Тракийски университет сключи меморандум за сътрудничество с Биотехнологичен и Здравен Клъстер

На 29 юли 2020 г. ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и Кристина Ескенази  подписаха меморандум за сътрудничество с Биотехнологичен и Здравен Клъстер.

Основната цел е да се обединят около идеята за важността да се позиционира и популяризира България, като високотехнологична страна, както и да се насърчи енергията между академичните среди, предприемачите, инвеститорите, институциите и новите предприятия, за да превърне идеите в нови продукти и да донесе нови технологии на пазара. Двете институции ще обединят своите усилия, за осъществяване на съвместна дейност и партньорство, за създаване на условия за устойчиво развитие на биотехнологиите и науките за живота в България.

Страните по Меморандума декларират намерението си за сътрудничество, което е ориентирано към съвместна дейност, методическа и експертна подкрепа, споделяне на добри практики.

Те ще се обединят около общата цел за подпомагане и подкрепа развитието на българското виеше образование и бизнеса, като двигател за конкурентоспособността и растежа на икономиката, за изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите, подготвящо студентите, както за професионалната им реализация, така и за изпълнение на социалната и гражданската им роля.

Целта на настоящия Меморандум е засилването на диалога и сътрудничеството между университета и бизнеса, подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозираните потребности от работна сила на пазара на труда.

Основните форми на сътрудничество между двете институции са: разработка на съвместни проекти; реализация на проучвания и анализи от съвместен интерес; експертна и консултантска взаимопомощ; установяване и разпространение на добри практики; взаимен обмен на информация, опит, идеи и данни от изследвания и проучвания, свързани със създаване на условия за развитие и популяризиране на биотехнологиите и науките за живота; съвместно провеждане и участие в информационни кампании, семинари, кръгли маси, работни срещи. Страните ще договарят допълнително всяко конкретно събитие, семинар, лекция или друга съвместна инициатива или мероприятие, както и условията за провеждането им; организиране на конкурси за иновативни решения, свързани с практиката; партньорство в разработването и прилагането на системи за стимулиране на работещите специалисти за продължаващо обучение и повишаване на професионалните им умения и компетенции; провеждането на съвместни програми за обучение на предприемачи и мениджъри, развитие на стажантски програми, насърчаване и подпомагане на кариерното развитие на студентите и докторантите, сътрудничество в областта на науката, насърчаване на образователния процес и осигуряването на пряка връзка с потребностите на бизнеса; реализиране на медийни и обществени акции и компании за постигане на общите цели; други форми на съвместни действия по теми от взаимен интерес.

Надя Лилова