80 предложения ще разглежда на сесия Общински съвет Стара Загора

На редовната сесия на Общински съвет Стара Загора, която ще се проведе на 30 юли 2020 г.,ще бъдат разгледани 80 предложения, плюс две питания на общински съветници. Това съобщи днес на пресконференция председателят Мария Динева.

На второ четене ще се приеме Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора. Препоръки и изменения не са направени.

Според Мария Динева две са спорните предложения: Промени в Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора – първо четене и увеличаване с 30 стотинки на цената на билета за градския транспорт.

Първото е направено от трима общински съветници Диан Димитров, Стефан Анков и Тихомир Трифонов. Идеята им е да се даде възможност, на спортните клубове, които отговарят на изискванията за подпомагане от общината, техни спонсори да рекламират безплатно. При обсъждането на Председателски съвет не се е стигнало до единомислие и решението ще стане в зала.

Другата спорна точка е свързана с промяна на цената на билета от 1 лв. на 1.30 лв. по предложение от администрацията. Димитър Чорбаджиев е предложил цената да не се променя. Основните притеснения на съветниците по време на заседания на постоянните комисии са, че апаратчетата за таксуване в превозните средства, нямат опция за връщане на ресто. От администрацията заявяват, че това не може да бъде променено. Идеята на администрацията е да бъде стимулирано предварителното закупуване на абонаментни карти, които са с преференциални цени.

6 точки касаят Бюджета на Община Стара Загора: Приемане на касовото изпълнение на Бюджета за 2019 г. така както беше проведено общественото обсъждане; Информация за ОДИТ-но становище на Сметната палата за заверка на финансовия отчет за 2019 г.; Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на България в размер на 805 000 лв.Средствата най-общо казано са за разплащане; Предложение за вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година. Общият размер е 363 000 лв. и са за сметка на резерва.

Ще се приемат и няколко отчета:за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода ноември 2019 г.– юни 2020 г., както и Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2019 г. Постъпил е и анализ на жалбите при Обществения посредник на територията на общината и становища по тях за първото полугодие на т.г.

Ще бъдат избрани нови управители на общинските дружества „Автосервиз на здравни заведения“ и на Специализирана болница за активно лечение на пневмо фтизиатрични заболявания.

Мария Динева е направила предложение за създаване на Временна комисия за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора председател Стефан Димитров. Темата е начина на формиране на такса битови отпадъци. Крайният срок е краят на м. септември т.г.

Ще се разгледа предложението за закупуване на лекарствени продукти от медицинските здравни заведения. В рамките на 3 месеца управителите на дружествата, които нямат собствени аптеки, да създадат организация за закупуване на лекарствата най-отблизо и с най-малки разходи.

Има предложение за удължаване със 6 месеца на срока на договорите за наем на търговски обекти в общината, заради пандемията. Ще бъде обсъдено безвъзмездното ползване за срок от 5 г. на части от имоти общинска собственост от Алпийски клуб „Железник“ и Спортен клуб по художествена гимнастика „Импала“.

Ще се гласува продажба на 6 общински жилища, 7 гаража, 11 поземлени имоти по селата, 24 точки за технически разрешения.

През м. август Общинският съвет излиза във лятна ваканция. Следващата сесия е в последния четвъртък на м. септември 2020 г.

Росица Ранчева