Предучилищното образование става задължително и за 4-годишните деца.

Това решиха народните представители от 44. Народно събрание, като приеха на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Мотивите за това са, че по-ранното обхващане на децата в предучилищна възраст е от голямо значение за тяхното развитие, защото това е възрастта, в която се оформят основните познавателни и част от социално-емоционалните умения. Международните изследвания показват, че инвестирането в образование в ранна детска възраст е публичен разход с най-висока норма на възвръщаемост. А за децата от уязвими групи и тези със специални образователни потребности тя е още по-висока.

С промените се регламентира задължителният характер на предучилищното образование и на 4-годишните. Общините имат срок до учебната 2022/2023 г. да създадат необходимите условия за това. Задължителното образование ще се извършва в детската градина и по изключение в училища, когато в дадено населено място няма такава. Друга промяна предвижда държавата да подпомага родителите, които са на социални помощи, при заплащането на такси за ползване на детски градини. Измененията в Закона разписват още кога и как може да се провежда дистанционно обучение на учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, комбинирана или дуална форма. Обучение до 20% в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационните технологии ще се допуска и в иновативни училища, като елемент на иновация. От подобно обучение за не повече от 30 дни може да се възползва и ученик, който по здравословни или други уважителни причини не може да посещава училище.

С промените в Закона се разписва и режим за контрол от страна на МОН и РУО върху дейността на училищните настоятелства и се прецизират техните цели и дейност.

Предлаганото разширяване на задължителната предучилищна подготовка и за 4-годишните е финансово обезпечено. То е подкрепено и с 3-годишна програма, представена за обществено обсъждане. Средствата по нея са общо 210 млн. лв. Ще бъдат изградени 70 нови детски градини с над 5000 места. Годишно на общините ще се отпускат 12 млн. лв. за веществена издръжка и 32 – 33 млн. лв. за компенсиране на таксите.

Dolap.bg