9 старозагорски училища ще участват в Националната програма „Участвай и променяй“!

Министерство на образованието и науката обяви резултатите от Националната програма „Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот“.

9 са училищата от област Стара Загора, които ще бъдат финансирани по тази програма средно с по 3000 лв. Изключение прави училището в село Манолово – 1002 лв. От Гълъбово са две училища – І ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ и ОУ „Васил Левски“; от община Стара Загора – ХІ ОУ „Николай Лилиев“ и ОУ „Иван Мирчев“ в с. Дълбоки; гр. Крън – ОУ „Св. Климент Охридски“; от община Мъглиж училищата са две – в Тулово ОУ“Христо Смирненски“ и ОУ „Христо Ботев“ от град Мъглиж; ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ -гр. Николаево и с. Манолово ОУ „Г.Бенковски“.

Целта на програмата е насочена към привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Пряко ангажирани с този процес са родителите и учителите. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда и ще повиши степента на важност за детето на училището и образованието. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.

Допустими за кандидатстване бяха всички държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от степента на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Dolap.bg