Тракийски университет – Стара Загора ще приема документи за докторанти до 7-ми октомври

Документи за редовни и задочни докторанти – държавна поръчка за учебна 2020/2021 г. ще се приемат в Тракийски университет – Стара Загора до 07-ми октомври, включително.

Конкурсите за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. на основание Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г., и в съответствие със Закона  за развитие на академичния състав в Република България по следните докторски програми:

 

 

Области на висше образование, професионални

направления и докторски програми

Форми на обучение
Редовна Задочна
1. Педагогически науки    
1.2. Педагогика    
Теория на възпитанието и дидактика – ПФ 2 2
Специална педагогика – ПФ 2 2
1.3. Педагогика на обучението по ……..    
Методика на обучението по математика – ПФ 2 2
3. Социални, стопански и правни науки    
3.7. Администрация и управление    
Организация и управление на производството (селско стопанство) – СФ 1
3.8. Икономика    
Икономика и управление (селско стопанство) – СФ 3
Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) – СФ 1
4. Природни науки, математика и информатика    
4.3. Биологически науки    
Микробиология – АФ 1
Биохимия – АФ 1
Биофизика – МФ 1
Молекулярна биология – МФ 1
5. Технически науки    
5.1. Машинно инженерство    
Двигатели с вътрешно горене – ФТТ 1
Механизация и електрификация на растениевъдството – ФТТ 1
Технология на шевното производство – ФТТ 1
Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки – ФТТ 1
5.2. Електротехника, електроника и автоматика    
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) – ФТТ 2
5.12. Хранителни технологии    
Технология на животинските и растителни мазнини, сапуни, етерични масла и парфюмерийно-козметичните препарати – ФТТ 1
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина    
6.1. Растениевъдство    
Фуражно производство, ливадарство – АФ 1
6.3. Животновъдство    
Говедовъдство и биволовъдство – АФ 1
Овцевъдство и козевъдство – АФ 1
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – АФ 1
Специални отрасли (промишлен дивеч) – АФ 1
6.4. Ветеринарна медицина    
Ветеринарно-санитарна експертиза – ВМФ 1 1
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – ВМФ 1
Фармакология – ВМФ 1
Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни – ВМФ 3 2
Патология на животните – ВМФ 3
Ветеринарна микробиология – ВМФ 1
Морфология – ВМФ 1
Генетика – ВМФ 1 1
7. Здравеопазване и спорт    
7.1. Медицина    
Патологоанатомия и цитопатология – МФ 1
Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) – МФ 1
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – МФ 1
Медицина на бедствените ситуации – МФ 1

 

Кандидатите трябва да подадат следните документи:

1. Заявление до декана за участие в конкурса с избор на чужд език за изпит по него (по образец от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета;

2. Автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за връзка;

3. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, или академична справка за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал или нотариално заверено копие);

4. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

5. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

6. Кандидати, които са завършили чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование”. Кандидатите прилагат и решението на комисията;

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област;

8. Документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с РМС №275 от 23.04.2020 г. (такса за конкурсен изпит на кандидат-докторант – 35 лв. за изпит по специалността и 30 лв. за изпит по чужд език);

Подаване на документи в: Медицински факултет – Научен отдел – ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Аграрен факултет – стая № 410, тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факултет – Научен отдел, тел. 042/699506; Педагогически факултет – Научен отдел, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански факултет – Научен отдел, тел. 042/699409; Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181;