ТрУ и още 4 университета ще си сътрудничат в обучението и научните изследвания в областта на устойчивото използване на природните ресурси

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписа декларация за партньорство с ректорите на още четири университета – чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев от Лесотехнически университет, проф. д-р Ивайло Георгиев от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рислки“, проф. д-р инж. Илия Железаров от Технически университет – Габрово, проф. д.и.н. Георги Колев – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Договорните отношения бяха подписани в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ на Лесотехнически университет за подготовка на проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подписаната декларация е за сътрудничеството между петте университета в обучението и научните изследвания в областта на устойчивото използване на природните ресурси.

Доц. Ярков беше придружен на събитието от заместник-ректорите доц. дн Нели Грозева и проф. д-р Румен Бинев.