Тракийски университет – Стара Загора обявява прием за специалност помощник-фармацевт

Тракийски университет – Стара Загора обявява прием за специалност помощник-фармацевт в Медицински колеж.

Условията за кандидат-студентите са да се явят на тест по биология или да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит по биология.

Балообразуващи са оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.

Документи за кандидатстване се приемат от 25.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 Завършилите специалността „помощник–фармацевт“ имат възможности за професионална реализация в следните структури:

·                        Аптека от открит тип

·                        Болнична аптека

·                        Дрогерия

·                        Магазин за медицински изделия

·                        Фармацевтични фирми

·                        Фармацевтични заводи

·                        Склад за търговия на едро с лекарствени продукти

·                        Научно–изследователски институти

·                        Висши училища

·                        Галено–фасовъчни лаборатории

·                        Контролно–аналитични лаборатории

 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

 Получената професионална компетентност и диплома позволяват на помощник–фармацевта:

·        Да участва в обучение за повишаване на квалификацията си, посещавайки програми за следдипломно обучение;

·        Да повишава квалификацията си чрез различни форми на продължаващо обучение, организирани от Националното сдружение на бакалавър–фармацевтите;

·        Да продължи образованието си в по-висока образователно–квалификационна степен в специалност „Управление на здравните грижи“.