория мандат наши преподаватели са цитирани 1300 пъти и са написани 412 рецензии и 115 отзиви. Нарасна броят на защитените дисертации – общо 103, от които 81 за придобиване на научната образователна степен „Доктор“, а останалите за научната степен „Доктор на науките“. По принцип източниците на финансиране на научната дейност в ТрУ са целевата субсидия, собствени средства и средства постъпили от спечелени национални и международни проекти. Контролът върху изразходването на средствата и резултатите от научните проекти осъществявахме чрез специална система за оценка.

През цялата продължителност на горепосочения управленски период учените – преподаватели от ТрУ работеха по общо 440 научни проекта. От 2005 г. в научен отдел започна изграждане на база данни „научен архив“, която съдържа информация за всички научни проекти на преподавателите от ТрУ. С цел популяризиране на резултатите от научната работа в университета бяха създадени две нови списания отпечатвани на английски език – „Trakia journal of sciences“ и „Pro Otology“ и продължи издаването на вече създалото си международен авторитет списание “Bulgarian journal of veterinary medicine”.

Важен момент от научната дейност на ТрУ е ежегодното организиране и провеждане на различни научни форуми. Така например през периода на двата мандата са проведени общо 24 конгреса, конференции, симпозиуми и семинари, някои от които с международно участие. От целевата субсидия за научни проекти ежегодно се отделяше процент за финансиране на общо университетски проект на тема „Оборудване на университетски научноизследователски център“. Със средства от спечелени проекти от фонд „Научни изследвания“ на МОН беше закупена модерна научна апаратура на обща стойност 1 119 000 лева. През периода, за който говорим в ТрУ се обучаваха общо 57 докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

Как Тракийският университет зае трайно челно място на висшето образование на страната?

Упоритата работа и постигнатите успехи от ректорското и деканските ръководства, от ръководствата на колежите и ДИПКУ, както и мобилизацията на цялата академична общност постепенно издигнаха авторитета на ТрУ. Със своите дейности и постижения той се утвърди като комплексен образователен и научноизследователски център и зае достойно място в националната и международна академична общност. Доказателство за това е фактът, че в продължение на четири поредни години от втория мандат на нашето управление Тракийският университет се нарежда сред първите от общо 36 държавни висши училища в България (от шесто до осмо място в класацията на българските държавни висши училища организирана от вестник „24 часа“). Високата обществена оценка е критерии, по който може да се съди за трайното и авторитетно присъствие на нашия университет в системата на българското висше образование по това време.

Професор Танчев, как според Вас, Тракийски университет се вписа в живота на Стара Загора и региона?

Благоприятно и полезно влияние върху развитието на Стара Загора и региона изигра най – напред създаването на първите висши училища ВИЗВМ (1974 г.) и ВМИ (1979 г.). Още по – значително за града и региона беше създаването на Тракийски университет обединил много и разнообразни специалности и с много по – големи възможности за изследователска дейност. Така старозагорци придобиха самочувствието, че живеят не само в един красив и добре развиващ се град, но вече и в университетски град. Произведените в университета висшисти – хуманни и ветеринарни лекари, зооинженери, агрономи, еколози, педагози, медицински сестри, aкушерки, лаборанти, рехабилитатори и др. се включиха и се включват активно със своите професии в живота и развитието на града и региона. Всъщност ТрУ е авторитетен образователен и научен център не само с регионално, но и с национално и бих казал със световно значение. Доказателство за това е фактът, че завършилите в него висшисти – български граждани и чужденци упражняват успешно своите професии, както в различни региони на България така и в различни страни на света.

Кои от намеренията Ви не успяхте да осъществите и предадохте „щафетата“ в ръцете на проф. Станков?

Амбициите на всеки ръководител обикновено са свързани с желанието му да постигне колкото може повече неща в периода на своите ръководни ангажименти. Известно е обаче, че когато се разработва мандатна програма трябва да се съобразяваме с реалните възможности за осъществяване на конкретни идеи и задачи. Въпреки това, поради различни причини, почти винаги остават някои нереализирани или недовършени идеи. При нас например в края на втория мандат започнахме работа по подготовката на документите за преобразуване на Технически колеж – Ямбол във факултет и разработване на предварителна оценка на възможностите за създаване на Стопански факултет. Извършената начална работа по тези две задачи беше само предварителен базис, а самата реализация включваща редица важни процедури и финализиране на процеса остана за следващия мандат. Голямо беше и желанието ни да осигурим макар и начални средства за започване на довършването на базата на библиотеката в Студентското градче, но не успяхме. За съжаление и в следващите три мандата тази важна, но трудна задача не беше реализирана. Да се надяваме, че рано или късно това ще се случи. Въпреки тези няколко нереализирани намерения след избора му за ректор проф. Иван Станков направи следната оценка за предходния период (перифразирано): „Определено считам, че „влакът“ на ТрУ е композиран на правилния коловоз и вече се движи в правилната посока. Ние, новото ръководство имаме отговорната задача да увеличим скоростта и ефективността на устременият му ход напред“.

