Проект на Фондация „Мисия Криле“ е отличен от Върховния комисариат на ООН за бежанците

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) UNHCR Bulgaria номинира проект на Фондация „Мисия Криле“ в престижния конкурс Проект на годината 2019 г. – за особен принос. „Имахме честа да участваме и в официалната церемония по награждаването на 8 юли в Клуб „Перото“ в столицата. Изключително сме трогнати от високата оценка за работата ни и постижения в областта на подпомагането на въстановителния процес и закрила на бежанци и мигранти, както и застъпничеството за права, по което работим усилено през последната година и половина“ – споделя Диана Димова, председател на Фондацията.

Проектът „Действие срещу насилието, основано на пола, над жени и деца – търсещи закрила и мигранти“, се финансира от УНИЦЕФ България и продължава и през 2020 г., целейки повишаване на информираността на лицата, търсещи и получили международна закрила, относно насилието, основано на пола, както и относно техните права в българското общество.

Екипът на „Мисия Криле“ се старае да улесни достъпа на бежанците до наличните услуги и институции, оказващи подкрепа в случаи на насилие, основано на пола; да помогне на лицата, които са го преживели, като им предостави директна материална, социална, психологическа подкрепа и правна помощ.

Достигнатите деца и възрастни са над 200, сред които голям процент – с висока степен на уязвимост.

Пожеланието от екипа на ВКБООН е: „Желаем на екипа на „Мисия Криле“ да продължава да работи с все толкова голям ентусиазъм по теми, които представляват голямо професионално предизвикателство! Именно чрез подобна всеотдайност и кураж неправителствения сектор и гражданското общество могат да подпомогнат българската държава, включително и на местно ниво, да се справя успешно с приема на лица в нужда от международна закрила, да идентифицира техните специфични потребности и да осигурява подкрепа на едни от най-уязвимите групи: бежанци, пострадали от насилие, основано на пола.“

Повече за номинирания проект на Фондация „Мисия Криле“:

Основна целева група на проекта са търсещите закрила на територията на Регистрационно-приемателен център /РПЦ/ – Харманли мъже, жени и подрастващи над 14 г. Техният брой е динамичен. По-голямата част от са Сирия, Афганистан, Ирак, Иран. Има лица от Йемен, Алжир, Мароко, Пакистан.

Ключовте  дейности по проекта са:

Провеждане на терапевтични групови сесии – веднъж седмично в групи, разделени по възраст, пол и говорим език; с фокус създаване на пространство за отработване на преживени травми, свързани предимно с насилие, основано на пола през методите на системния подход и психодрама в терапевтични дейности, групови интерактивни занятия, арт дейности, дейности по овластяване, дискусии върху разказ или история, както и други, насочени по темата насилие основано на пола.

Провеждане на информационни сесии – веднъж на две седмици, с фокус разделени по възраст, пол и говорим език; с фокус върху разглеждането на темите: културна ориентация, информация за социални ценности и норми в България; причини и аспекти на насилието, основано на пола, и неговото въздействие върху социалния живот; последствия за преживелите такова насилие и за извършителите; информация за правната рамка, правна помощ, налични услуги и начини за намиране на помощ. Ползват се интерактивни методи, прожекции на филми с дискусии, музика като медиатори при поставянето на трудни теми, свързани с травматичен опит.

При провеждането на сесиите се отчитат спецификите на подхода и нуждите на търсещите закрила и бежанците в съответствие с техните пол и възраст.

Провеждане на организирани събития в общността на бежанците – спортни събития с подрастващи и възрастни, настанени в РПЦ – Харманли, с цел развиване на доверителна връзка и сближаване, физическо и емоционално разтоварване от напрежение и кумулативен стрес.

Оказване на директна подкрепа на идентифицираните лица, преживели насилие, основано на пола, или хора в риск, със застъпничество, покриване на медицински разходи и лекарства, осигуряване на подслон в Звено „Майка и бебе” – Стара Загора, посрещане на спешни нужди на бебета и малки деца, нужди на жени в риск.

Провеждане на специализирани обучения за специалисти от институции, работещи с бежанци за развиване на професионален капацитет и положителни нагласи за работа с бежанци и мигранти.

