Тракийски университет обявява прием за ОКС „МАГИСТЪР“ за учебната 2020/2021 г. 

Тракийски университет обявява прием за ОКС „МАГИСТЪР“ по следните специалности:

Предучилищна и начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика: Информационни и комуникационни технологии

Специална педагогика: Логопедия

Специална педагогика: Ресурсен учител

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации

Организация и управление на социалната сфера            

Управление на здравните грижи (изпит Соц. медицина)

Управление на здравните грижи (тест Соц. медицина)

Здравен мениджмънт                       

Бизнес информационни технологии                     

Икономика и управление на бизнеса                     

Икономически анализи и проекти за регионално развитие                    

Предприемачество и стратегически маркетинг               

Финанси и счетоводство на фирмата                     

Икономика и мениджмънт на човешките ресурси                       

Икономика на алтернативния туризъм                  

Корпоративно предприемачество

Промишлено птицевъдство

Управление на системите за безопасност и качество на храните

Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи

Репродуктивни биотехнологии в животновъдството

Промишлено свиневъдство

Технология на мляко и млечни продукти

Аквакултура

Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството

Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в животновъдството

Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството

Племенно коневъдство

Конен спорт

Технология на месо и месни продукти

Специални отрасли

Развъждане на селскостопански животни

Земеделска техника

Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор

Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството

Агроекология и растителна защита

Биологично земеделие

Производство на посевен и посадъчен материал

Екология на селищни системи

Опазване и управление на околната среда

Безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии

Екотуризъм

Ветеринарна администрация

Санитарна микробиология и безопасност на храните

Автотранспортна и земеделска техника

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Организация и управление на транспорта

Електротехника, електроника и автоматика

Електротехника

Автоматика и компютърни системи

Мултимедийни и компютърни системи и услуги

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Топло- и газоснабдяване

Безопасност и качество на храните

Срок за подаване на документи: от 31.08.2020 г. до 30.09.2020 г.

Може да подадете документи в:

Стара Загора, Ректорат, Студентски град, Западен вход, тел: 042/699 210; 0882552256; 0889559989

Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, Факултет „Техника и технологии” тел.: 046/669182

Документи за кандидатстване: попълнен състезателен картон; документ за самоличност; оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование за ОКС „Бакалвър“ и платена такса за участие в конкурса.

Подробна информация може да откриете на сайта: http://www.uni-sz.bg/кандидати/магистър/