Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг  Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от  Обединение „ Фонд за устойчиви градове“, от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост да участват в публичното обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг.

Публичното  обсъждане ще се проведе на 28 септември (понеделник) от 17.30 часа, в зала „П. Р. Славейков“  на Община Стара Загора.

 1. Предназначение на дълга – за изпълнение на инвестиционни проекти както следва:

 1. Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“;

 2. Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев, град Стара Загора“;

 3. Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“;

 1. Обединение „ Фонд за устойчиви градове“

 1. Максимален размер на дълга 6 950 000 (шест милиона и деветстотин и петдесет хиляди ) лева в т. ч. за :

 1. Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“ на стойност до 2 950 000 лева;

 2. Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев, град Стара Загора“ на стойност до 4 000 000 лева;

 1. Валута на дълга български лева;

 2. Вид на дълга дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;

 3. Срок за погасяване до 180 месеца;

 4. Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства;

 5. Максимален годишен лихвен процент осреднена лихва за целия кредит до 1 % на годишна база;

 6. Такса за управление на кредит – до 0,5% годишно;

 7. Такса за предсрочно погасяване:

 • при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със собствени средства до 1.5 % върху остатъчния размер на кредита;

 • при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със средства различни от собствените до 5 % върху остатъчния размер на кредита;

 1. Такса ангажимент – до 0,5% годишно;

10. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноскибез други такси и комисиони;

11. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси.

 1. ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“

 1. Максимален размер на дълга6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди ) лева, за Проект „ Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ в т. ч. за:

 1. СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ на стойност до 3 000 000 лева;

 2. СУ „Христо Ботев“, град Стара Загора“ на стойност до 3 500 000 лева;

 1. Валута на дългабългарски лева;

 2. Вид на дълга – дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;

  1. Срок за погасяване – до 180 месеца;

  2. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

  3. Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 6 месечен Euribor плюс надбавка от до 3 % на годишна база;

 3. Такса за предсрочно погасяване – няма

 4. Такса ангажимент – до 1% годишно;

9.Начин на обезпечение на кредита – учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси;

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес s.deneva@starazagora.bg.