С какви трудности успяхте да се преборите?

Трудности от различен характер винаги има и те обикновено съпровождат изпълнението на всяка задача, дейност или пък реализирането на дадена идея както и цялостен план за работа в определено направление. С различни трудности от финансово, кадрово и социално естество сме се сблъсквали и ние като ръководство, но по – важното е, че почти винаги успявахме да намерим правилния път за тяхното преодоляване. Вероятно това лежи в основата на успехите на ТрУ отразени нагледно в класацията на вестник „24 часа“, за което вече говорихме подробно.

Вие как определяте изминалите осем години като ректор на Тракийски университет? Кои, според Вас са най – значителните постижения?

Периодът 2000 г. – 2007 г. включва години на постепенна, но устойчива стабилизация на новосъздадения Тракийски университет и извеждането му в челните позиции на българското висше образование. Що се касае за най – значителните постижения считам, че не трябва да се връщаме към конкретиката, а по – скоро да отбележим най – съществените обобщаващи моменти, залегнали в основата на постигнатите успехи. Това са: точна първоначална оценка на състоянието на университета, разработване на реално изпълним план за бъдещата работа, активност и отговорност при изпълнение на плануваните дейности от страна на ректорското ръководство и ръководствата на структурните звена, активиране на съпричастност за изпълнение на конкретните задачи от страна на всеки един представител на академичната общност и не на последно място по важност правилен комплексен мениджмънт.

Всъщност, с изключение на четири години, през които бяхте кмет на община Стара Загора, целият Ви живот – образование и максимална реализация, са свързани с университета. Какво е той за Вас?

Да така е, вече почти 46 години от моя живот са неразривно свързани с град Стара Загора и с перлата в неговата корона – Тракийския университет. Тази свързаност е много комплексна и е резултат не само на продължителния период на пребиваването ми тук, но e и резултат от много преживявания, амбиции за развитие, усещания, чувства и емоции, които съпътстваха живота ми досега. Неслучайно през 2006 г., когато завърших написването на втората си дисертация за придобиване на научната степен „Доктор на науките“, на първата страница написах следното: „Посвещавам този научен труд на Тракийския университет и на Стара Загора“. Направих го с голяма обич и признателност завинаги!

Как определяте днес Тракийския университет?

За 25 години от създаването му Тракийския университет наистина се утвърди като важен образователен и научен център. Прави впечатление обаче, че през последните години се наблюдават някои отстъпления от постигнатите позиции – нецялостно попълване на всички места от държавната поръчка за приема на студенти, временно отстъпление от традиционно първите места на някои наши специалности при класациите на МОН, проблеми с реализацията на кадрите завършили някои специалности и др. Разбира се затова има както обективни, така и субективни причини. Можем да се надяваме, че в перспектива настоящото ректорско ръководство и ръководствата на структурните звена ще направят всичко възможно за постигане на устойчиво високи нива по отношение на резултатите от всички университетски дейности. Всъщност нека не забравяме, че Тракийският университет е утвърдена академична марка и каквито и да било малки сътресения породени от различни причини не могат да променят съществено устременият му ход напред и нагоре.

Какво е пожеланието Ви към вчерашните, днешните и утрешните възпитаници на Тракийския университет, преподавателите и работещите в него, по случай от 25 годишнината на институцията!

Най – напред бих искал сърдечно да благодаря на създателите и първостроителите на Тракийски университет, на представителите на неговата академическа общност, които участваха в това благородно дело, превърнало през 1995 г. Стара Загора в университетски град. На пръв поглед 25 години от създаването на университета обхващат един сравнително кратък период, но не трябва да забравяме, че той е изпълнен с голямото желание и ентусиазъм на много хора – бивши и настоящи преподаватели, студенти и служители – всеки оставил частица от себе си в градежа на този образователен и научноизследователски храм. Ето защо нека всички ние – хората от различни поколения съпричастни по един или друг начин към този начален, но значим период от развитието на Тракийския университет да изкажем нашите поздравления по случай 25 годишнината му и да пожелаем на неговата постоянно обновяваща се академична общност нови бъдещи успехи и просперитет! На многая лета!

Интервюто с втория ректор на Старозагорската алма матер проф. Светлин Танчев е поместено в книгата „Ректорите на Тракийския университет разказват“ с автор Росица Ранчева. Издадена е от ректорското ръководство. Посветена е на 25-годишнината на Тракийския университет с благодарност и респект.

Снимки:Ивалин Костадинов