Провеждане на професионална супервизия на екипа – веднъж месечно от външен супервизор през системната парадигма, с три основни характеристики на системна супервизия: фокус върху системите и индивида като част от система; фокус върху езика, който придава смисъл на преживяването; фокус върху общуването, и вербално, и невербално – теми, които са интересни за участниците, начина, по който се организира груповата работа, партниране, закъснения, емоции, съгласия, конфликти, общуване през метафори (приказка, картина), с чувствителност към социално-политическия контекст, който оформя преживяването; чувствителност към културното различие; чувствителност към системния контекст на помагащите организации в РПЦ.

 Постигнати резултати, ефект и въздействие от изпълнението до момента (август 2020)

Подбор на екип – 4 специалисти (терапевти, психолози, семейни консултанти и социални работници);  3 преводачи, 1 супервизор.

Обхванати близо 220 лица, търсещи или получили закрила.

Проведени над 350 терапевтични групови сесии с мъже, жени и подрастващи.

Проведени 24 информационни сесии с мъже, жени и подрастващи.

Проведени над 400 здравни консултации в условията на пандемия.

Оказана интензивна подкрепа по 22 случая на уязвими жени и деца, жертви на насилие, основано на пола – улеснен достъп до алтернативни социални услуги и институции в общността; подобрено здравословно, психично и социално състояние; възстановени и разширени компетентности за справяне и овластяване в кризисни ситуации; приложени умения за овластяване и самостоятелен начин на живот; развита собствена социална мрежа за подкрепа на жертвите на насилие и намален риск от социална изолация; проведена успешно социална и психологическа работа с двама партньори, употребяващи домашно насилие.

Придобита по-голяма увереност у жените да споделят за ситуации на насилие и да търсят помощ, да получат по-реалистична представа за правата си и възможностите си в бъдеще, да развият собствен план за безопасност в ситуации на насилие и планират личното си развитие; минимизирани бъдещи рискове от насилие и злоупотреби, в които бежанците и особено жените и децата, могат да бъдат поставени, следствие на липсата на достатъчно информация и социален опит в друг културен контекст.

Повишена информираността сред бежанците относно насилието, основано на пола.

Подобрена среда на сигурност в мястото на подслон и терапевтична работа – Звено “Майка и бебе”.

Предоставен подслон на 5 лица (2 майки с три деца) в социалната услуга, управлявана от организацията – Звено „Майка и бебе”.

Застъпничество по 12 случая в съдебна фаза по искане на компетентните органи беше огромно предивикателство за целия екип. Изготвянето на експертни становища; психосоциална работа по подготовката на заявилите се; привличането на партньорска подкрепа и изграждане на цялостна стратегия за управление на тези случаи беше ключова дейност, непланирана при разработката на проекта, но получило подкрепа от финансиращата организация. Две от делата, касаещи жертви на системно насилие, основано на пола, бяха спечелени, което е огромен успех за вложените усилия и енергия на екипа и потвърждение за смисълът на работата, фокусиран върху нуждите на търсещите закрила. Други съдебни дела са в ход. По отношение на правната помощ органзиацията работи в тясно партньорство с Център за правна помощ „Глас в България”.

Привлечени са 25 доброволци, участвали в дейностите.

Повишена обществена информираност за предлаганите услуги.

Оценка на ефекта от проекта

Налице са индикации, че проектът е разпознат и необходим сред търсещите закрила РПЦ – Харманли, както и живеещите на външни адреси. Още на първите сесии се заяви жена, чието дете е било отвлечено от бившия й съпруг в държавата по произход. На всяка сесия се заявяват проблеми, свързани със семейството. Най-вече това правят жените, които искат индивидуални консултации с терапевтите. От 01.03 беше изграден местен офис в гр. Харманли, който не спира да функционира вече пети месец. Организацията остана единствена да предоставя услуги на бежанците и мигрантите в условията на пандемия. Седмично се провеждат здравни консултации, терапевтични сесии, предоставя се социална подкрепа и правна помощ, застъпничество, организират се доставки на хуманитарна помощ от основни хранителни продукти и лекарства.