ГС „Алтернатива 55“ работи по проект „Програма за комуникация и контрол с поглед-АСИСТ“

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” Стара Загора е една от 14 неправителствени организации (НПО), класирана в конкурс на Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика в подкрепа на хора с увреждания. Проектът ни „Партньорство ЗА развитие на деца с увреждания” е за период от 7 месеца / юни-декемри 2020 г/ , финансиран общо с 12500 лв.

Конкретна цел на проекта е да съдейства за преодоляване на дефицити в развитието и разширяване възможностите за социализация и интегриране на деца с ментални увреждания (преобладаващо с генерализирани разстройства в развитието), с прилагане на една иновативна специализирана методика „Програма за комуникация и контрол с поглед-АСИСТ”. Екипът на ЦСРИ „Алтернатива” бе един от първите в страната, който още през 2018г., благодарение на дарение на ТЕЦ-КонтурГлобал Марица изток3 закупи необходимите технически средства и компютърни програми по система „АСИСТ”, включващи устройство за проследяване на погледа и различни софтуерни програми за работа с деца. Екипът на Центъра бе обучен за работа със системата, като премина теоретично обучение от екип на доц. Морис Гринберг от НБУ и проведе пилотна програма за работа само с деца, благодарение на съфинансиране от община Стара Загора.

Новият ни проект, финансиран от Агенция за хората с увреждания (АХУ), ще даде възможност методиката „Комуникация с поглед по система АСИСТ” да се приложи към нови 16 деца с увреждания, но заедно с техните родители, което е нов, иновативен момент при работа с тази методика. Проектът се реализира от мултидисциплинарен екип от логопед, психолог и социален работник, по разработени индивидуални програми, насочени към: начална диагностика, развитие на когнитивните умения, социалните умения и речта на включените в проекта деца. Включването на децата в програмата на проекта стана след провеждане на съвместна оценка от експертния екип на състоянието и потребностите на детето, с обсъждане и с родителите. Сесиите са индивидуални и при строго спазване на изискванията при работа в условия на пандемия.

Очакваните резултати са чрез иновативната технология в съвместно обучение на дете и родител, у децата да се постигне комплексно положително развитие в когнитивната сфера, подобряване на устойчивостта и концентрацията на вниманието, развитие на краткосрочната и дългосрочната памет, стимулиране на мисленето, придобиване на нови знания и умения, подобряване на възможностите за комуникация- всичко това съдействащо за тяхното развитие и реализиране. Децата, които посещават училище, ще бъдат подпомогнати в адаптиране в учебната среда, в развиване на необходими учебни умения. От друга страна родителите ще оценят по-добре възможностите и проблемните области в развитието на детето си, ще се запознаят с една нова методика и с възможностите те самите да ползват нейни елементи в бъдеще в домашни условия, което ще съдейства и за по-устойчиви резултати в развитието на детето.

За работата си по изпълнение на проекта споделя Стефани Василева, социален работник за работа с деца и логопед:

Като млад специалист, който тепърва започва да натрупва стаж по специалноста си, съм много щастлива от факта, че се включих в проекта „Партньорство ЗА развитие на деца с увреждания”, финансиран от АХУ – МТСП. Системата, с която запознахме част от родителите и децата, посещаващи Център „Алтернатива”, е възприета сама по себе си като уникална възможност. Според преките ми наблюдения от проведени от мен близо 100 сесии тя помага на деца и семейства в много посоки. Известно е, че децата с аутизъм трудно комуникират, много от тях нямат развита реч и това ограничава силно обучението и развитието им. Децата повишиха нивото на концентрация на внимание, обогатиха речника си с нови думи, удължиха времето за работа на маса, подобриха социалните и комуникативните си умения. Проведените сесии, според мен, допринесоха родителите и децата да подобрят общуването помежду си; съдействаха за поставяне и съвместно изпълняване на инструкции; участващите в дейностите майки според проведени анкети, получиха възможност по-добре да видят и оценят възможностите и потребностите на детето си. А ние, специалистите, с проведените съвместни дейности, дадохме на родителите надежда, че децата им имат потенциал, с който – при силна вяра, воля и търпение и с помощта на новите технологии- може да бъде предпоставка за постигат желани по- добри резултати за развитие на децата.

Анастасия Василева- ръководител на проекта