Преференциално ще пътуват старозагорските учащи, пенсионери и хора с увреждания с градския транспорт на Стара Загора

На предстоящото на 30 юли 2020 г. заседание на Общински съвет Стара Загора, едно от важните предложения, направено от кмета Живко Тодоров, касаещо големи групи хора, е осигуряване на преференциално пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с градския автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора. С Решение на Общинския съвет от 28.02.2019 год. бяха приети критерии и начини на пътуване на тези групи хора.

Реализацията на компонентите по Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза”, предвижда промяна в превозните документи и реда за тяхното издаване и използване. Въвеждането на автоматизирана система за таксуване ще улесни ползването на автобусите и тролейбусите и ще подобри качеството на транспортните услуги за пътниците. Според градоначалника „Повече от необходимо е Община Стара Загора да продължи да бъде съпричастна към различните социални групи. Отношението към хората от третата възраст е мерило за зрелостта на нашето общество.

От месец ноември 2016 година, право на безплатно пътуване имат лицата навършили 80 годишна възраст. Считам, че това право следва да бъде осигурено и на пенсионери навършили 75 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв. Ние не можем да определим критерии кое дете да бъде подпомагано, но можем да направим необходимото нашите деца да имат осигурен транспортен достъп до образователната система“, четем в аргументите на кмета.

Предложената промяната на критерии и намаления при пътуването, цели да насърчи пътуването с абонаментни карти на преференциални цени, вместо с билети. Предлаганите компенсации от бюджета на Община Стара Загора ще намалят превозните цени на най-уязвимите социални групи. В същото време основна цел е като минимум да бъдат запазени сегашните нива на приходи и покритие на разходите от осъществяването на транспортната услуга.

Предложението за ново решение цели постигане на по-голяма яснота при отчитането на новите превозни документи, относно преференциалното пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора. По този начин целевите групи ще се информират точно и конкретно за възможностите за пътуване.

Новото предложение за решение отменя Решение № 2080, Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Стара Загора проведено на 28.02.2019 год. и утвърждава следните критерии и намаления при пътуването на учащи, възрастни граждани и хора с увреждания на територията на община Стара Загора:

Пътуване на учащи във вътрешноградски транспорт:

Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за централна градска мрежа /ЦГМ/, важаща във всички превозни средства в чертите на града, даваща правото на прикачване в рамките на 60 минути след първоначалното валидиране, на стойност:

– за един месец за 50 пътувания – 10,00 лв.;

– за един месец за 80 пътувания – 15,00 лв.;

– за три месеца за 50 пътувания – 30,00 лв.;

– за три месеца за 80 пътувания – 45,00 лв.

Правото на пътуване се доказва след представяне на документ, удостоверяващ, че лицето е ученик, студент или докторант редовно обучение през съответната учебна година в учебно заведение, разположено на територията на гр. Стара Загора.

Пътуване на пенсионерите във вътрешноградски линии

Всички пенсионери /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл. 68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител, важаща във всички превозни средства в чертите на града, на стойност:

за една линия за 50 пътувания – 15,00 лв., без правото на прикачване;

за цяла градска мрежа за 50 пътувания – 26,00 лв., даваща правото на прикачване в рамките на 60 минути след първоначалното валидиране.

Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.

Пенсионери над 68 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания, без правото на прикачване за пътуване по една линия по избор, на стойност – 10,00 лв.

Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и документ удостоверяващ размера на получаваната пенсия.

Пенсионери над 75 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват безплатна месечна или тримесечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания, без правото на прикачване за пътуване по една линия по избор.

Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и документ удостоверяващ размера на получаваната пенсия.

Пенсионери над 80 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, ползват безплатна месечна или тримесечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания, без правото на прикачване по една линия по избор.

Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.

Пенсионери над 65 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват персонализирана месечна абонаментна карта на електронен носител заредена с десет билета за пътуване по цяла градска мрежа, важащи във всички превозни средства в чертите на града, с право за прикачване в рамките на 60 мин. след първоначалното валидиране, на стойност – 4,00 лв.

Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и документ удостоверяващ размера на получаваната пенсия.

Пенсионери над 65 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват годишна персонализирана месечна абонаментна карта на електронен носител заредена с по десет билета за пътуване по цяла градска мрежа за дванадесет последователни месеца, с право за прикачване в рамките на 60 мин. след първоначалното валидиране, важащи във всички превозни средства в чертите на града на стойност – 15,60 лв.

Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и документ удостоверяващ размера на получаваната пенсия.

Пътуване на хората с увреждания по автобусни и тролейбусни линии в границите на града:

Лица с трайни увреждания над 71 % намалена работоспособност, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания, без правото на прикачване, за пътуване по една линия по избор, на стойност – 15,00 лв.

Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта, документ удостоверяващ размера на получаваната пенсия и решение на ТЕЛК.

Пътуване на учащи, живущи в селата, разположени на територията на община Стара Загора:

Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора, с адрес на територията на община Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до гр. Стара Загора и обратно, без правото на прикачване.

Правото на пътуване се доказва след представяне на документ, удостоверяващ, че лицето е ученик, студент или докторант редовно обучение през съответната учебна година в учебно заведение, разположено на територията на гр. Стара Загора.

Пътуване на пенсионерите, живущи в селата, разположени на територията на община Стара Загора:

Всички пенсионери /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/ с постоянен адрес в селата, разположени на територията на община Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до гр. Стара Загора и обратно, без правото на прикачване.

Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.

Всички пенсионери /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянен адрес в селата на територията на община Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител заредена с десет билета за пътуване от и до съответното населено място на територията на Община Стара Загора с намаление от 60%, без правото на прикачване.

Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.

За извършените по намалени цени пътувания Община Стара Загора ежемесечно ще превежда на превозвачите компенсации.

Ако бъде прието на предстоящата сесия на Общинския съвет Стара Загора, Решението влиза в сила от 01.10.2020 год., но не по-рано от въвеждане в експлоатация на автоматизираната система за таксуване.

Росица Ранчева