Нов, важен проект спечели Фондация „Мисия Криле“

Консултативният съвет по програма „ИРИС“ избра от 3 подадени проекта да финансира само един – този на Фондация „Мисия Криле“ от град Стара Загора, която ще получи 19 600 лева. С това броят на организациите, подпомогнати от програмата, става 17 от 67 кандидатствали. Те получават общо 318 052 лева.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

„Проектът на Фордация „Мисия Криле“ се нарича „Бежанци помагат на бежанци в Харманли в ситуация на COVID-19“ и е свързан с осигуряване на спешна и неотложна помощ за семейства на бежанци и мигранти, които заради пандемията са изгубили работа и от там доходи и сигурност“ – съобщи Диана Димова, председател на Фондацията.

Предоставянето на подкрепа за тях в кризисната ситуация ще подпомогне да се предотврати влошаването на икономическото им положение и от там рисковете от разделяне на семействата, поради бедност. Много от търсещите закрила, имат своите умения и качества, но поради пандемията не успяват да разгърнат своя потенциал и остават в тежка социална изолация.

За всички деца и възрастни, около 100 души в региона на Харманли, търсещи или получили закрила, както и мигранти, съобразно индивидуалните заявки, ще се предоставят комплексни услуги по кризисна интервенция и терапия, застъпничество и правна помощ, придружаване, социална подкрепа за интеграция.

Средствата ще бъдат изразходвани за закупуване на основни хранителни продукти и специфични храни за болни от диабет и бременни жени, закупуване на спешни лекарства, заплащане на спешни медицински прегледи за хората без статут, заплащане на наеми за най-уязвимите семейства, закупуване на филтри за чиста вода. Ще бъдат осигурени и лични предпазни средства за всички деца и възрастни. Предвижда се да се обезпечат и разходи, свързани с изпълнение на мерки за закрила на децата – транспорт, подкрепителни напитки за децата, арт материали.

С особен приоритет ще са случаите на насилие, основано на пола, които бяха идентифицирани през посочения период. Това са 22 души, от които 11 жени и 11 деца. За тях ще бъде осигурена допълнителна подкрепа и услуги – терапевтични, социални и правни, с оглед осигуряване на безопасност и подпомагане процеса на възстановяване.

Основен фокус на проекта е участието на местната неформална група на „Бежанския съвет” в Харманли, който за първи път обявяваме пред вас. Това е спонтанно местно, неформално обединение на бежанци и мигранти, които в условията на пандемия, проявиха инициатива да участват активно с търсенето на решения на проблемите на бежанската общност. Негов председател е Hamid Khoshsiar. В състава му участват общо 7 мъже и жени – бежанци и мигранти от Сирия, Афганистан, Ирак и Иран.

Екипът на организацията ще работи в партньорство с Бежанския съвет през цялото време. Те ще бъдат насърчени да участват активно в изготвяне на актуалния анализ на уязвимостта на всяко от семействата. Ще дават предложения и участват пълноправно в работните дискусии по отделните случаи. Ще им бъде възложено осъществяването на хуманитарните акции и закупуването на спешни лекарства за крайно нуждаещи се, издирване на нови семейства в риск, идентифициране на рискове за децата.

Бежанският съвет ще е включен във всички нива на обсъждания и вземане на решения, касаещи предвижданите услуги за семействата. Ще му бъдат делегирани правомощия да изпълнява част от дейностите – хуманитарните акции, придружаванията, творчески занимания за децата в свободното време и самоподготовка за училище, образователни класове и опознавателни екскурзии. Концепцията на проекта е да привлече капацитетът на целевата група като равностоен партньор в търсенето на решения на проблеми, на които те сами са експерти, а не организацията.

Овластяването на неформалната група „Бежански съвет“ в Харманли е сърцевината на проекта с идеята да мобилизира ресурса на уязвимата общност бежанци и им помогне да се самоорганизират и самоподпомогнат в кризисната ситуация. По този начин да се постигне устойчивост в решаването на проблемите им.

Предвидените разходи за спешните нужди на семействата, свързани с осигуряване на основни хранителни продукти, медикаменти и лечение, наеми за най-пострадалите и крайно нуждаещи се ще бъдат поети от проекта, като заедно с управлението му общата стойността е 19 600 лв.

Проектът стартира на 01.09 и ще продължи 8 месеца.