Тракийски университет е в топ 3 на проектни предложения подадени от България по направление Tweening на рамкова програма “Horizon 2020”

 Проект „Greenanimoна Тракийски университет е класиран на второ място и одобрен  за финансиране от МОН чрез програма НП „Европейски научни мрежи“. Екип от изследователи на Аграрен факултет и Ветеринарномедицински факултет създава международна мрежа от партньори по направление Tweening на рамкова програма Horizon 2020”  и проектът е високо оценен, но остава без финансиране. Чрез новата научна програма на МОН, проектът ще получи 50% от исканото финансиране и ще бъде подкрепен с почти 1 000 000 лв. в следващите 24 месеца. Очакванията са програмата на МОН да стартира през септември 2020 г

Времето за изпълнение на програмата включва периода 2020-2022 г., като в нея ще се включат 13 български държавни висши училища и научни организации.

Целта на НП „Европейски научни мрежи“ е да се изградят устойчиви международни партньорства и мрежи с водещи европейски научни организации и висши училища с оглед създаването на капацитет за участие в европейски университетски мрежи, съвместни проекти и стимулиране на модернизирането на българската наука.

Целта на проект GREENANIMO е да се повиши научния и технологичен потенциал на учените от Тракийски университет, във връзка с изследвания и въвеждане на иновации в областта на месодайното пасищно животновъдство в България с основни акценти: качество на месото, ефективност на храненето, благополучие на животните и системи за отглеждане. В контекста на Националната програма (ЕНП) акцентите са модернизиране на програмите и моделите за обучение, кариерно развитие на учените, работа по съвместни научни програми и изграждане на научни мрежи и устойчив обмен на кадри.

Координатор на проекта от Аграрния факултет е проф. Светлана Георгиева, а от Ветеринарномедицинския е настоящият декан доц. Тодор Стоянчев.

Надя Лилова